Tillgänglighet i den byggda miljön

Vårt mål är att skapa ett Västerås som är tillgängligt för alla. Det gör vi med devisen: Nödvändigt för någon och till nytta för någon annan. Staden är till för alla.

Tillgänglighet - för ett samhälle där alla kan leva

Tillgänglighet i den byggda miljön är en grund­förut­sättning för att alla ska kunna delta i sam­hälls­livet. Det betyder att både fullt rör­liga personer och personer med ned­satt rörelse­för­måga ska kunna vara i byggnader och utom­hus.

Även personer med ned­satt förmåga att orientera ska kunna vistas i den byggda miljön. Det gäller bland andra syn- och hörsel­skadade.

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder ger ett bättre samhälle

En del i att göra samhället mer fysiskt till­gängligt är att rätta till så kallat enkelt av­hjälpta hinder. Det betyder de fysiska hinder för till­gänglig­het som är lätta att göra något åt och bli av med. Det gäller främst hinder i eller vid lokaler för all­män­heten och all­männa platser. Enkelt av­hjälpta hinder kan till exempel vara mindre nivå­skillnader, bristande fast in­redning och dålig skyltning.

Att ta bort dessa hinder kan underlätta att

 • ta sig in och komma fram i butiker, restauranger och teatrar
 • hitta till och nå upp till en reception
 • kunna ta sig fram till en park eller en badplats som är till för allmänheten.

Det finns regler för detta både i plan- och bygglagen samt i Boverkets föreskrifter. Där står att enkelt av­hjälpta hinder ska åt­gärdas.

Det är den som driver näringsverksamhet eller den som äger byggnaden eller marken där platsen ligger som har ansvaret att åt­gärda hindret. Vi kan alla hjälpa till och berätta när vi hittar lokaler eller platser där det finns ett hinder som är lätt att av­hjälpa. Genom att an­mäla ett så kallat enkelt av­hjälpt hinder bidrar du till att vårt sam­hälle blir en bättre plats för alla.

Här visar vi några fler exempel på enkelt avhjälpta hinder

 • mindre nivåskillnader eller trappsteg
 • höga trösklar
 • tunga dörrar
 • olämplig placering eller utformning av dörröppnare eller andra manöverdon
 • dålig eller bländande belysning
 • dålig ljudmiljö
 • kontrastmarkering och varningsmarkering saknas
 • bristande utformning av orienterande skyltning.

Tillgänglighet i byggd miljö, Boverket

Myndigheten för delaktighet

Hjälp oss genom att anmäla enkelt avhjälpta hinder

Om du hittar ett hinder som enkelt kan av­hjälpas kan du anmäla det till stads­bygg­nads­för­valtningen. Det kan du göra genom att antingen

 • fylla i och skicka in blanketten anmälan om enkelt av­hjälpt hinder
 • eller ringa 021-39 00 00 och berätta om hindret.

Anmäl enkelt avhjälpta hinder Word, 202.5 kB.

Till dig som fastighetsägare eller näringsidkare

Om du som fastighets­ägare eller närings­idkare vill ligga steget före, kan du titta igenom de exempel vi har listat på enkelt av­hjälpta hinder. Har du några sådana i dina lokaler är det allra bästa om du själv rättar till dem så att tillgängligheten blir bättre.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Enkelt avhjälpta hinder

Det är stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsavdelning som tar hand om de anmälningar om enkelt avhjälpt hinder som kommer in.

Läs mer om till­gäng­lig­het på Boverkets webb­plats. Där kan du läsa om vad som menas med Enkelt avhjälpta hinder, och hur man kan ta bort dem. Det finns också en bra broschyr som Boverket har tagit fram. Den heter Enkelt avhjälpt i lokaler.

Enkelt avhjälpta hinder, Boverket

Enkelt avhjälpt i lokaler, Boverkets broschyr Pdf, 8.1 MB.

Lagen säger att nya byggnader ska vara tillgängliga

Alla byggnader vara till­gäng­liga och använd­bara för personer som har en ned­satt för­måga att röra eller orientera sig. Det gäller även för an­läggningar, tomter och all­männa platser. Det är enligt plan- och bygg­lagen. Kraven på till­gäng­lighet gäller när det byggs nytt och när en byggnad byggs om. De gäller också när en byggnad byggs till eller ändras på något annat sätt. I lagen står det också att använd­bar­het för personer med ned­satt för­måga att röra eller orientera sig är ett allmänt intresse vid plan­läggning och i bygg­lovs­ärenden.

Kontakta oss

Stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon: Nå stadsbyggnadsförvaltningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se