Fönsterbidrag för bulleråtgärder

Vad är buller?

Buller definieras som oönskat ljud och är en av de miljöstörningar som dagligen påverkar hälsan och livskvaliteten för många Västeråsbor. Den vanligaste orsaken är trafikbuller från statliga och kommunala gator och vägar. 

Ofta används benämningen decibel (dBA) för att beskriva ljud vars styrka är konstant i tiden. A:et i dBA anger att ljudets frekvenser har viktats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar ljud. Detta störningsmått är enkelt att arbeta med och kan direkt mätas med ljudnivåmätare. Decibel är ett logaritmiskt mätetal. Detta innebär bland annat att vid addition av buller från två lika starka bullerkällor ökar ljudnivån med 3 dBA. På samma sätt ger en fördubbling/halvering av trafikmängden 3 dBA högre/lägre ekvivalent ljudnivå. När det gäller upplevelsen av skillnader i bullernivå kan 3 dBA upplevas som en hörbar förändring, medan en skillnad på 8 - 10 dBA upplevs som en fördubbling/halvering av ljudet.

Så här fungerar bidraget

Fönsterbidraget kan sökas av dig som är fastighetsägare inom Västerås kommun. Stadens policy är att ge bidrag till bullerreducerande fönster och luftdon i de bostadsfastigheter som är byggda innan 1998 och har 65 dBA ekvivalent bullernivå eller högre vid fasad. Vi ger endast bidrag till fönster och luftdon i vistelserum, dvs sovrum samt vardagsrum/allrum/arbetsrum.

Bidraget räknas fram som 75 % av materialkostnaden, dock max 2000 kr per m2 glasyta, samt max 625 kr per luftdon. Bidraget ges under förutsättning att det finns medel för detta i stadens budget.

Observera att du som fastighetsägare måste söka bidraget före genomförande av fönsteråtgärd och du erhåller bidraget i efterskott.

Du kan inte få fönsterbidrag

 • för redan utförda bulleråtgärder
 • om bullret kommer från statliga vägar/järnvägar eller enskilda vägar
 • om fastigheten byggdes från och med 1998 (då ska bostäderna vara byggda utifrån kraven för bullernivå enligt Boverkets byggregler)
 • för bullerskyddsåtgärder av en uteplats eller bullerskyddsplank mot gatan

Har du rätt till bidrag?

Kolla bullervärden vid din fastighet i bullerkartan.

Bullerkarta

Observera! Klicka i "dBA ekvivalent bullernivå" i kartan.

Ansökningsperioden är stängd

Lämna in en ansökan
När ansökningsperioden är öppen igen ska du som fastighetsägare kontakta Västerås stad och lämna följande uppgifter:

 • Ditt för- och efternamn (fastighetsägare)
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Byggår
 • Kort motivering till ansökan

Därefter bedöms din ansökan av en handläggare. Du kontaktas per e-post eller brev med antingen avslag eller godkännande för din ansökan. Om din ansökan blir godkänd kommer du att få mer information om hur det fortsatta arbetet går till. 

Så här går bedömningen till
Ansvarig handläggare gör en kontroll av ljudnivå vid fasad utifrån den senaste bullerkartläggningen av Västerås. Om ljudnivån från vägtrafik vid fasad är 65 dBA ekvivalent bullernivå eller högre gör vi en kontrollmätning. I detta steg undersöker vi om fasaden är i tillräckligt gott skick genom att mäta skillnaden i bullernivå ute och inne. Kontrollmätningen bekostas av Västerås stad.

Val av entreprenör
När ditt ärende är godkänt för åtgärder kommer vi att göra en inventering av fastigheten. Du som fastighetsägare kontaktar oss för att boka en tid för inventering. Av inventeringen framgår vilka bullerskyddsåtgärder som är bidragsberättigade för fastigheten. Därefter kommer du att teckna ett skriftligt avtal med Västerås stad.

Nästa steg är att välja entreprenör för åtgärderna. Ta gärna in fler offerter. Tillsammans med den valda entreprenören väljer du fönster och/eller uteluftsdon som uppfyller gällande riktvärden.

I en enfamiljsvilla installeras fönster och/eller uteluftsdon på samtliga bidragsberättigade delar av fastigheten, vilket brukar vara fönster mot bullrande väg samt i vissa fall på sidogavlarna. I ett flerbostadshus görs ett provmontage i ett utsatt rum på plan 1-2. Det är viktigt att åtgärda samtliga fönster och uteluftsdon i ett rum för att uppnå maximal minskning av buller.

Besiktning och slutmätning
När alla åtgärder är utförda ska du som fastighetsägare kontakta handläggaren för en besiktning. Det är Västerås stad som anlitar en besiktningsman och bekostar besiktningen.

Slutrapportering och utbetalning
När allt är klart skickar du kopior på fakturor, eventuell specifikation om vilka åtgärder som har utförts på fastigheten samt dina bankuppgifter till ansvarig handläggare. När vi fått all dokumentation kan vi betala ut bidraget.
Åtgärder som genomförts innan ett avtal har tecknats är inte bidragsgrundande.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se