Markanvisning Sätra etapp 1 lott 3, dp 1913

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostäder inom Sätraområdet och den första norra detaljplanen, dp 1913

Markanvisningen är avslutad. Kommunstyrelsen beslutade 2023-02-08 att markanvisa lott 3 till AIX Arkitekter AB.

Inbjudan att lämna anbud

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostäder inom Sätraområdet och den första norra detaljplanen, dp 1913. Markanvisningen pågår mellan 2022-04-04 - 2022-08-19.

Västerås stad utvecklar Sätra, en ny stadsdel fem kilometer från Västerås stadskärna och i nära anslutning till handelsområdet Erikslund. Ambitionen är att Sätra ska bli något extra. Här möts natur och stad, individer och generationer, återbruk och innovationer.

Sätraområdet är stort och kommer att delas in i flera markanvisningsetapper där inriktningen på markanvisningarna kan komma att variera. Särskild inbjudan för varje etapp kommer att skickas ut och presenteras på Västerås stads webbplats i god tid. En övergripande utgångspunkt för markanvisningarna är Västerås stads arbete med Sätra som en hållbar stadsdel vilket ska gå som en röd tråd genom planering och byggande. Dessa ambitioner kommer också att återfinnas i samband med markanvisningen i form av förutsättningar.

Denna markanvisning vänder sig direkt till arkitektkontor och omfattar ”Lott 3”, ett bostadskvarter omfattande en byggrätt för flerbostadshus om maximalt 7 200 kvadratmeter BTA samt byggrätter för rad- kedje- eller parhus. Markanvisningen riktar sig till arkitektkontor för att sätta extra fokus på utformning och gestaltning, vilket kommer att utgöra utvärderingskriterierna. Givetvis behöver samarbetspartners knytas till projektet men arkitektkontoret kommer att vara den part som håller ihop projektet från start till mål och den som staden tecknar markanvisningsavtal med.

De gestaltningsprinciper som anges i Kvalitetsprogrammet för Sätra utgör förutsättningar för utformning och gestaltning av byggnader och tomtmark. Markanvisningen för Etapp 1, lott 3, benämns i Kvalitetsprogrammet som Odlingskvarter: ”Småstadskvarter med en blandning av lägenhetshus, stadsvillor och radhus med odling på gårdar och i sluttning mot Norrleden.” Vi ser gärna förslag på hur odling blir en naturlig del av lott 3.

Ert förslag med handlingar och anbud ska lämnas i systemet e-avrop via länk https://www.e-avrop.com/vasteras/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=71981 senast 2022-08-19.

Alla kontakter och frågor som berör markanvisningen ställs skriftligen via Västerås stads webb på denna sida, under Kontakta oss. Frågor och svar av allmänt intresse kommer att publiceras här. Varje bolag som deltar i markanvisningsförfarandet tar ansvar för att hålla sig ­uppdaterad med information som redovisas nedan under Frågor och svar. Frågor och svar kommer inte hanteras i e-avrop. Sista dagen att inkomma med frågor är 2022-08-12.

Under vecka 25 samt veckor 28-31 görs uppehåll i besvarande av frågor på grund av semester. Ni kan inkomma med era frågor som vanligt, men svar kommer alltså dröja till efter sommaren.

Markanvisningsförfrågan görs på uppdrag av fastighetsnämnden som vidare fattar beslut om att teckna markanvisningsavtal med byggaktör. Utvärdering och bedömning av inlämnade förslag genomförs av tjänstemän inom Västerås stad samt extern arkitekt.

Anbudet ska innehålla

  • Redovisning av punkterna i grundvillkoren. Staden bedömer om byggaktören har den kompetens och stabilitet som krävs för att kunna genomföra projektet.
  • Kort redogörelse och förbindelse avseende övriga förutsättningar för markanvisningen
  • Skisser, perspektivbilder eller detaljutsnitt samt referensbilder: fasadmaterial, entréer – utformning av entré och bottenvåning, socklar – byggnadernas möte med marken, balkonger/terrasser, fönster, tak, takfot, övergripande bild/skiss över förslaget utan företagets namn och logga (för publicering till allmänheten under omröstningen)
  • Enkel situationsplan
  • Tänkt lägenhetsfördelning, bottenvåningarnas innehåll och användning

Detaljerad information

Samtliga förutsättningar och tillvägagångssätt för denna markanvisning finns i "Program för markanvisning Sätra etapp 1, lott 3", se rubriken Relaterade dokument nedan.

Frågor och svar

Hur är er definitionen av arkitektkontor, har ni någon beskrivning vi kan ta del av för att kunna avgöra huruvida vi kvalificerar in eller inte?

Merparten av omsättningen i företaget ska utgöras av arkitektverksamhet.

Kan samma bolag lämna två anbud i markanvisningstävlingen?

Ett bolag får inte lämna in fler än ett anbud.

Finns det några krav på hur stor del av finansiering och ägande arkitektkontoret skall stå för? Skulle samarbetspartner kunna stå för hela finansieringen?

Det finns inga krav på hur stor del av finansieringen och ägande som arkitektkontoret ska stå för.

DWG versionen av Detaljplan dp 1913 plankarta laga kraft innehåller proxy objects. Dessa orsakar svårigheter som inte kan åtgärdas med med Autocad LT. Kan ni lägga upp en ny dwg, där ni har rensat filen från allt som orsakar proxy objects?

Vi jobbar på frågan, men har ännu inte fått till det. Planen är ritad i Focus detaljplan (dvs. ett tillägg till CAD), dock har vi inga problem när vi öppnar det i CAD 2019 (även utan Focus som tillägg).

Nu finns en ny version av plankartan i dwg under Relaterade dokument som förhoppningsvis ska fungera att öppna i den programvara som efterfrågades.

Kan en fastighetsägare/entreprenör gå in som samarbetspartner till fler än ett arkitektkontor?

En fastighetsägare/entreprenör kan gå in som samarbetspartner till fler än ett arkitektkontor.

Kvalitetsprogram gällande för odlingskvarter (sidor 66-67) hänvisar "Utöver generella kvalitéer beskrivna på sidorna 86-87 följer nedan specifika förutsättningar för denna kvarterstypologi". Jag antar att det är en felskrivning då dokumentet har 80 sidor, eller hänvisa det till ett annat dokument?

Stämmer, det har blivit ett fel i hänvisningen. Det ska vara en hänvisning till sidorna 62-63 för de generella kvalitéerna.

De två dwg-filerna som finns att ladda ner skiljer sig vad gäller planbestämmelserna. Till exempel skiljer sig formuleringen för storlek på skärmtak under e5. Förmodar att den som är döpt till "laga kraft" är den gällande, men tacksam för förtydligande.

Det är planbestämmelserna i den som är döpt till Detaljplan dp 1913 plankarta laga kraft.dwg som gäller.

På s 12 i markanvisningsprogrammet står ”för markanvisningen gäller att kvarteret ska innehålla både flerbostadshus och radhus/parhus/kedjehus enligt föreslagen avgränsning i planillustrationen”. Ska avgränsningen i illustrationen följas exakt eller är det en huvudprincip med flerbostadshus längs huvudgata i norr och småhus längs gårdsgata i söder som gäller?

Det är endast avgränsningen mellan de olika typerna av bostäder som behöver följas exakt, att det inom området där illustrationen visar radhus vill vi se radhus/kedjehus/parhus och inom området som illustrationen visar flerfamiljshus vill vi se den typen av bebyggelse (Se dokument Förtydligande avgränsningar under Relaterade dokument nedan – inom blå markering endast radhus/kedjehus/parhus och inom röd markering endast flerbostadshus). Så det är endast området för de olika typerna som vi vill avgränsa, inte volymer eller fotavtryck av byggnaderna.

Gäller detaljplanen eller illustrationsplanen som underlag för bedömning av markanvisningstävlingen? Vad är syftet med den nytillkomna bilden "Förtydligande av avgränsningar"? Är det bara för att kunna dela upp fastigheten mellan olika aktörer? Gäller illustrationsplanen över detaljplanen - är det så vi ska tolka att ni kommer bedöma förslagen i markanvisningen? Gäller avgränsningen om man lämnar in för hela kvarteret?

Både detaljplanen och illustrationen gäller som underlag för bedömning. Den nytillkomna bilden är till för att förtydliga svaret på frågan om avgränsningen mellan flerbostadshus och småhus. Avgränsningen är till för att två aktörer ska kunna bli tilldelade markanvisningen samt att staden vill styra inom vilket område som flerbostadshus och småhus ska finnas och där med styra mer än vad detaljplanen gör. Avgränsningen gäller även om man som aktör lämnar in för hela området.

Har vi hela den 19/8 på oss att skicka in tävlingsförslaget eller önskar ni förslaget senast vid ett specifikt klockslag?

Ni har hela den 19/8 på er att lämna in. Anbudsinlämningen stänger kl. 23.59 den 19/8.

I programmet för markanvisning står "Parkeringsplatser för rörelsehindrade måste uppföras inom kvarteret. Även parkeringsplatser för en eventuell bilpool bör finnas i direkt anslutning till fastigheten." men i kvalitetsprogrammet framgår att huvudgatan är tänkt att ha plats för angöring och handikapparkering.

Går det inte att använda utrymmet längs med huvudgatan för hkp eller måste extra ytor skapas inom fastighetsgränsen?

Det stämmer att byggaktören måste lösa sitt p-behov inom kvartersmark och får inte nyttja gatumark till detta i och med att gatumarken är till för ”alla”. Detta gäller även de besöksparkeringar som ni räknar fram utifrån p-behoven.

Men ni kan även p-avlösa ert p-behov i mobilitetscentret vilket kan ge mindre hårdgjorda ytor på kvartersmark till fördel för Ekosystemtjänster m.m. utanför bostadshusen.

Kontakt

Relaterade dokument