Sätra etapp 1 lott 5 - förskola, dp 1913

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för en ny förskola inom Sätraområdet och den första norra detaljplanen.

Markanvisningen är avslutad. Fastighetsnämnden beslutade 2022-05-24 att markanvisa lott 5 till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Inbjudan att lämna anbud

Västerås stad utvecklar Sätra, en ny stadsdel fem kilometer från Västerås stadskärna och i nära anslutning till handelsområdet Erikslund. Ambitionen är att Sätra ska bli något extra. Här möts natur och stad, individer och generationer, återbruk och innovationer.

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för en ny förskola inom Sätraområdet och den första norra detaljplanen. Sätraområdet är stort och kommer att delas in i flera markanvisningsetapper för bostadsbebyggelse där inriktningen på markanvisningarna kan komma att variera. Särskild inbjudan för varje etapp kommer att skickas ut och presenteras på Västerås stads webbplats i god tid. En övergripande utgångspunkt för markanvisningarna är Västerås stads arbete med Sätra som en hållbar stadsdel vilket ska gå som en röd tråd genom planering och byggande. Dessa ambitioner kommer också att återfinnas i samband med
markanvisningen i form av förutsättningar.

Denna markanvisning omfattar en förskola i den västra delen av planområdet. Det är en förskoletomt omfattande en byggrätt för maximalt 1000 kvadratmeter BTA. Förskolan tillåts uppföras i ett våningsplan med en nockhöjd på 8,0 m. Markanvisningen riktar sig direkt till den eller de aktörer som vill bygga och driva ändamålet förskola. Markpris kommer att utgöra det enda utvärderingskriteriet.
Beroende på hur organisationen ser ut kan samarbetspartners knytas till projektet men anbudsgivaren kommer att vara den part som håller ihop projektet från start till mål och den som staden tecknar markanvisningsavtal med.

Ert förslag med handlingar och anbud ska lämnas i systemet e-avrop via länk https://www.e-avrop.com/vasteras/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=69552 senast 2022-04-14.

Alla kontakter och frågor som berör markanvisningen ställs skriftligen via Västerås stads webb på denna sida, under Kontakta oss. Frågor och svar av allmänt intresse kommer att publiceras här. Varje bolag som deltar i markanvisningsförfarandet tar ansvar för att hålla sig ­uppdaterad med information som redovisas nedan under Frågor och svar. Frågor och svar kommer inte hanteras i e-avrop. Sista dagen att inkomma med frågor är 2022-04-08.

Markanvisningsförfrågan görs på uppdrag av fastighetsnämnden som vidare fattar beslut om att teckna markanvisningsavtal med byggaktör. Utvärdering och bedömning av inlämnade förslag genomförs av tjänstemän inom Västerås stad.

Anbudet ska innehålla

  • En kort redovisning för punkterna i grundvillkoren. (Staden bedömer om aktören har den kompetens och stabilitet som krävs för att kunna genomföra projektet).
  • En redogörelse av de givna förutsättningarna för markanvisningen.
  • Pris uttryckt i kr/kvm ljus BTA.
  • Tidplan.
  • Inplaceringsskiss.
  • Referenser för utförda projekt samt redovisa arkitekter som kommer att anlitas inklusive referensprojekt.
  • Referenser till de samarbetspartners som avses att anlitas för projektets genomförande.

Detaljerad information

Samtliga förutsättningar och tillvägagångssätt för denna markanvisning finns i "Program för markanvisning förskola Sätra", se rubriken Relaterade dokument nedan.

Frågor och svar

Antal barn per kvm verkar litet och moderna siffror är snarare 10 kvm BTA/barn, 7,5 kvm lekyta. Kan cirka 72 tolkas som 100 barn? Kan 10 kvm/barn användas i anbudet?

Stadens bedömning är att antalet barn bör vara ca 72 för att kunna uppnå en god utomhusmiljö i enlighet med riktlinjerna om 40 kvm/barn exkl. angöring, bilparkering, avfallshantering etc. Frågan avgörs vid bygglov som dock bedöms tillmäta riktlinjerna stor vikt. Bedömningen är att 100 barn inte ryms inom det markanvisade området.

1000 kvm för angöring, lossning och lastning - vad baseras siffran på då det kan ses som lite väl tilltaget?

1000 kvm för angöring och lossning är en bedömning som Staden gjort, men det finns inget ytkrav. Det är hur man löser samtliga behov på tomtmarken som helhet som är viktigt och prövas i bygglovsprocessen. Staden anser även att disponeringen av förskoletomten bör utgå från hållbarhetsperspektivet med så stor yta med växtlighet och pedagogiska lekvärda ytor samt att så få hårdgjorda ytor anläggs som möjligt, såsom parkeringar, byggnader m.m.

Angående inomhusytor finns heller inte något absolut ytkrav eller att det är tvunget att utnyttja hela byggrätten. De 1000 kvm BYA är vad detaljplanen maximalt tillåter.

Grundvillkor markanvisning och Givna förutsättningarna för markanvisningen, framställs som skallkrav, med andra ord ska det enbart utvärderas som 1) uppfylls och 2) uppfylls ej. Hur säkerställs det att det inte blir en kvalitativ bedömning med subjektiva åsikter då dessa två punkter innehåller mycket information?

Förutsättningarna gör Staden ingen kvalitativ prövning av, men vill att alla anbudsgivare har läst och förstått samt lämnat acceptans av förutsättningarna som gäller.

Ska det utöver de 5 punkterna under rubrik "10.Redovisning av anbud” även rymmas inplaceringsskiss, tidplan, accept, genomförande och uppgifter om bolaget på 5-6 sidor?

Ska det lämnas in både redogörelse av de givna förutsättningarna och en accept av förutsättningarna? Ska i så fall dessa också rymmas inom de 5-6 sidorna?

Det ska utöver de 5 punkterna inrymmas inplaceringsskiss, tidplan, accept, genomförande och uppgifter om bolaget på 5-6 sidor, dock mer ett riktmärke, om ett anbud har 7 sidor eller mindre än 5 sidor kommer det inte förkastas bara för det. Och det ska både lämnas in redogörelse av de givna förutsättningarna och en accept av förutsättningarna, detta ska rymmas inom de 5-6 sidorna.

Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset

fastighetsnamnd@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument