Visa sökformulär

Markanvisning Södra Källtorp

Markanvisningen för den första utbyggnadsetappen av Södra Källtorp är avslutad. Fastighetsnämnden beslutade i november 2019 att markanvisningen går till Carpenter och EA Fastigheter.

Västerås stad bjöd in marknadens aktörer att lämna anbud med markpris, projekttidplan och idé om utformning och gestaltning för ny bostadsbebyggelse i Södra Källtorp. Markanvisningen gjordes genom ett jämförelseförfarande. Vi anvisade två markområden, Höjden, som är markerad med 1A i illustrationen, och Gården, som är markerad med 1B.

Illustration över Södra Källtorp som visar olika hustyper, var det finns träd och skog, var idrottsplaner, dammar, vägar med mera är placerade.

Illustration: Archus

1A Höjden

Ligger i områdets nordöstra del. Kvarteret innehåller byggrätt för max 10 700 m² BTA för bostäder. Området är kuperat och består av bergig och skogsklädd mark. Staden kommer att avverka skogen innan tillträdet.

1B Gården

Ligger på platån där Wenströmska skolan idag ligger. Skolan kommer att rivas innan tillträdet. Kvarteret innehåller byggrätt för max 5 000 m² BTA för bostäder.

Bakgrund

Södra Källtorp är en stadsomvandling, från skola till en diversifierad stadsdel. I närhet till det populära Källtorp skapas ett bostadsområde med direkt access till natur, skidbacke och idrottsplats. I området kommer även ett modernt äldreboende att etableras. Stadsdelen har en spännande områdesstruktur där det skapas en varierad bebyggelse för alla åldrar.

Målsättning

Stadens målsättning är att skapa ett attraktivt bostadsområde med allt från småhus till stadsvillor. Målet är också att byggandet av bostäderna påbörjas så tidigt som möjligt, eftersom behovet av nya bostäder i Västerås är stort.

Alla dokument som hör till markanvisningen

Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset

Frågor och svar

Kan jag lämna anbud för bara ett område?

Ja, du väljer om du vill lämna anbud för ett av områdena 1A Höjden eller 1B Gården eller om du vill lämna anbud för båda områdena.

Hur många byggaktörer tänker ni anvisa till?

Vi anvisar två markområden i den första utbyggnadsetappen. Eftersom det går att lämna anbud för ett eller båda områdena vet vi ännu inte hur många byggaktörer vi kommer att anvisa till i den första utbyggnadsetappen. Vi planerar att göra fler markanvisningar i takt med att Södra Källtorp byggs ut.

Hur kommer ni att vikta utvärderingskriterierna markpris, utformning och gestaltning samt projekttidplan?

Anbudslämnare får poäng inom en tiogradig skala för respektive delområde markpris, utformning och gestaltning samt projekttidplan. Markpris och utformning viktas lika och högre än projekttidplan. Kriterierna viktas sedan samman till en helhet.

Kan vi lämna ett anbudsförslag för flerbostadshus i tre våningar som har fler än 6 lägenheter per byggnad?

Nej, flerbostadshusen ska rymma 4-6 lägenheter enligt detaljplanens bestämmelser. Förslagen i anbudet ska stämma med de bestämmelser som står på plankartan. Det är en förutsättning för att förslaget ska utvärderas.

Det står att i en del av planområdet så ska flerbostadshus innehålla 4-6 lägenheter och ett tillägg om att fastighetsstorleken ska vara 1200 m². Vilka lägenhetsstorlekar tänker ni er? Eller menar ni BYA?

Fastigheten ska vara minst 1200 m², det avser inte BYA. Det som regleras för flerbostadshusen är alltså att max antal lägenheter ska vara 6 stycken, våningsantal samt minsta fastighetsstorlek 1 200 m².

Hur många BTA är max för ett hus?

Detaljplanen reglerar inte BTA per byggnad utan det finns ett generellt BTA per delområde som byggaktören har att röra sig med.

Kvarteret för område 1B innehåller byggrätt om max 5 000 m² BTA för bostadsbebyggelse. Ingår då BTA för friliggande bostadsförråd och miljöbodar?

BTA är (om inget annat anges) total BTA inklusive förråd, garage och miljöbodar. Även så kallad mörk BTA ska räknas.

Flygvy över Södra Källtorp

Det är lätt att ta sig till Södra Källtorp genom att gå, cykla eller åka kollektivtrafik. På gångavstånd finns förskola, park, skog och idrottsplats för rekreation och idrott. Illustration: Archus

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?