Lägenhetsregister

Så här gör du

Till dig som fastighetsägare

Det behövs lägen­hets­nummer när det finns fler än en bostad på samma adress. Du som äger en eller flera fastig­heter ska tala om för oss när du har gjort något som ändrar lägen­hets­upp­gifterna. Det kan vara vid

  • nybyggnad – när nya lägenheter kommit till
  • ombyggnad eller ändrad användning – när lägen­hets­upp­gifterna ändras
  • rivning – när lägenheter inte längre finns kvar.

När du anmäler ändring av antalet lägen­heter ska du också ge för­slag på nya lägen­hets­nummer. Det är sedan vi som tar beslut om de nya lägen­hets­numren.

Så här anmäler du ändring av lägenhetsuppgifter

Du anmäler ändring via blanketten här nere. Det är ett antal upp­gifter som du ska fylla i. Bland annat area, antal rum och vilket typ av kök lägen­heten har.

Anmäl ändring för flerbostadshus inklusive specialbostäder Pdf, 250.3 kB.

Tänk på det här när du fyller i blanketten

  • Fyll i och skicka in blanketten senast en månad efter färdig­ställandet. Det vill säga när lägen­heterna är klara för att börja an­vändas.
  • Använd en blankett per adress. Om inte en räcker, an­vänd flera och skicka in dem till­sammans.

Du hittar mer in­formation på blankettens bak­sida.

När du fyllt i blanketten kan du skicka in den med

  • e-post till stadsbyggnadsforvaltningen[a]vasteras.se eller med
  • vanlig post till Västerås stad, Stadsbyggnadsförvaltningen, 721 87 Västerås.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Det är du som fastig­hets­ägare som ska lämna in upp­gifter om nya, rivna eller om­byggda bo­stads­lägen­heter till oss i kommunen. Det är enligt lagen om lägen­hets­register.
Du är också skyldig att in­formera dina hyres­gäster om deras lägen­hets­nummer. Samt anslå lägen­hets­numreringen på en väl synlig plats i byggnaden.

Frågor och svar om lägenhetsnummer och registret

Jag behöver ett nytt lägenhetsnummer vart vänder jag mig?

Är du fastig­hets­ägare, an­vänd blanketten högre upp på sidan. Har du frågor, hör av dig. Du hittar kontakt­upp­gifter längst ner på sidan.
Är du boende, ta kontakt med den som äger huset du bor i.

Vilket lägenhetsnummer har jag?

Ta kontakt med den som äger huset du bor i. Fastig­hets­ägaren är skyldig att tala om för dig vilket lägen­hets­nummer du har.

Jag får grannens post. Har vi samma lägenhetsnummer eller varför blir det så?

Två lägen­heter på samma adress kan inte ha samma lägen­hets­nummer. Någon av er kan vara folk­bok­förd på fel lägen­het. Hör av dig till Skatteverket.

Information om folkbokföring, Skatteverket

Hur bestäms lägenhetsnumret?

Det är fastig­hets­ägare som före­slår lägen­hets­nummer. Sen gör vi i kommunen kontroll och tar beslut om vilket nummer det blir. Numreringen ska ske enligt Lantmäteriets standard.

Har du frågor om vem som bor var? Eller om folkbokföring?

Ta kontakt med Skatteverket. Vi kan inte se vilka som är folkbokförda på lägen­heterna.

Information om folkbokföring, Skatteverket

Så här jobbar vi

Fakta

Om lägenhetsregistret

Lantmäteriets lägenhetsregister är ett nationellt register över Sveriges alla bo­städer. Du som äger ett fler­bostads­hus, små­hus eller fritids­hus där det finns nya eller ändrade bo­städer är skyldig att lämna in upp­gifter om detta. Det gör du till oss på kommunen som upp­daterar lägen­hets­registret. Vi kallar även bo­städer i små­hus för lägen­heter.

I lägen­hets­registret finns det grund­läggande in­formation om alla bo­städer. Det är bland annat upp­gifter om area, antal rum och köks­typ. Det finns ingen upp­gift om vem som bor i lägen­heten i lägen­hets­registret.

Information om lägenhetsregistrets innehåll, Lantmäteriet

Om lägenhetsnummer

När det finns fler än en bostad på samma adress får lägen­heterna lägen­hets­nummer. Numret anger var i byggnaden lägen­heten finns.
Det är fastighets­ägaren som före­slår lägen­hets­nummer. Sedan tar vi i staden beslut om det.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se