Visa sökformulär

Aktuell information gällande Rytterneområdet till Tegelviken

Grundskolenämnden har vid extra insatt nämndsammanträde tisdagen den 4 maj 2021 fattat beslut om att bevilja ansökningar om skolskjuts från området Rytterne till Tegelvikens skola. Det gäller för resterande del av läsåret 2020-2021 samt för läsåret 2021-2022. För att kunna beviljas skolskjuts för såväl innevarande läsår som nästkommande läsår behöver vårdnadshavare fylla i en ansökan om skolskjuts.

De beslut som fattats av Grundskolenämnden per 4 maj 2021 är undantag från ordinarie bedömning/handläggning av beviljandet av skolskjuts. Planerad skola för elever boende i Rytterne kvarstår som tidigare att vara Dingtuna skola.

Planeringen att upphäva ett godtyckligt skolskjutsåkande från ett område som egentligen enligt 2012 års underlag tillhör ett annat område påbörjades läsåret 2018/2019. Planeringen verkställdes inför läsåret 2020-2021

Två bussar har under tidigare läsår passerat Rytterneområdet på sin väg till Nyckelön för att hämta upp de elever som haft rätt till sin skolskjuts från Nyckelön till Tegelviken. Dessa bussar har tidigare inte varit fullbelagda vilket gjort att obehöriga elever i Rytterneområdet har kunnat hoppa på bussen.

Det framkom under läsåret 2018-2019 att extra bussar beställts på grund av ökat antal elever.

Kommunen började i det skedet att se över vilka som faktiskt hade rätt till sin skolskjuts till den av kommunen anvisade skolan. Det visade sig då att antalet elever på Nyckelön hade ökat markant och är dagsläget är det ca 120 stycken. Se karta nedan:

Karta

Skolskjuts med upphandlad buss planeras alltid för de elever som är behöriga och som bor i sitt ”upptagningsområde” vilket visas ovan. Antalet elever kan såklart variera från dag till dag beroende sjukdom, vissa nyttjar endast på morgonen, vissa kanske har fritids och inte åker hem på eftermiddagen.

Den 12 augusti 2015 tog Grundskolenämnden beslutet (diarienummer: 2015/2258-GSN-646) att lägga ner Ekebyskolan, och i den tjänsteskrivelse som utgör underlag för det beslutet meddelas att de av nedläggningen berörda eleverna, under den tid dom hade kvar i grundskolan, fortsatt fick rätt till skolskjuts till Tegelviksskolan, dock högst 5 år. Att dessa elever fick skolskjuts under denna begränsade tid, medförde att även andra elever kunde få skolskjuts till Tegelviksskolan eftersom det inte var fullt i dessa bussar och det då inte medförde några ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. När denna förmån efter 5 år, 2020 upphörde att gälla, upphörde även denna möjlighet för de elever som hade beviljats tidsbegränsad skolskjuts på grund av att det inte medförde några organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen att anordna den skolskjutsen.

Mot bakgrund av ovan, så har förvaltningen sett över skolskjutsen i detta område. Detta eftersom planeringen enligt kommunallagens likställighetsprincip ska ha samma utgångspunkt som övriga skolskjutsområden i Västerås stad. Skolskjutsen ska planeras för elever som går på den av kommunen planerade skolan.

Skolskjuts på landsbygden med upphandlad skolskjuts planeras utifrån de elever som utifrån skollagen och kommunala riktlinjer, är behöriga till sin skolskjuts.

Skolskjuts är en transport mellan plats i anslutning till hemmet och skolan av elev i grundskola och grundsärskola (årskurs f-9).

Bestämmelser om skolskjuts finns i: - Skollagen (SFS 2010/800) - Skolskjutsförordningen (SFS 1970:340) - Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17)

Utöver dessa har kommunen möjlighet att besluta om skolskjutsen inom kommunen.

Nej, adresser i Rytterneområdet har aldrig varit hänvisade till Tegelviken.

Västerås stad följer de bestämmelser som framkommer i skollagen vad beträffar skolskjuts. Skollagens bestämmelser gällande skolskjuts stämmer enligt stadens uppfattning överens med de bestämmelser som finns i barnkonventionen. Barnrättsperspektivet har även beaktats vid utformandet av riktlinjerna. En granskning av riktlinjerna genomfördes under hösten 2020, och en del i detta var att beakta barnrättsperspektivet och barnkonventionen.

Det här händer i Västerås

 • Arkeologidagen på Anundshög

  En heldag för hela familjen. Med stridsuppvisning av Stockholms Fria Vikingar, arkeologiutgrävning för barnen och mycket annat.

 • Pettersbergsdagen

  Pettersbergsdagen är en stadsdelsfest för hela familjen arrangerat av olika verksamheter och föreningar verksamma på Pettersberg. Kom och ha skoj tillsammans. Ta med vänner och familj!

Nytt i Västerås

 • Västerås stad säljer mark för etablering av estniskt elföretag

  Fastighetsnämnden beslutade på tisdagen att sälja cirka 20 000 kvadratmeter mark på Tunbytorp till företaget Logistic Contractor. Företaget som ingår i Wästbygg Gruppen ska bygga kontor och produktionslokaler åt det börslistade estniska företaget Harju Elekter som levererar system för eldistributi...

 • Nya utgrävningar vid Anundshög

  Att det vid Anundshög fanns en tingsstuga under medeltiden har arkeologer tidigare slagit fast. I slutet av september kommer ett forskarteam tillbaka till området för att försöka klarlägga om det även under tidigare perioder har varit en tingsplats här. Det skulle i så fall få en stor inverkan på to...

 • De fick elitidrottsstipendiet för 2020

  Västerås stad delar varje år ut stipendier till elitidrottare i Västerås. Det är idrottsföreningar i Västerås som kan nominera elitidrottare till stipendiet. För att få stipendiet behöver idrottaren uppfylla ett antal kriterier. Stipendiet för 2020 delades ut måndagen den 20 september.