Starta enskild pedagogisk omsorg

Ansökan

Enligt kapitel 2 paragraf 7 skollagen (2010:800) övriga ärenden om godkännande av enskild som huvudman handläggs av den kommun där utbildningen ska bedrivas.

Dokument och uppgifter som ska följa med ansökan

Underlag som barn- och utbildningsförvaltningen begär in från huvudmannen vid ansökan om att starta enskild pedagogisk omsorg.

 • En beskrivning av hur verksamheten ska bedrivas och en pedagogisk idé.
 • En beskrivning av barngruppens tänkta sammansättning och storlek.
 • En beskrivning av egna hemmet eller ändamålsenliga lokaler.
 • Ett dokument som styrker den sökandes utbildning eller erfarenhet.
 • En beskrivning av tidigare erfarenheter och referenser.
 • Handlingsplaner för barns säkerhet, utflykter, utevistelse, kriser och katastrofer.
 • För aktiebolag och ekonomisk förening: registreringsbevis från Bolagsverket, aktuell F-skattsedel samt bolagsordning eller stadgar.
 • För enskild firma: personbevis samt registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänt för F-skatt.
 • Eventuella hyreskontrakt vid pedagogisk omsorg i lokal.
 • Brandskyddsplan.
 • En preliminär ekonomisk kalkyl.
 • Redovisning av kunskap kring tystnadsplikten enligt kapitel 29 paragraf 14 skollagen (2010:800).
 • Redovisning av kunskap kring anmälningsplikten enligt kapitel 14 paragraf 1 socialtjänstlagen (2001:453).
 • Utdrag ur Belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen. När det gäller pedagogisk omsorg krävs intyg för alla över 18 år folkbokförda på den adress verksamheten ska bedrivas.
 • Vid annat modersmål än svenska – intyg på godkänd kurs i svenska.
 • När det gäller annan lokal än hemmet ska ett eventuellt bygglov och ett godkännande från brandskyddsmyndigheten lämnas in till ansvarig tjänsteman innan mottagande av barn i verksamheten. Även ett intyg för livsmedelsanläggning ska lämnas in innan mottagande av barn.

Fullständig ansökan skickas till:

Västerås stad
Barn- och utbildningsförvaltningen
721 87 Västerås

Blankett för ansökan om rätt till bidrag för att starta enskild pedagogisk omsorg Pdf, 66.9 kB.

Blankett för ansökan om rätt till bidrag för att starta enskild pedagogisk omsorg, ifyllnadsbar Word, 206 kB.

Hur går processen till?

 • När ansökan inkommer till kommunen registreras ärendet och tilldelas en handläggare.
 • En kontroll av ansökan sker enligt checklista för godkännande.
 • Vid ofullständig ansökan begärs komplettering, alternativt om ansökan är mycket ofullständig kan krav på en helt ny ansökan ställas.
 • Kronofogden och eventuellt andra myndigheter kontaktas för ekonomisk kontroll.
 • Är alla dokument i ordning kontaktas sökanden för möte och genomgång av ansökan. Den sökande beskriver sitt budgetförslag för att säkerställa förståelsen för kommunens ersättningsmodell.
 • För pedagogisk omsorg granskas hemmet eller eventuell lokal.
 • Kontakt med referenser för huvudman.
 • En samlad bedömning baserad på inskickade handlingar, granskning av hemmet/lokalen och referenser görs av ansvarig tjänsteman.
 • Nämnden beslutar om godkännande.

Om verksamheten helt eller i väsentliga delar ändras eller flyttas ska ny ansökan göras av huvudmannen.

Tillsyn

I enlighet med kapitel 26 paragraf 2, 4, 6-16, 18 samt 27 skollagen (2010:800) ansvarar kommunen för tillsynen över enskild pedagogisk omsorg.

Syftet med tillsyn är att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och föreskrifter. I tillsynen ingår även att fatta beslut om eventuella åtgärder som huvudmannen har att rätta till samt lämna råd och vägledning. Bedömningar görs av hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen enligt Läroplan för förskolan (Lpfö -98, reviderad 2018) och tillämpliga lagar och förordningar.

För att utöva tillsynen har kommunen rätt att på plats granska verksamheten och rätt att få tillträde till de lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten. Den enskilda huvudmannen är skyldig att på begäran lämna upplysningar, handlingar och annat material som behövs för tillsynen. Tillsynen riktas mot områden som är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn får den utbildning och omsorg som de har rätt till enligt nationella bestämmelser.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och anpassad grundskola
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se