Visa sökformulär

Altan, uteplats, skärmtak

Planerar du att bygga en ny ute­plats eller altan, bygga in eller sätta tak på en befintlig ute­plats eller altan? Då kan du behöva söka bygg­lov. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och om hur du gör för att söka bygg­lov.

Så här gör du

Så här gör du

Ta kon­takt innan du skickar in an­sökan

Det är viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt innan du an­söker om bygg­lov. Det gör det enklare både för dig och för oss. Där­för är du är alltid väl­kommen med dina frågor till vår Bygglots innan du skickar in din an­sökan.

Du når vår Bygglots via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se, på telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller om du vill använda ett e-postformulär längst ner på sidan i kontaktrutan. Du kan också göra ett besök i Stadshusentrén, öppet vardagar 7.30-17.00.

Så här gör du din an­sökan

När du an­­söker om bygg­­lov kan du använda vår e-tjänst för bygglov. Du hittar den i en länk under punkt­­listan. När du gör din an­­sökan ska du bifoga följande hand­­lingar och uppgifter

 • situationsplan, ibland baserad på en nybyggnadskarta
 • ritning på fasader, den befintliga husfasaden ska också var med
 • den befintliga fasaden ska också vara med när det gäller en utbyggnad
 • planritning
 • ritning med sektioner, en genomskärning av byggnaden
 • information om färg- och materialval
 • förslag till kontrollplan. Du hittar en enkel mall i en länk här nere på sidan.

Länk till e-formulär för beställning av nybyggnadskarta.länk till annan webbplats 

Läs mer om kontrollplan och kontrollansvarig.

Länk till enkel mall för kontrollplan.Word

Länk till exempel på en kontrollplan.PDF

Länk till Boverkets broschyr Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva?PDF

Länk till e-formulär för beställning av lägeskontroll.länk till annan webbplats

Ritningar

Vi vill att du skickar in ritningar som är av god kvalitét och gjorda på ett professionellt sätt. Anlita helst en fackman.

Ritningar ska ritas

 • på vitt papper, inte färgat, inte rutat eller milli­meter­papper
 • med svart, skarp penna
 • i skala 1:100 eller 1:200, så det passar in på en rit­ning i stor­leken A4 eller A3
 • med mått på det som ska byggas. Om du bygger till ska den nya delen markeras tydligt.

Samma sak gäller för digitala ritningar. Det ska vara vit bakgrund och svarta linjer, skalenligt och måttsatt. Be­höver du hjälp med att ta fram en för­laga till din ritning är du väl­kommen att kon­takta vårt bygg­lovs­arkiv via vår Bygglots.

Länk till exempelritning för inglasad uteplats.PDF

Läs mer om ritningar och handlingar här.

Du måste få start­besked innan du får börja bygga

I ditt bygg­lov står det om vilka hand­lingar som du ska skicka in för att få start­besked. Först när du har fått ditt start­besked får du börja bygga.

Du måste få slutbesked innan du börjar använda det du byggt

När du har byggt klart behöver vissa kon­troller göras. Det har att göra med säker­het, brand­skydd och tillgänglighet bland andra. Du ska intyga att kontrollerna är gjorda. Det gör du i din begäran om slut­besked. Först när du har fått ditt slut­besked kan du börja an­vända din nya bygg­nad.

Länk till blankett för begäran om slutbesked.Word

Vad innebär det?

Reglerna är lite olika beroende på vad och hur du ska bygga. Även platsen på­verkar vad reglerna säger. Läs mer om det just du vill bygga.

Altan och uteplats

Du behöver bygg­lov om den altan du planerar att bygga på­verkar bygg­nadens ut­seende mycket. Du behöver för det mesta inte söka bygg­lov för en altan utan tak, ett enkelt däck, om den är lägre än en meter över mark­nivån. Är du det minsta osäker ska du ta kontakt, så du får veta vad som gäller hos dig.

Om du behöver bygg­lov för din altan, kostar det 2 181 kronor.

Inglasat uterum
eller uteplats, ny tillbyggnad

Du behöver bygg­lov om du planerar att bygga en till­byggnad med inglasat ute­rum eller ute­plats inom ett detalj­planerat område eller samlad be­byggelse. Det gäller om det inte framgår i detalj­planen för ditt område att det inte behövs. Som till­byggnad räknas allt som ökar husets stor­lek. Om fastig­heten ligger utan­för detalj­plan eller samlad be­byggelse får du göra en liten till­byggnad utan bygg­lov. I våra rikt­linjer för en liten till­byggnad står att den får utgöra max 50 procent av byggnads ­area på den be­fintliga huvud­byggnaden. Den får dock max vara 50 kvadrat­meter.

Observera att du bara får göra detta en gång och att din till­bygg­nad inte får dominera över det ursprung­liga huset.

Du kan behöva be­ställa en ny­bygg­nads­karta, be­roende på hur stort ute­rummet blir och hur det placeras. Ny­bygg­nads­kartan ska du skicka in med din an­sökan om bygg­lov.

Om du ska bygga ett isolerat uterum, är kostnaden beroende av ytan på ute­rummet.

Enkel inglasad uteplats

Om du ska bygga en oisolerad ute­plats med enkelt glas, kostar bygg­lovet 2 181 kronor.

Glasa in befintlig uteplats eller altan

Du behöver bygg­lov om du planerar att glasa in en ute­plats under skärm­tak inom ett detalj­planerat område eller samlad be­byggelse. Det gäller om det inte framgår i detalj­planen för ditt område att det inte behövs. Ett in­glasat rum ökar storleken på ditt hus.

Bygglov för att glasa in ute­plats kostar 2 181 kronor. Innebär in­glasningen en avvikelse från detalj­planen kostar det lite mer.

Skärmtak

Bor du i ett en- eller två­bostads­hus behöver du inte bygg­lov för att bygga skärm­tak över en skyddad ute­plats, altan, balkong eller entré. Men den samman­lagda arean på de skärm­tak som upp­förts på tomten, utan krav på bygg­lov, får inte vara mer än 15 kvadrat­meter. Och du får inte bygga skärm­tak närmare din tomt­gräns än 4,5 meter utan ett med­givande från dina grannar. Med­givandet bör vara skriftligt.

Om du behöver bygg­lov för ditt skärm­tak, kostar det 2 181 kronor.

Större skärmtak på andra byggnader än en- och tvåbostadshus

Skärm­tak som ska byggas på alla andra typer av bygg­nader eller an­lägg­ningar kräver bygg­lov. Det kan till exempel vara fler­bostads­hus, industri­byggnader och på rad­hus som till­hör en bostads­rätts­förening. Om du ska bygga ett större skärm­tak kan du behöva beställa en läges­kontroll och en ny­bygg­nads­karta. Kolla upp det med en bygglovs­handläggare, via Kontaktcenter.

Kostnaden för större skärm­tak är beroende av ytan på skärm­taket. Avgiften räknas ut i varje enskilt ärende.

Pergola och spaljé

Du behöver normalt inte bygglov för att bygga en smäcker, helt genom­siktlig konstruktion såsom en pergola, en spaljé eller ett stängsel oavsett höjd. En spaljé ska innehålla minst 50 procent luft. Om den är bygglovs­pliktig eller inte beror på ut­form­ningen. Vi ska göra bedömningen om lov behövs eller inte. Tänk dock på att konstruk­tionerna inte ska innebära något besvär för om­givningen.

Rött hus med inglasad uteplats

Avgiften räknas ut i varje enskilt ärende.

Innan du gräver, kontrollera led­­ningar eller annat i marken

Det finns mycket som ligger nere i marken, som inte syns. Det är bland annat led­ningar av olika slag. För att du inte ska gräva av en led­ning, ta kontakt med Mälar­energi innan du börjar gräva. På Mälar­energis webb­plats hittar du tjänsten Ledningskollen. I den kan du själv titta om det finns led­ningar i marken där du planerar att gräva.

Länk till Mälarenergis webbplats om att gräva i marken.länk till annan webbplats

Du får mer in­formation hos Bo­verket

Du kan också läsa mer på Bo­verkets webb­plats och i Bo­verkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, riv­nings­lov, mark­lov och anmälan.

Länk till Boverkets webbplats om bygglov.länk till annan webbplats

Länk till Bo­verkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, riv­nings­lov, mark­lov och anmälan.PDF

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Byggnadsnämnden tar be­slut om ditt bygg­lov

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ning­en som han­terar alla bygg­lovs­ären­den i Västerås stad. När vi prövar din an­sökan tar vi hänsyn till bygg­­nadens placering, ut­­form­ning och hur den på­verkar sin om­­givning. Vi styrs också av vad som står i plan- och bygg­­lagen, PBL.

Bygg­nads­nämnden är den nämnd som tar beslut. Nämnden har möte 11 gånger per år. Ibland är det tjänste­männen på för­valt­ningen som tar beslut. Nämnden har delegerat till tjänste­männen att ta vissa beslut. Vill du veta mer om hur delega­tions­ordning­en ser ut kan du höra av dig till Kontakt­center.

Hur lång tid kan det ta innan bygg­lovet är klart?

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt PBL. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Hur lång tid det tar att hand­­lägga din an­sökan beror på

 • om du har skickat in alla hand­­lingar som krävs
 • kvalitéten på de hand­­lingar du har lämnat in, om de är skal­­enliga samt om de är tydliga och rätt ut­förda
 • om bygg­­nads­­nämn­den behöver ta be­slut om ditt ärende
 • om ärendet strider mot detalj­­planen för om­rådet eller om vi be­höver kon­takta grannar eller andra be­rörda
 • vilken tid på året du an­söker om bygg­lov.

Hand­­lägg­­nings­­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­­redas mer.

Så här mycket kostar det

Bygglov för in­glasad ute­plats kostar 2 181 kronor.

Avgiften för ­lovet bestäms av en taxa. Det finns fasta av­gifter för några av de vanligaste ärendena om bygg­lov. För övriga ärenden räknas avgiften ut efter de för­ut­sättningar som finns i varje enskilt fall. Läs mer om avgifter nere i länken.

Läs mer om taxan på sidan om av­gifter och taxor.

För­enklad del­giv­ning av be­slut

När bygg­nads­nämn­den ska över­läm­na ett beslut an­vänder vi oss av för­enk­lad del­giv­ning. Du som är be­rörd kommer att få mer in­forma­tion om vad det innebär, om det blir aktuellt.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 7.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Ändrade öppettider

  Klämdagsöppet 8-12 fredag 11 maj Torsdagen den 10 maj är det Kristi himmelsfärds dag. Det är en röd dag i almanackan och då är det stängt hos kontaktcenter och i stadshusentrén. Fredagen den 11 maj ä...

Nytt i Västerås

 • Start för asfalteringssäsongen

  På torsdagen inledde årets asfalteringssäsong. Fram till oktober ska många slitna gator asfalteras och många potthål försvinna. Totalt handlar det om en investering i beläggningsunderhåll på 37 miljoner kronor.

 • Fem lekplatser byggs om i år

  Varje år bygger vi om och renoverar gamla och utslitna lekplatser i Västerås. I år bygger vi om fem stycken.

 • Stor sanering vid Oljevägen

  Nu inleds saneringen av två före detta oljedepåer vid Oljevägen. Det handlar om ett område på sammanlagt cirka 15 200 kvadratmeter (drygt två fotbollsplaner).

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?