Logotyp
Visa sökformulär

Bryggor och sjöbodar

För om­råden vid sjöar och vatten­drag gäller särskilda strand­skydds­bestämmel­ser som reg­leras i miljö­balken. Ofta behöver du även bygg­lov för den åt­gärd du vill utföra inom ett strand­skydds­område. Det är bara ekonomi­byggnader för jord­bruket och yrkes­fisket som inte behöver bygg­lov eller strand­skydds­dispens.

Vad innebär det?

Bryggor

Du behöver ansöka om bygg­lov om du planerar att an­lägga en brygga som rymmer mer än tio båt­platser. En så pass stor brygga kallar vi småbåts­hamn. Även om du planerar att an­lägga en mindre brygga som inte kräver bygg­lov kan du behöva an­söka om dispens från strand­skyddet. Därför är det viktigt att du låter en bygg­lovs­hand­läggare titta på dina planer. Läs mer om hur du an­söker om strand­skydd på sidan om strand­skydd.

Länk till sidan om strandskydd.

Båtupp­ställning

Du behöver inte an­söka om bygg­lov för att vinter­förvara enstaka båtar på din egen tomt. Där­emot om du ska ställa upp flera båtar på tomten behöver du an­söka om bygg­lov för det. Vill du för­vara din båt på tomten under en längre tid än normal vinter­period måste du också an­söka om bygg­lov. Du måste alltid se till så att båten inte stör dina grannar, medför fara eller på­verkar brand- och trafik­säker­heten.

Bastu

En fri­liggande bastu­byggnad på upp till 15 kvadrat­meter kan räknas som frigge­bod. Läs mer på sidan om bygga utan bygg­lov. Ska du bygga en större bastu krävs i de flesta fall bygg­lov.

Länk till sidan Bygga utan bygglov.

Sjöbodar

Om du vill bygga en sjö­bod vid stranden måste du an­söka om strand­skydds­dispens om platsen ligger utanför detalj­planerat område. Läs mer om hur du an­söker om dispens från strand­skyddet på sidan om strand­skydd.

I detalj­planerade villa- eller fritids­hus­områden där strand­skyddet är upp­hävt är det nästan alltid möjligt att placera en frigge­bod på max 15 kvadrat­meter vid stranden. I dessa områden finns istället plan­bestämmel­ser som anger på vilket sätt man får bygga.

Länk till sidan om strandskydd.

Innan du gräver, kontrollera led­­ningar eller annat i marken

Det finns mycket som ligger nere i marken, som inte syns. Det är bland annat led­ningar av olika slag. För att du inte ska gräva av en led­ning, ta kontakt med Mälar­energi innan du börjar gräva. På Mälar­energis webb­plats hittar du tjänsten Ledningskollen. I den kan du själv titta om det finns led­ningar i marken där du planerar att gräva.

Länk till Mälarenergis webbplats om att gräva i marken.länk till annan webbplats

Du får mer in­formation hos Bo­verket

Du kan också läsa mer på Bo­verkets webb­plats och broschyrer. 

Länk till Boverkets webbplats om bygglov.länk till annan webbplats

Länk till Boverkets broschyr Boverkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan.länk till annan webbplats

Länk till Boverkets broschyr Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva?PDF

Flygbild med bryggor och båtar

Foto: Ulf Palm

Så här gör du

Så här gör du

Det är viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt innan du an­söker om bygg­lov. Det gör det enklare både för dig och för oss. Där­för är du är alltid väl­kommen med dina frågor till vår Bygglots innan du skickar in din an­sökan.

Du når vår Bygglots via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se, på telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller om du vill använda ett e-postformulär längst ner på sidan i kontaktrutan. Du kan också göra ett besök i Stadshusentrén, öppet vardagar 7.30-17.00.

Så här gör du din an­sökan

När du söker bygg­lov kan du använda e-tjänsten för ansökan om bygglov. Du behöver

 • skicka med de handlingar som behövs
  • situations­plan (tomt­karta)
  • ritning beroende på vad du ska bygga , för 
   • brygga - plan- och fasadritning på bryggan
   • båtuppställning - skiss på båttäckningen
   • sjöbod - plan- och fasadritning på sjöboden
   • bastu - plan- och fasadritning på bastun
 • så fort som möjligt lämna in förslag på en kontroll­plan, (om det krävs).

Läs mer om kontrollplan och kontrollansvarig.

Det är viktigt att kolla upp om du behöver söka dispens från strandskyddet. Läs mer om det nere i länken.

Länk till sidan om strandskydd.

Ritningar

Vi vill att du skickar in ritningar som är av god kvalitét och gjorda på ett professionellt sätt. Anlita helst en fackman.

Ritningar ska ritas

 • på vitt papper, inte färgat, inte rutat eller milli­meter­papper
 • med svart, skarp penna
 • i skala 1:100 eller 1:200, så det passar in på en rit­ning i stor­leken A4 eller A3
 • med mått på det som ska byggas. Om du bygger till ska den nya delen markeras tydligt.

Samma sak gäller för digitala ritningar. Det ska vara vit bakgrund och svarta linjer, skalenligt och måttsatt. Be­höver du hjälp med att ta fram en för­laga till din ritning är du väl­kommen att kon­takta vårt bygg­lovs­arkiv via Bygglotsen.

Läs mer om ritningar och handlingar här.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Byggnadsnämnden tar be­slut om ditt bygg­lov

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ning­en som han­terar alla bygg­lovs­ären­den i Västerås stad. När vi prövar din an­sökan tar vi hänsyn till bygg­­nadens placering, ut­­form­ning och hur den på­verkar sin om­­givning. Vi styrs också av vad som står i plan- och bygg­­lagen, PBL.

Bygg­nads­nämnden är den nämnd som tar beslut. Nämnden har möte 11 gånger per år. Ibland är det tjänste­männen på för­valt­ningen som tar beslut. Nämnden har delegerat till tjänste­männen att ta vissa beslut. Vill du veta mer om hur delega­tions­ordning­en ser ut kan du höra av dig till Kontakt­center.

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt BPL. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Hur lång tid det tar att hand­­lägga din an­sökan beror på

 • om du har skickat in alla hand­­lingar som krävs
 • kvalitéten på de hand­­lingar du har lämnat in, om de är skal­­enliga samt om de är tydliga och rätt ut­förda
 • om bygg­­nads­­nämn­den behöver ta be­slut om ditt ärende
 • om ärendet strider mot detalj­­planen för om­rådet eller om vi be­höver kon­takta grannar eller andra be­rörda
 • vilken tid på året du an­söker om bygg­lov.   

Hand­­lägg­­nings­­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­­redas mer.

Så här mycket kostar det

Avgiften för bygg­lovet be­stäms av en taxa. Det finns fasta av­gifter för några av de vanligaste ärendena om bygg­lov. För övriga ärenden räknar vi ut av­giften i varje en­skilt fall.

Läs mer om taxan på sidan om av­gifter och taxor.

För­enklad del­giv­ning av be­slut

När bygg­nads­nämn­den ska över­läm­na ett beslut an­vänder vi oss av för­enk­lad del­giv­ning. Du som är be­rörd kommer att få mer in­forma­tion om vad det inne­bär, om det blir aktuellt.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Inspirationsdag och workshop om framtidens moderna äldreboenden

  Västerås stad bjuder in andra kommuner och fastighetsägare till två heldagar om framtidens äldreboenden 18-19 april. Vi har ett preliminärt program men vill gärna veta vad just du som jobbar med modernisering av äldreboenden tycker att vi ska diskutera. 

 • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

  Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

 • Första halvan av 50-talskajens renovering är klar

  Den första delen av 50-talskajens renovering i Västerås hamn är klar enligt uppsatt plan. Vecka 50 pausades arbetet med att förstärka och renovera 50-talskajen i Västerås hamn. Arbetet planeras att återupptas igen i mars 2018.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?