Markanvisning Västerås Östjädra 1:196, Dingtuna

Västerås stad bjuder in till markanvisning avseende boende för äldre inom Västerås Östjädra 1:196 i Dingtuna. Marknadens aktörer inbjuds att inkomma med bud senast 2021-03-23.

Markanvisningstävlingen är avslutad. Fastighetsnämnden beslutade 2021-04-27 § 137 att markanvisa Östjädra 1:196 till RE Equity Management AB

 

Inbjudan att lämna anbud

Ni inbjuds härmed att delta i en av Västerås stad (Staden) utlyst markanvisningstävling för byggande av trygghetsbostäder eller annan boendeform för äldre med fri upplåtelseform inom fastigheten Västerås Östjädra 1:196 i Dingtuna. Den deltagande exploatör som lämnar högsta pris i kombination med en projektidé som överensstämmer med Stadens önskemål om ett boende för äldre kommer ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med Staden. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt att under två år (markanvisningsperioden) förhandla med Staden om att förvärva marken eller tomträttsavtal.

Staden vill genom denna tävling få fram bra och attraktiva bostäder för äldre i Dingtuna som möjliggör ett längre kvarboende i den egna bostaden.

Ert förslag med handlingar och anbud ska sändas till teknik- och fastighetsförvaltningen senast 2021-03-23 kl. 15:00.

Sista dagen att inkomma med frågor är 2021-03-18 kl. 16:30.

Markanvisningsförfrågan görs på uppdrag av fastighetsnämnden som vidare fattar beslut om att teckna markanvisningsavtal med byggaktör. Utvärdering och bedömning av inlämnade förslag genomförs av tjänstemän inom Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Anbudet ska innehålla

  • Projektidé - boende för äldre
  • Redovisning av punkterna i grundvillkoren. Staden bedömer om byggaktören har den kompetens och stabilitet som krävs för att kunna genomföra projektet.
  • Pris uttryckt i kr/kvm ljus BTA
  • Referenser för utförda projekt inklusive referensprojekt
  • Kort redogörelse och förbindelse avseende övriga förutsättningar för markanvisningen

Detaljerad information

Samtliga förutsättningar och tillvägagångssätt för denna markanvisning finns i "Inbjudan till markanvisningstävling avseende boende för äldre inom Västerås Östjädra 1:196 i Dingtuna", se rubriken Relaterade dokument nedan.

Frågor och svar

Kan ni specificera viktfördelningen i er bedömning av pris respektive projektidé/koncept? Dvs hur många poäng eller procent får man av det högsta anbudet respektive den bästa projektidén/konceptet.

Det sker ingen viktfördelning med poäng. Pris är utvärderingskriterium. Staden kommer att säkerställa att projektidén motsvarar stadens syfte med tävlingen, d v s boende för äldre. Projektidén måste därmed uppfylla detta syfte. En projektidé som inte innebär boende för äldre kan därmed inte vinna även om priset är högst.

Hur ser ni på parkeringsbehovet vid uppförandet av ett trygghetsboende? Tänkte närmast på markanvisningstävlingen i Dingtuna, zon 5?

Det finns inget definierat parkeringsbehov för trygghetsboende. Parkeringsriktlinjerna ska följas, se dokumentet under "Relaterade dokument" nedan. På sidan 26 i parkeringsriktlinjerna finns en tabell med parkeringstal för olika lägenhetsstorlekar exklusive och inklusive besök. Enligt parkeringsriktlinjerna kan också en parkeringsutredning ske inom ramen för framtagande av ny detaljplan där parkeringsbehovet analyseras.

Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset

fastighetsnamnd@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument