Markanvisning Södra Källtorp etapp 2, dp 1821

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostadsbebyggelse inom Södra Källtorp etapp 2 och detaljplanen dp 1821.

Markanvisningen är avslutad. Fastighetsnämnden beslutade 2021-10-26 att tilldela Carpenter i Mälardalen AB markanvisningen för område 2A ”Gränden", och Cernera Bostad AB markanvisningen för område 2B ”Skogsbacken”.

Inbjudan att lämna anbud

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostadsbebyggelse i den andra utbyggnadsetappen. Denna markanvisning omfattar två markområden: Gläntan och Skogsbacken, med en sammanlagd byggrätt motsvarande 10 000 kvadratmeter BTA.

Inom stadsdelen finns planlagd mark motsvarande nästan 75 000 kvadratmeter BTA. Stadsdelen kommer att byggas ut i etapper, allt eftersom markanvisningar sker. Staden har tidigare markanvisat byggrätter för äldreboende, trygghetsboende, förskola och idrottshall samt bostäder inom den första etappen.

Västerås stad utvecklar Södra Källtorp, en ny stadsdel tre kilometer nordväst om Västerås stadskärna. Stadsdelen erbjuder stora möjlighet till både idrott och rekreation, med en idrottshall och idrottsplats samt närhet till Vedboskogen och Vedbobacken. Området ansluter till ett väl utbyggt vägnät för cykel och bil och inom någon kilometer finns Erikslunds handelsområde.

Stadens målsättning är att skapa ett attraktivt bostadsområde med varierad bebyggelse, med allt från rad-/par-/kedjehus till mindre flerbostadshus. Bebyggelsen ska hålla hög kvalitet och attrahera en blandad målgrupp av människor. De olika kvarteren ska vara uppbyggda av omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där det är lätt att mötas och leva hållbart.

Målet är också att bostäderna påbörjas så snart som möjligt, då behovet av nya bostäder i Västerås är fortsatt stort.

Ert förslag med handlingar och anbud ska lämnas i systemet e-avrop via länk https://www.e-avrop.com/vasteras/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=62243 senast 2021-06-24.

Alla kontakter och frågor som berör markanvisningen ställs skriftligen via Västerås stads webb på denna sida, under Kontakta oss. Frågor och svar av allmänt intresse kommer att publiceras här. Varje bolag som deltar i markanvisningsförfarandet tar ansvar för att hålla sig ­uppdaterad med information som redovisas nedan under Frågor och svar. Frågor och svar kommer inte hanteras i e-avrop. Sista dagen att inkomma med frågor är 2021-06-16.

Markanvisningsförfrågan görs på uppdrag av fastighetsnämnden som vidare fattar beslut om att teckna markanvisningsavtal med byggaktör. Markanvisningen kommer att ske genom ett jämförelseförfarande, där ett bolag för varje markanvisningsområde väljs ut genom en utvärdering av inlämnat anbud. Markpris tillsammans med utformning och gestaltning är utvärderingskriterierna.

Anbudet ska innehålla

  • Redovisning av punkterna i grundvillkoren. Staden bedömer om byggaktören har den kompetens och stabilitet som krävs för att kunna genomföra projektet.
  • Referensprojekt, avseende på social hållbarhet och klimatsmart byggande
  • Markpris
  • Gestaltning och utformning
  • Kort redogörelse och förbindelse avseende övriga förutsättningar för markanvisningen.

Detaljerad information

Samtliga förutsättningar och tillvägagångssätt för denna markanvisning finns i "Program för markanvisning Södra Källtorp, etapp 2, dp 1821" och handlingar under rubriken "Relaterade dokument" nedan.

Mer information om Södra Källtorp finns på Södra Källtorp - Västerås (vasteras.se) och detaljplan och planhandlingar finns på dp1821 - Västerås (vasteras.se).

Frågor och svar

Är det en fastighetsutvecklare som kommer vinna denna tävling?

Det bolag som blir tilldelad en markanvisning ska genomföra projektet.

Kommer 2A och 2B anvisas till samma aktör eller kommer de delas upp mellan två aktörer?

I denna markanvisning anvisar vi två olika markområden, 2A och 2B. Ni väljer om ni vill lämna anbud på ett av områdena eller på båda. Det bolag som lämnar bästa anbudet för 2A kommer att tilldelas markanvisning för 2A och på samma sätt är det för 2B. Det innebär att ett bolag kan få tilldelning av båda områdena ifall samma bolag har lämnat bäst anbud för både 2A och 2B.

Ser i dp att det står e2: flerbostadshus med 4-6lgh. Är antalet lgh något som ses strikt på? Finns lagstöd för denna benämning? Finns det utrymme att tolka antalet lgh lite bredare med mindre avvikelse?

Planbestämmelsen e₂ är en preciserad användningsbestämmelse vilket har lagstöd. Flexibiliteten för ett flerbostadshus finns inom ramen för den angivna preciseringen dvs. 4-6 lägenheter. Ingen mindre avvikelse kommer att medges.

Område 2A Gränden har planbestämmelse a3 som anger att slutbesked inte kan ges innan bulleråtgärder vidtagits. Vem ansvarar för utförandet av bulleråtgärderna? Om det är den som tilldelas markanvisning, vad är det som ska göras/uppfyllas? Om det inte är den tilldelade, hur säkerställs denna åtgärd i tid så att slutbesked kan ges och vem bekostar?

Västerås stad bygger och bekostar bullerskyddsvall och skärm mot E18, bullerskyddet kommer att färdigställas hösten 2021.

Övriga bullerskyddsåtgärder som kan behövas för att klara riktvärden för buller inom markanvisningsområdet ska bekostas och utföras av bolaget. En beskrivning av trafikbuller och ljudutbredning framgår av planbeskrivningen sidan 39-52, där en mindre del av område 2A berörs se sid 50–51. De i planbeskrivningen omnämnda ”bruksvillorna”(flerbostadshus) ingår inte i området som nu markanvisas. Hela trafikbullerutredningen finns att hämta under planhandlingar dp1821 - Västerås (vasteras.se)

På sidan 12 i programmet anges att "Avtalet kommer bland annat att reglera köpeskillingen för marken samt kostnadsfördelning och ansvar mellan Västerås stad och bolaget, för åtgärder och arbeten på kvartersmark samt allmän platsmark". Vilka kostnader ska fördelas och kan hamna på byggherre? Är det ytterligare kostnader som tillkommer det markpris som ska anges?

I Program för markanvisning Södra Källtorp etapp 2 framgår vad bolaget respektive Västerås stad ska bekosta. Villkor i avtalet utgår från förutsättningarna som anges i programmet, inga ytterligare kostnader tillkommer.

Hur kommer kriterierna markpris och utformning och gestaltning att viktas?

Markpris tillsammans med utformning och gestaltning är utvärderingskriterierna. Kriterierna kommer viktas 70/30 med tyngdpunkt på markpriset.

I det fall aktör avser utveckla hyresrättsprojekt inom ramen för denna markanvisning - är då valet fritt avseende markköp eller tomträttsavgäld?

Vid byggnation av ett hyresrättsprojekt är valet fritt om ni vill förvärva fastigheten alternativt få fastigheten upplåten med tomträtt.

Vad är det för intervall mellan höjdkurvorna i dwgfilen (kartan)(10 Markanvisningsområden 2A och 2B ...) 0.5 m eller 1 m tex. Finns ej med som lagertext.

Tidigare uppladdad dwg-fil saknade efterfrågad höjdinformation. En ny dwg-fil som innehåller information om höjder finns nu under rubriken ”Relaterade dokument” längre ner på sidan.

Dokument nr 9 och 10 har bytts ut till nya versioner.

Finns det en dwg med höjdsättning på marken?

Tidigare uppladdad dwg-fil saknade efterfrågad höjdinformation. En ny dwg-fil som innehåller information om höjder finns nu under rubriken ”Relaterade dokument” längre ner på sidan.

Dokument nr 9 och 10 har bytts ut till nya versioner.

Stämmer det av den nya höjdkartan att område 2A är i princip platt? Av underlag framgår inte hur området efter avslutad rivning av skolan ska jämnas ut. Är det något vi ska bortse ifrån? Finns även endast angivna höjder i 2B.

I dwg-filen finns projekterade/nybyggnads höjder för Jordgubbsvägen, markhöjderna inom 2A ligger i nivå med gatans höjder med mindre variationer.

Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset

fastighetsnamnd@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument