Markanvisning Sätra etapp 1, lott nr 1, dp 1913

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostadsbebyggelse inom Sätraområdet och den första norra detaljplanen, dp 1913.

Markanvisningstävlingen är avslutad. Fastighetsnämnden beslutade 2021-02-24 att tilldela K2A Hyresbostäder AB markanvisningen för Sätra etapp 1, lott 1.

Inbjudan att lämna anbud

OBS! Dokumenten Program för markanvisning Sätra etapp 1, lott 1 samt Hållbarhetsmanual Sätra har reviderats och bytts ut 2020-12-03, se reviderade dokument nedan under "Relaterade dokument"

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostadsbebyggelse inom Sätraområdet och den första norra detaljplanen, dp 1913. Sätra är en ny stadsdel fem kilometer från Västerås stadskärna och i nära anslutning till handelsområdet Erikslund. Ambitionen är att Sätra ska bli något extra. Här möts natur och stad, individer och generationer, återbruk och innovationer.

Sätraområdet är stort och kommer att delas in i flera markanvisningsetapper där inriktningen på markanvisningarna kan komma att variera. Särskild inbjudan för varje etapp kommer att skickas ut och presenteras på Västerås stads webbplats i god tid.

En övergripande utgångspunkt för markanvisningarna är Västerås stads arbete med Sätra som en hållbar stadsdel vilket ska gå som en röd tråd genom planering och byggande. Dessa ambitioner kommer också att återfinnas i samband med markanvisningen i form av förutsättningar.

Denna markanvisning omfattar ”Lott nr 1”, ett bostadskvarter omfattande maximalt 9 300 kvadratmeter BTA omgivet av grönytor samt det blivande så kallade Vattentorget framför sig.

Ert förslag med handlingar och anbud ska sändas till teknik- och fastighetsförvaltningen senast 2021-01-29.

Markanvisningsförfrågan görs på uppdrag av fastighetsnämnden som vidare fattar beslut om att teckna markanvisningsavtal med byggaktör. Utvärdering och bedömning av inlämnade förslag genomförs av tjänstemän inom Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Anbudet ska innehålla

  • Redovisning av punkterna i grundvillkoren. Staden bedömer om byggaktören har den kompetens och stabilitet som krävs för att kunna genomföra projektet.
  • Pris uttryckt i kr/kvm ljus BTA
  • Referenser för utförda projekt samt redovisa arkitekter inklusive referensprojekt
  • Kort redogörelse och förbindelse avseende övriga förutsättningar för markanvisningen

Detaljerad information

Samtliga förutsättningar och tillvägagångssätt för denna markanvisning finns i "Program för markanvisning Sätra etapp 1, lott 1 - reviderad", se rubriken Relaterade dokument nedan.


Frågor och svar

Är det rätt förstått, att lott 1 bara är flerfamiljshus? Om ja, när kommer radhus, parhus?

Kravet i markanvisningen är att det ska vara verksamhetslokaler i bottenvåningen. I detta läge mittemot vattenparken så förutsetts det därför att det blir flerbostadshus. Det finns fler kvarter i Sätra med radhus/parhus som kommer i senare etapper.

Finns det någon fast kostnad för parkeringsplatser inom den gemensamma anläggningen?

Nuvarande kostnad för ett parkeringsköp är 3,5 gånger aktuellt prisbasbelopp exkl. moms, vilket utifrån 2020 års prisbasbelopp innebär 132 440 kr exkl. moms per parkeringsplats. Detta belopp är emellertid under förhandling.

Angående bestämmelserna f8 och n3. Får balkonger sticka ut över förgårdsmarken?

Det ska lämnas minst 1,5 meter kvartersmark (förgårdsmark) mellan fasaden och allmän platsmark för gata (n3). Men man får ändå inte (enligt bestämmelsen f8) bygga balkonger ovanför förgårdsmarken som vetter mot allmän platsmark för gata. I och med detta får inga balkonger sticka ut över förgårdsmarken mot allmän platsmark för gata. Däremot tillåts indragna balkonger och franska balkonger. Dessutom regleras inte balkongerna mot gårdarna.

En fråga gällande etapp 1. I underlaget står det att "Den byggaktör som lämnar högst bud uttryckt i kr/kvm ljus BTA kommer att tilldelas markanvisning". Vill be om ett förtydligande till detta. Bedöms budet utifrån högst bud i totalsumma eller högst kr/kvm ljus BTA? Kan ett lägre totalpris vinna om den har högre pris i kr/kvm ljus BTA jämfört mot ett högre totalpris med lägre pris i kr/kvm ljus BTA, men med mer total BTA?

Det är högst pris utryckt i kr/kvm ljus BTA som ligger till grund för utvärderingen.

I plankartan står det "möjlighet till centrumändamål" och på sidan 13 i program för markanvisning står det att det ska inrymmas lokaler för centrumändamål. Vad gäller?

Detaljplanen möjliggör centrumändamål för att vara flexibel över tid. När denna markanvisning sker så bedömer staden att det är rätt tid/läge för aktuellt kvarter att det byggs lokaler för centrumändamål i bottenvåning. Därav är det en förutsättning i denna markanvisning att projektet inrymmer lokaler för centrumändamål i bottenvåning mot det blivande Vattentorget och parkstråket i söder.

Hur bestäms årlig tomträttsavgäld vid val av tomträtt?

Underlaget för tomtgälden sätts efter marknadsvärdet vilket är inkommet bud i markanvisningen och sedan sätts ränta vid tillfället för tomträttsavtalets underskrift men i dagsläget ligger räntan på 3%.

Vilka underlag behöver lämnas in angående områdets gestaltning?

Intentionerna för gestaltningen ska framgå i inlämnat anbud. Anbudet ska även innehålla referenser avseende utförda projekt samt vilka arkitekter som kommer att anlitas inklusive referensprojekt. Färdiga ritningar eller skisser på projektet krävs inte i detta skede.

”Vi ser gärna att byggaktören satsar på konstnärlig gestaltning antingen genom att själv tillföra konst i bebyggelsen alternativt samverka med Västerås stad/andra byggaktörer med syftet att genom konst utveckla stadsdelen. Detta behöver inte redovisas i detalj i intresseanmälan. Vi ser gärna att byggaktören redovisar en ambition avseende detta i sitt förslag.” Kan ni förtydliga vad som den tävlande förväntas redovisa.

Vi ser gärna att byggaktören redovisar en ambition avseende hur offentlig gestaltning kan komma att inkorporeras i sitt förslag. Detta behöver dock inte redovisas i detalj i anbudet.

Hur stora ska lokalerna för centrumändamål vara?

Plankartan möjliggör endast för centrumändamål. Det finns inga krav på antalet kvadratmeter. Men vissa delar av bottenvåningen ska ha en viss rumshöjd. Det viktigaste är att lokalerna ska vara tillräckligt stora så de kan användas till lämplig affärsverksamhet.

Vad syftar ”92 enheter” i illustrationen på sida 11 i planbeskrivningen?

I planförslaget illustreras hur många enheter det kan tänkas bli i varje kvarter utifrån vad plankartan medger. Inom lott 1 visar planillustrationen att det skulle kunna bli ca 92 enheter som ett exempel men detaljplanen är flexibel.

Räcker det att ha parkeringsplatser för bilpool och handikapparkeringsplatser inom fastigheten? Kan resterande parkeringar inrymmas i den gemensamma parkeringslösningen (mobilitetscenter)?

Inom varje fastighet ska det finnas parkeringsplatser för bilpool, rörelsehindrade och plats för angöring, lastning och lossning. Att ordna samtliga resterande parkeringsplatser inom gemensam parkeringslösning vid infarten till området kan vara ett alternativ. Detta alternativ håller för närvarande på att utredas och förutsättningarna är således inte bestämda. För denna markanvisning tillåts därför all parkering lösas helt inom det egna kvarteret genom nedgrävt källargarage.

Exakt vad räknas in i begränsningen på 9300 BTA som står i detaljplanen? Är till exempel fläktrum och bostäder på vindar med snedtak inräknade i BTA:n.

I bruttoarea (BTA) ingår alla mätbara delar av våningsplan inklusive ytterväggar (även med inredd vind). För vinden räknas det från en viss rumshöjd. Det är bygglov som tolkar detta närmare. Fläktrum räknas med beroende på rumshöjden, men bostäder på vind räknas definitivt med.

Räknas komplementbyggnader in i begränsningen på 9300 BTA som står i detaljplanen? Är till exempel växthus, soprum och reuse-rum inräknade i BTA:n.

Ja, komplementbyggnader är inräknat.

Vi behöver dwg underlag för markanvisningen sätra, lott nr 1

Dwg-fil hittar ni längre ner på denna sida, under "Relaterade dokument". Filen heter "Detaljplan dp 1913 plankarta dwg granskning, Sätra".

Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset

fastighetsnamnd@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument