Markanvisning för bostäder på fastigheten Bjurhovda 17, Bjurhovda centrum

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostäder inom fastigheten Bjurhovda 17, Bjurhovda centrum.

Markanvisningen är avslutad och utvärdering pågår.

Inbjudan att lämna anbud

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostäder inom fastigheten Bjurhovda 17, Bjurhovda centrum.

Markanvisningsområdet ligger i gamla Bjurhovda centrum och är 7020 kvm stort. Utgångspunkten är en exploateringsgrad på 1,0, dvs ca 7000 kvm BTA. På fastigheten har tidigare funnits ett gym, frisersalong och en pizzeria som förstördes av brand hösten 2019. Idag är fastigheten obebyggd. De gamla lokalerna är rivna och en urgrävning av tidigare hus och parkeringshus är utfört av Västerås stad
(2020/2021). En tillfällig återställning till gräsyta gjordes som en åtgärd innan nybyggnation.

Staden vill genom denna tävling få fram ett bra och attraktivt förslag på utformning av gamla Bjurhovda centrum. Övergripande mål som staden har är god arkitektur, gestaltning och tillgänglighet, social hållbarhet och miljö, energi och kvalitet i hela processen. Det är viktigt för Staden att det byggs hållbart och klimatsmart i samarbete med marknaden. Vinnande byggaktör kommer att vara delaktig i ett detaljplanearbete.

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra en upprustning av Bjurhovda Centrum (fastigheten Bjurhovda 17). Inom ramen av detaljplanen kommer även parkeringsområdet längs Benvägen (fastighet Bjurhovda 3) och infarten studeras för att öka områdets trygghet, attraktivitet och tillgänglighet.

Förutom grundvillkor är högsta pris, utformning, gestaltning mm utvärderingskriterier. En viktning kommer ske vid utvärderingen enligt följande:

 • Pris angivet i kronor per m 2 ljus BTA (ca 70%).
 • Mervärden utifrån Arkitektonisk idé, utformning och gestaltning, klimat/miljömässig- och social hållbarhet (ca 30%).

Staden arbetar för en blandning av upplåtelseformer inom stadsdelar och serviceorter. Upplåtelseform för ny bebyggelse ska vara hyresrätter. Byggrätten ska fastställas under detaljplaneprocessen. Byggaktören får inte villkora sitt anbud med en lägsta byggrätt.

För att kunna garantera en rättssäker hantering av inkomna anbud ska dessa inte längre mejlas in till Västerås stad, utan lämnas in i pdf-format i systemet e-avrop via länk https://www.e-avrop.com/vasteras/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=70518 senast 2022-05-15. För att kunna göra detta krävs att man har ett konto i e-avrop. Kontot är kostnadsfritt. E-avrop ska enbart användas för inlämning av anbud.

Alla kontakter och frågor som berör markanvisningen ställs skriftligen via Västerås stads webb på denna sida, under Kontakta oss. Frågor och svar av allmänt intresse kommer att publiceras här. Varje bolag som deltar i markanvisningsförfarandet tar ansvar för att hålla sig ­uppdaterad med information som redovisas nedan under Frågor och svar. Frågor och svar kommer inte hanteras i e-avrop. Sista dagen att inkomma med frågor är 2022-05-12.

OBS! Under perioden 9-11:e april är vi inte fullt bemannade på grund av påsklov. Svar på frågor som inkommer under den perioden kan komma att dröja till den 19:e april.

Markanvisningsförfrågan görs på uppdrag av fastighetsnämnden som vidare fattar beslut om att teckna markanvisningsavtal med byggaktör. Utvärdering och bedömning av inlämnade förslag genomförs av tjänstemän inom Västerås stad.

Anbudet ska innehålla

 • Undertecknade personers fullmakt att företräda byggaktören vid markanvisningstävling
 • Registreringsbevis för byggaktören
 • Dokument som visar att byggaktören uppfyller grundvillkoren i denna inbjudan
 • Uppgift om eventuella samarbetspartners, inklusive namngiven arkitekt, och/eller slutlig tagare av projektet
 • Pris i kronor per m2 ljus BTA där upplåtelseform tydligt framgår
 • Situationsplan i skala 1:400
 • Utformning mellan byggnad(er)/utformning av gård
 • Beskrivning av boendekoncept
 • Placering av byggnader och ianspråktagande av markyta.
 • Kortfattad beskrivning innehållande: koncept, hustyper, kvadratmeteruppgifter och antal lägenheter, material, färgsättning och
  byggnadsteknik
 • Referensprojekt avseende social hållbarhet och klimatsmart byggande

Detaljerad information

Samtliga förutsättningar och tillvägagångssätt för denna markanvisning finns i "PM markanvisning Bjurhovda 17", se rubriken Relaterade dokument nedan.

Frågor och svar

OBS! Under perioden 9-11:e april är vi inte fullt bemannade på grund av påsklov. Svar på frågor som inkommer under den perioden kan komma att dröja till den 19:e april.

Vi undrar hur ni resonerar kring frågan om markpris. Har ni någon indikation på inom vilket spann denna mark är värderad till?

Ingen värdering är gjord av markpriset. Marknaden kommer ge en indikation i anbuden i samband med denna markanvisning.

Vi har en fråga gällande tilltänkt parkeringslösning för Bjurhovda 17. I underlaget står det "Parkering för både bil och cykel ska lösas inom fastigheten. Det ska ges möjlighet för kringliggande fastigheter att hyra in sig i garage på fastigheten Bjurhovda 17."

Vilket behov finns det från kringliggande fastigheter att hyra parkering? Hur många parkeringar ska byggas utöver P-normen för Västerås Stad?

Förutsättningen i markanvisningen är att det ’ska ges möjlighet’ för kringliggande fastigheter att hyra in sig i garage på fastigheten Bjurhovda 17. Anbudsgivaren kommer därför få ge eget förslag och redovisa hur många platser som skulle kunna ges tillgängliga. Vi har inte undersökt efterfrågan på att hyra parkeringsplats.

Som ett tillägg kan vi rekommendera möjligheten till att tillämpa flexibla parkeringstal och beräkna parkeringstal med vår parkeringssnurra (Excelfil).

Parkering vid flerfamiljshus eller större anläggningar - Västerås (vasteras.se)

På vilket underlag är det tänkt att man skall rita situationsplan, finns det en baskarta i dwg-format? Hur skall utformning mellan byggnad(er)/utformning av gård, placering av byggnader och ianspråktagande av markyta redovisas? Beskrivning i text eller volymstudie?

Dwg-fil har lagt upp längre ner på denna sida, under Relaterade dokument. Vi ser gärna att byggaktören redovisar en gestaltning, volymstudie inkl beskrivande text med leverans i PDF.

Hur skall avgälden beräknas? Är det 3 % av det byggrättsvärde man anger?

Det stämmer, avgälden beräknas som 3 % av det byggrättsvärde byggaktören anger.

Jag undrar vad fyllnadsmassorna består av, under "Geoteknik". Det står att uppgift finns om detta.

Slänter som är uppbyggda består att massor från platsen (överskottsmassor vid schakt) och ditförda moränmassor med föroreningshalter under känslig markanvändning (ca 2600 m³). Botten på gropen avjämnades med bärlager för att få bort lågpunkter. Varierande tjocklek 0-200 mm. Ovan detta lades det ca 50-100 mm inköpt anläggningsjord.

Ett av grundvillkoren är ekonomisk status/ finansiering. Vilket typ av underlag är tänkt ska styrka detta?

Vi önskar att byggaktören skickar in bokslut (balansräkning) och gärna även en kompletterande beskrivning om hur man har tänkt finansiera projektet. Nybildade bolag ombeds beskriva finansieringsplanen, ex. genom att styrka det egna kapitalet i koncernen gärna med en kommentar om belåningsutrymme.

Vilken P-zon ligger Bjurhovda i?

Bjurhovda ligger inom zon 4. För zon 4 togs det i höstas beslut i kommunfullmäktige om att höja parkeringsnormen för bostäder, se filen "Nya parkeringstal för bil" under Relaterade dokument nedan. Parkeringssnurran (den tillfälliga Excel-filen som ligger på Västerås stads hemsida och som kan nås via länk i tidigare svar ovan) tar INTE hänsyn till denna förändring. Det gör dock parkeringssnurran som finns tillgänglig via länk nedan och som strax ska ersätta den ovan nämnda.

P-snurra med nya P-tal för zon 2 och 4 2021-11-11 Excel, 576.4 kB.

Är det ett skallkrav att bygga garage?

Det är upp till byggaktören att föreslå hur parkeringar ska lösas. Observera informationen om ramp som tidigare nyttjades som infart till parkeringsgaraget, vilket har rivits. Rampen finns kvar i befintligt skick.

Är det någon särskild info som ska ingå i fullmakten? (pkt 1. Undertecknade personers fullmakt att företräda byggaktören vid markanvisningstävling).

Det ska framgå att person i beslutsfattande position/bolagsägare har medgivit deltagande i tävlingen

Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset

fastighetsnamnd@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument