Arkitektur i Västerås

Det byggs mycket och år 2050 kan vi vara 230.000 invånare. Arkitektur handlar bland annat om hur vi utformar vår stad för framtiden. Helheten ska bli uppskattad, hållbar, tillgänglig och användbar för dem som ska vara här. Det handlar om bebyggelse, stads- och gaturum, parker och grönska. Här kan du läsa mer om arkitektur i Västerås.

Arkitekturguider

Vi har två arkitekturguider i Västerås. En för postmodernismen och en för modernismen. Du kan ta del av guiderna både som pdf och i en digital karta.

Guiderna är framtagna i samarbete mellan Västmanlands länsmuseum, Länsstyrelsen i Västmanlands län och oss i Västerås stad.

Postmodernismens arkitektur i Västerås

Arkitekturguide postmodernism i Västerås Pdf, 8.2 MB.

Under 1980-talet slår postmodernismen igenom i byggande och planering i Västerås och kommer att dominera 1990-talet. Postmodernismen är en motreaktion på modernismens ideal som förespråkar rationell, stram och storskalig arkitektur och stadsplanering. Under postmodernismen hämtar arkitekter i stället inspiration från äldre klassiska byggnadsstilar och byggnadselement men på ett lekfullt och ofta färgglatt sätt.

Under postmodernismen uppförs flera av Västerås symbolbyggnader såsom vår första skyskrapa, Skrapan. Till 1000-årsjubileet av Västerås anordnas en bostadsutställning, Bo 90, som i ett antal byggnader presenterar nya tankar och ideal. Inne i staden förtätas befintliga kvarter med så kallade infills som ofta anpassas till omgivningen genom byggnadssätt, färgsättning eller genom att hämta upp olika stilelement från omgivningen.

I Arkitekturguide Västerås Postmodernism presenteras 24 kända och mindre kända byggnader och platser som berättar om postmodernismen i Västerås. Syftet med arkitekturguiden är att öka kunskapen om och stolt visa upp ett kulturarv som inte ligger så långt tillbaka i tiden.

Fackbibliotekets välvda baksida.

Fackbibliotekets välvda baksida med fasad av glas.

En skyskrapa i tegel och glas i förgrunden ett torg med en vattenfylld fontän.

Skrapan, Västerås första skyskrapa byggdes mellan 1988-1990.

Digital karta med byggnader i postmodernismens guide

Modernismens arkitektur i innerstaden - av riksintresse

Vy från Slottsgatan 1 mot gamla VLT-skrapan där olika tillbyggnader med tegelröda fasad visas. Foto: Lasse Fredriksson

Slottsgatan 1 mot gamla VLT-skrapan där olika tillbyggnader med tegelröda fasad visas. Foto: Lasse Fredriksson

Vy från korsningen Norra Källgatan och Kungsgatan mot gamla Tingsrättens betongfasad med rader av smala vertikala fönster. Foto: Lasse Fredriksson

Gamla Tingsrättens betongfasad i korsningen Norra Källgatan och Kungsgatan. Foto: Lasse Fredriksson

Arkitekturguide Västerås - Modernism Pdf, 2.6 MB.

Västerås innerstad är ett unikt exempel på en modernistisk stadskärna med många bevarade byggnader med hög kvalité i sin arkitektur, sina fasadmaterial och med en omsorg om detaljer. På många av byggnaderna finns också offentlig konst som har utförts i samma anda.

Modernismen är ett begrepp inom samhällsplanering och arkitektur som ramar in tidsperioden 1930-1980. Under den perioden expanderade Västerås befolkning och Västerås stadskärna genomgick en stor omvandling för att möta nya krav på bland annat bilism och handel. Utöver nya gallerior och parkeringshus utfördes också märkesbyggnader såsom ett nytt stadshus och stadsbibliotek.

Många upplever Västerås centrum som grå, stel och tråkig. Kunskapen om modernismens kulturarv fortfarande inte så stor. Men vad händer om vi tittar lite närmare på detaljerna, de omsorgsfullt valda materialen och den spännande konsten?

I Arkitekturguide Västerås - Modernism kan du ta del av 19 byggnader som visar både modernismens arkitektur och en del av den konst som kom till under perioden. Du kan dels läsa guiden i en pdf eller ta en promenad i centrala Västerås och i kartan läsa mer om några av byggnaderna du passerar.

Digital karta med byggnader i modernismens guide

Kontakt och frågor

Har du frågor om någon av våra arkitekturguider kan du prata med Karin Nordström. Karin är stadsantikvarie och arbetar på kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen.

Västerås Arkitekturdagar 2023

Årets Arkitekturdagar är avslutade och vi vill tacka er aktörer som skapade intressanta aktiviteter och alla er besökare som kom och deltog.

Sittmöbel och "hängplats" vid aktiviteten Vara och vistas vid Västerås Arkitekturdagar 2023

Sittmöbel och "hängplats" vid aktiviteten Vara och vistas vid Västerås Arkitekturdagar 2023

Barn som deltar i workshop i Arkitekturrummet

Barn som deltar i workshop i Arkitekturrummet vid Västerås Arkitekturdagar 2023

Stadsvandring om postmodernismen med VLT-husets glasfasad i bakgrunden och guiderna i förgrunden.

Stadsvandring om postmodernismen med VLT-husets glasfasad i bakgrunden och guiderna i förgrunden.

Ett arkitekturprogram för Västerås

Vi tar fram ett arkitekturprogram för Västerås. Syftet med arkitekturprogrammet är bland annat att höja kvaliteten på arkitekturen och den fysiska miljön runt omkring oss. Programmet ska vara vägledande för alla som jobbar med arkitektur samt beskriva hur arkitekturen kan bevaras, stärkas, kompletteras och utvecklas.

Ett av målen med arkitekturprogrammet är att arkitektur, form och design ska kunna bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. När vi alla får möjlighet att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön får vi en mer hållbar stadsutveckling.

I programmet – som kallas Arkitektur Västerås – finns sju påståenden som är dokumentets kärna. Här beskrivs Västerås stads ambitioner i frågor som rör arkitektur. Till varje påstående formuleras fem strategier för hur staden ska uppnå det som påståendet säger. I programmet beskrivs också Västerås stads verktyg för att kunna bevara, utveckla och skapa väl gestaltade livsmiljöer i kommunen.

Barn leker på lekplats på Öster Mälarstrand

Hållbar arkitektur betyder bland annat att fler ska kunna vara med och påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Arkitekturprogrammet har varit på remiss

Under samrådstiden 17 maj – 30 november 2022 kunde berörda skicka in synpunkter på arkitekturprogrammet. Invånare och andra aktörer, till exempel fastighetsägare, har kunnat påverka innehållet. Nu bearbetas materialet utifrån de synpunkter som kommit in. Programmet kommer att vara vägledande för dem som jobbar med att utveckla och planera våra stadsmiljöer.

Här kan du ta del av remisshandlingen (arkitekturprogrammet) Pdf, 2 MB.

Arkitekturprogrammet beräknas antas av kommunfullmäktige i början av 2023. Har du frågor om arkitekturprogrammet eller processen kan du kontakta projektledare Nora Kvassman, nora.kvassman@vasteras.se.

Nyfiken på mer om arkitektur i Västerås?

Här kan du läsa om god arkitektur i Västerås

Två barn vilar på bänkar i en park. 

Arkitektur är inte bara byggnader utan handlar om att skapa fysiska miljöer som ska bli uppskattade av dem som ska vara där.

Kontakta oss

Nora Kvassman

Arkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 17 61

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se