Visa sökformulär

Bostadsbyggande

Västerås växer och det finns ett stort behov av fler bostäder. De närmaste fyra åren är målet 5000 nya bostäder. Västerås stad har utarbetat en plan för att underlätta bostadsbyggandet och vill samarbeta ännu mer med byggherrar.

För vem

Här finns plats för nya bostäder

Markanvisningar är på gång för flera olika platser runt om i Västerås under 2018 och 2019.

Läs mer om markanvisningar här.

En växande stad

​I en växande stad är det viktigt att hålla tempot uppe i planering och byggande. Lika viktigt är det att de områden som byggs är attraktiva och hållbara i ett långsiktigt perspektiv.

För att staden ska nå målen för bostadsförsörjningen är ett brett samarbete nödvändigt. Det gäller både internt mellan stadens nämnder och bolag samt externt med fastighetsägare, byggherrar, näringsliv, akademi, kommuner i regionen och invånare i Västerås.

Tecknad bild på en byggkran.

Befolkningsutveckling och bostadsbyggande

Den beräknade befolkningsprognosen för Västerås anger en befolkningsökning med cirka 1700 personer per år under perioden 2015-2030. Det sker snabba förändringar i omvärlden och befolkningsutvecklingen de senaste åren pekar på att vi kan vara över 200 000 invånare före år 2050. Översiktsplan 2026 har därför en planeringsinriktning att Västerås kan ha 230 000 invånare år 2050. Eftersom bostadsbyggandet inte har varit i nivå med befolkningsutvecklingen de senaste åren innebär det att staden tar höjd för att 40 000 nya bostäder kan behöva byggas till år 2050.

Aktuellt bostadsbyggande

Det finns ett flertal områden runt om i Västerås där det redan finns planer på att bygga bostäder, där detaljplanen har vunnit laga kraft. I dessa områden kommer det att påbörjas och färdigställas byggnation inom de närmaste åren.

I Västerås är behovet av bostäder stort. Därför finns det ett flertal detaljplaner för nya bostadsprojekt. Dessa projekt är i olika skeden i den demokratiska planprocessen.

Det finns också ett flertal projektidéer för nya projekt. Många kommer staden inte att gå vidare med, men ett flertal ska utredas i en detaljplan (om de får ett planuppdrag beslutat av byggnadsnämnden). Du kan läsa mer om kommunens planarbete via länken nedan.

Länk till sidan om kommunens planarbete

Västerås stad har tagit fram en karttjänst som redovisar planerad, påbörjad och färdigställd bostadsbyggnation 2015-2021. I kartan redovisas också kommande markanvisningar översiktsplan 2026 samt vilken som är den primära upplåtelseformen inom en stadsdel.

Länk till karta över bostadsbyggandet i Västeråslänk till annan webbplats

Utmaningar

För att klara den framtida bostadsförsörjningen står Västerås stad inför flera utmaningar, till exempel att:

 • öka tillgången på kommunal mark för att kunna styra utvecklingen av bostadsbyggandet och erbjuda marknaden fler markanvisningar.
 • säkerställa att staden har rätt resurser i alla led i bostadsbyggnadsprocessen.
 • kunna hantera osäkerhet i behov av bostäder vid flyktingströmmar.
 • tillgodose behovet av bostäder för till exempel unga och äldre som inte alltid har ekonomi att efterfråga nyproduktion.
 • upprätthålla den byggtakt och ambition som finns hos byggaktörerna. 

Mål och indikatorer för bostadsförsörjningen

För att svara upp mot visionen Västerås 2026 och Översiktsplan 2026, det vill säga att Västerås ska vara attraktivt och hållbart ur ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv, har staden tagit fram fyra mål för bostadsförsörjningen med tillhörande målsatta indikatorer.

Mål för Västerås bostadsförsörjning 2018-2021

 1. BOSTÄDER FÖR ALLA - Alla invånare ges förutsättningar att leva i goda bostäder.
 2. BOSTÄDER FÖR FLER - Planera för 40 000 nya bostäder till år 2050.
 3. BOSTÄDER PÅ RÄTT PLATS - Komplettera balanserat i Västerås tätort och i serviceorterna
 4. BOSTÄDER PÅ RÄTT SÄTT - Bygg hållbart och klimatsmart i samarbete med marknaden.

Sammanfattningsvis

​Västerås ska vara en attraktiv och hållbar stad ur ett socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv. En stad där alla ska ha möjlighet att bo i bra bostäder, där bostadsdrömmar går att förverkliga och där barn och unga får en god uppväxt. En stad där god arkitektur går hand i hand med klimatsmarta lösningar och där människor får mötas.

Om du vill läsa mer om Västerås stads mål för bostadsförsörjning och hur staden ska arbeta för att nå målen kan du göra det via länkarna nedan.

Länk till program för bostadsförsörjning 2018-2021PDF

Länk till handlingsplan för bostadsförsörjning 2018-2019PDF

Kontakta oss

Helena Felldin

Bostadsstrateg

Stadsledningskontoret

021-39 24 25

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Svartån sänks en meter på prov

  Under tisdagen och onsdagen pågår arbete med att sänka vattenståndet vid Falkenbergska kvarnen med cirka en meter. Sänkningen är tillfällig och görs inför byggandet av en faunapassage.

 • Ny kollektivtrafik för att möta ett växande Västerås

  I framtiden kan det finnas busskörfält, spårvagnar eller större bussar med plats för många passagerare i Västeråstrafiken. Det är några förslag som Västerås stad och Region Västmanland tittat på i ett gemensamt projekt kallat Framtidens kollektivtrafik.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?