Visa sökformulär

Bostadsbyggande

Västerås växer och det finns stort behov av fler bostäder. De närmaste åren är målet 5000 nya bostäder på fyra år. Västerås stad har utarbetat en plan för att underlätta bostadsbyggandet och vill samarbeta ännu mer med byggherrar.

För vem

Här finns plats för nya bostäder

Markanvisningar är på gång för flera olika platser runt om i Västerås under 2018 och 2019.

Läs mer om markanvisningar här.

En växande stad

​I en växande stad är det viktigt att hålla tempot uppe i planering och byggande. Lika viktigt är det att de områden som byggs är attraktiva och hållbara i ett långsiktigt perspektiv.

För att staden ska nå målen för bostadsförsörjningen är ett brett samarbete nödvändigt. Det gäller både internt mellan stadens nämnder och bolag samt externt med fastighetsägare, byggherrar, näringsliv, akademi, kommuner i regionen och invånare i Västerås.

 

​Befolkningsutveckling och bostadsbyggande

Den beräknade befolkningsprognosen för Västerås anger en befolkningsökning med cirka 1700 personer per år under perioden 2015-2030. Det sker snabba förändringar i omvärlden och befolkningsutvecklingen de senaste åren pekar på att vi kan vara över 200 000 invånare före år 2050. Översiktsplan 2026 har därför en planeringsinriktning att Västerås kan ha 230 000 invånare år 2050. Eftersom bostadsbyggandet inte har varit i nivå med befolkningsutvecklingen de senaste åren innebär det att staden tar höjd för att 40 000 nya bostäder kan behöva byggas till år 2050.


Utmaningar

För att klara den framtida bostadsförsörjningen står Västerås stad inför flera utmaningar, till exempel att:

 • öka tillgången på kommunal mark för att kunna styra utvecklingen av bostadsbyggandet och erbjuda marknaden fler markanvisningar
 • säkerställa att staden har rätt resurser i alla led i bostadsbyggnadsprocessen
 • kunna hantera osäkerhet i behov av bostäder vid flyktingströmmar
 • tillgodose behovet av bostäder för till exempel unga och äldre som inte alltid har ekonomi att efterfråga nyproduktion
 • upprätthålla den byggtakt och ambition som finns hos byggaktörerna

 

Mål och indikatorer för bostadsförsörjningen


För att svara upp mot visionen Västerås 2026 och Översiktsplan 2026, det vill säga att Västerås ska vara attraktivt och hållbart ur ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv, har staden tagit fram fyra mål för bostadsförsörjningen med tillhörande målsatta indikatorer.

Mål för Västerås bostadsförsörjning 2018-2021

 1. BOSTÄDER FÖR ALLA - Alla invånare ges förutsättningar att leva i goda bostäder.
 2. BOSTÄDER FÖR FLER - Planera för 40 000 nya bostäder till år 2050.
 3. BOSTÄDER PÅ RÄTT PLATS - Komplettera balanserat i Västerås tätort och i serviceorterna
 4. BOSTÄDER PÅ RÄTT SÄTT - Bygg hållbart och klimatsmart i samarbete med marknaden.

 

Sammanfattningsvis

​Västerås ska vara en attraktiv och hållbar stad ur ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv. En stad där alla ska ha möjlighet att bo i bra bostäder, där bostadsdrömmar går att förverkliga och där barn och unga får en god uppväxt. En stad där god arkitektur går hand i hand med klimatsmarta lösningar och där människor får mötas.

Vill du läsa mer om Västerås stads mål för bostadsförsörjning och de åtgärder som staden ska arbeta med för att nå målen:

Handlingsplan för bostadsförsörjningen 2018 - 2019 (remissversion)PDF

Handlingsplan för bostadsförsörjningen 2016 - 2017.PDF

Kontakta oss

Helena Felldin

Bostadsstrateg

Stadsledningskontoret

021-39 24 25

Det här händer i Västerås

 • Ändrade öppettider

  Klämdagsöppet 8-12 fredag 11 maj Torsdagen den 10 maj är det Kristi himmelsfärds dag. Det är en röd dag i almanackan och då är det stängt hos kontaktcenter och i stadshusentrén. Fredagen den 11 maj ä...

Nytt i Västerås

 • Start för asfalteringssäsongen

  På torsdagen inledde årets asfalteringssäsong. Fram till oktober ska många slitna gator asfalteras och många potthål försvinna. Totalt handlar det om en investering i beläggningsunderhåll på 37 miljoner kronor.

 • Fem lekplatser byggs om i år

  Varje år bygger vi om och renoverar gamla och utslitna lekplatser i Västerås. I år bygger vi om fem stycken.

 • Stor sanering vid Oljevägen

  Nu inleds saneringen av två före detta oljedepåer vid Oljevägen. Det handlar om ett område på sammanlagt cirka 15 200 kvadratmeter (drygt två fotbollsplaner).

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?