Visa sökformulär

Bygga utan bygglov

Om du har en- eller tvåbostadshus får du bygga en del utan lov. Däremot ska du i vissa fall göra en anmälan och få ett beslut. Det som är lovbefriat kan till exempel vara uthus, murar, skärmtak och friggebodar. Men också vissa tillbygg­nader, uteplatser och plank.

Så här gör du

Så här gör du

Ta kon­takt innan du skickar in din anmälan

Det är viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt innan du gör din an­mälan. Det gör det enklare både för dig och för oss. Där­för är du är alltid väl­kommen med dina frågor till vår Bygglots innan du skickar in din an­mälan.

Du når vår Bygglots via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se, på telefon 021-39 00 00, knappval 3. Vill du använda ett e-post­formulär finns det längst ner på sidan i kontakt­rutan. Du kan också göra ett besök i Stadshusentrén, öppet vardagar 7.30-17.00.

Så här gör du din anmälan

Du kan göra din anmälan i vår e-tjänst. Vilka handlingar du ska skicka in, är beroende av vad du ska bygga. Det här är en generell lista.

 • Situationsplan.
 • Ritning på fasader.
 • Planritning.
 • Ritning med sektioner, genomskärning.
 • Förslag till kontrollplan.

Länk till e-tjänsten för anmälan av olika slag.

Länk till blankett för anmälan.Word

Läs mer om kontrollplan och kontrollansvarig.

Gäller din an­mälan en attefalls­åtgärd och du vill an­vända en blankett, hittar du den här nere

Länk till blankett för anmälan om attefallsåtgärd.Word

Ritningar

Vi vill att du skickar in ritningar som är av god kvalitet och gjorda på ett professionellt sätt. An­lita helst en fack­man.

Ritningar ska ritas

 • på vitt papper, inte färgat, inte rutat eller milli­meter­papper
 • med svart, skarp penna
 • i skala 1:100 eller 1:200, så det passar in på en rit­ning i stor­leken A4 eller A3
 • med mått på det som ska byggas. Om du bygger till ska den nya delen markeras tydligt.

Samma sak gäller för digitala ritningar. Det ska vara vit bak­grund och svarta linjer, skalenligt och måttsatt. Be­höver du hjälp med att ta fram en för­laga till din ritning är du väl­kommen att kon­takta vårt bygg­lovs­arkiv via Bygglotsen.

Läs mer om ritningar och handlingar här.

Vad innebär det?

Nya regler för bygglovsbefriade åtgärder från 1 juli 2017

Här beskriver vi lite kort vilka åtgärder som är berörda av de nya reglerna och vilka krav som ställs. För att vara säker på att det inte krävs bygglov, prata alltid med vår Bygglots eller en hand­läggare. Du kan också läsa mer på Boverkets webb­plats.

Åtgärden kan vara bygg­lovs­befriad men det kan krävas att du gör en anmälan och får ett beslut innan du kan starta.

Liten tillbyggnad på en- och tvåbostadshus

Det kan till exempel vara balkong, burspråk eller upp­stickande byggnad­sdel (skorsten).

Några av kraven är att:

 • huset ska ligga inom område med detaljplan
 • åtgärden inte strider mot detaljplanen
 • tillbyggnaden ska underordna sig huvudbyggnaden och följa detaljplanens regler
 • du kan behöva göra en anmälan om tillbyggnaden berör bärande konstruktion, påverkar brandskyddet, gäller hiss, eldstad, rökkanal, ventilation eller annan installation
 • befrielsen från lov inte gäller där område eller hus bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefullt eller liknande.

Ska tillbyggnaden placeras mindre än 4,5 meter från tomt­gräns ska berörd granne god­känna placeringen.

Byta färg eller beklädnad på fasad eller tak på byggnad som inte är en- eller två­bostads­hus

Några av kraven är att:

 • huset ska ligga inom område med detaljplan
 • fasad eller tak vetter mot kringbyggd gård, till exempel ett slutet kvarter
 • du kan behöva göra en anmälan om åtgärden gör att brandskyddet i byggnaden påverkas väsentligt
 • befrielsen från lov inte gäller där område eller hus bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefullt eller liknande.

Bygglovsbefriade tak- och fasadändringar på en- och tvåbostadshus

Du kan precis som tidigare byta färg och be­klädnad på fasad och tak om det inte väsent­ligt ändrar byggnadens eller om­rådets karaktär. Utan att bygg­lov krävs. Det gäller inom om­råde med detalj­plan.

Nu är kravet att:

 • åtgärden inte får strida mot detaljplanen som gäller för området.

Ställa upp något vid en- och tvåbostadshus

Det kan till exempel vara en husvagn, husbil eller fritidsbåt.

Några av kraven är att:

 • platsen ska ligga inom område med detaljplan
 • det är max två stycken som får ställas upp
 • befrielsen från lov inte gäller där område eller hus bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefullt eller liknande.

Om det du vill ställa upp placeras mindre än 4,5 meter från tomtgräns ska berörd granne godkänna placeringen.

Ställa upp en eller flera containrar på industriområde

Några av kraven är att:

 • platsen ska ligga inom område med detaljplan
 • den eller de ska placeras i omedelbar närhet till pågående verksamhet på industriområdet
 • placeringen inte strider mot detaljplanen eller andra bestämmelse för området.

Ska containern placeras mindre än 4,5 meter från tomt­gräns ska berörd granne god­känna placeringen.

Väderskydd för kollektivtrafiken

Det kan till exempel vara busskurer, spårvagnskurer och båtkurer.

Några av kraven är att:

 • storleken är högst 15 kvadratmeter och 3 meter i nockhöjd
 • väderskyddet är fristående, om det är en del av en annan byggnad krävs lov
 • placeringen inte strider mot detaljplanen eller andra bestämmelse för området
 • befrielsen från lov inte gäller där område eller hus bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefullt eller liknande
 • om det finns en skylt på väderskyddet kan skylten kräva bygglov.

Mindre byggnad på allmän plats

Det kan till exempel vara valstugor, byggnader för in­formation eller för­säljning av mat och dryck.

Några av kraven är att:

 • storleken är högst 15 kvadratmeter och 3 meter i nockhöjd
 • den placeras på allmän plats där kommunen är markägare
 • placeringen inte strider mot detaljplanen eller andra bestämmelser för området
 • byggnaden får stå i högst tre månader
 • om byggnaden flyttas inom samma allmänna plats krävs bygglov.

Bygglovsbefriade skyltar

Det krävs i regel lov för att sätta upp skyltar inom område med detalj­plan. Det kan till exempel vara skylt på fasad eller mark, tavla, bildskärm, flagga eller ljusprojektion.

Här är några av undantagen för att lov krävs:

 • en skylt med högst 1 kvadratmeter stor area
 • en orienteringstavla med högst 2 kvadratmeter stor area
 • en skylt för tillfälligt evenemang, högst i fyra veckor
 • valreklam i samband med val eller folkomröstning
 • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande

Några av kraven är att:

 • skylten inte strider mot detaljplanen
 • ett par av undantagen gäller inte där område eller hus bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefullt eller liknande. En skylt med högst 1 kvadratmeter stor area och orienteringstavla med högst 2 kvadratmeter stor area.

Läs mer på sidan om bygglov för skyltar.

Boverkets webbplats för skyltar.länk till annan webbplats

Krav på bygglov för ljusanordningar

Det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra en ljus­anordning om

 1. syftet med anordningen kan ha betydande inverkan på omgivningen eller
 2. anordningen placeras på hus eller i område som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefullt eller liknande.

Det gäller i områden som har detaljplan. 

Ljusanordningar som inte kräver bygg­lov får inte strida mot detalj­planen eller andra be­stämmelser i om­rådet.

Boverkets webbplats om nya regler från 1 juli 2017.länk till annan webbplats

Attefallsåtgärder för en- och tvåbostadshus

Du som har ett en- eller två­bostads­hus och vill du göra en så kallad attefalls­åtgärd behöver inte bygg­lov för det. Där­emot ska du göra en an­mälan och få beslut innan du kan starta. Till attefalls­åtgärder räknas:

 • En eller flera komplement­bostads­hus eller komplement­byggnader (så kallat attefalls­hus) på samman­lagt högst 25 kvadrat­meter.
 • Tillbyggnad av huvud­byggnad med 15 kvadrat­meter brutto­area.
 • Tillbyggnad med högst två tak­kupor.
 • Inredning av ytterligare en bostad – gäller endast för enbostads­hus.

För samtliga åt­gärder behöver du göra en an­mälan. Med an­mälan ska du skicka in ritningar på det du ska bygga. Du måste också få ett start­besked innan du får börja bygga.

Områden där det krävs bygglov för attefallsåtgärder

Den nya lov­be­frielsen gäller dock inte på vissa bygg­nader eller inom vissa bygg­nads­om­råden. Det är när bygg­nader är särskilt värde­fulla ur historisk, kultur­historisk, miljö­mässig eller konst­närlig syn­punkt. Eller när de ligger inom sådana om­råden. I dessa om­råden ska du söka bygg­lov som vanligt.

Attefallshus

Du får bygga ett så kallat attefalls­hus på maximalt 25 kvadrat­meter utan att söka bygg­lov. Det räcker att du skickar in en an­mälan och får ett beslut. Du får bygga flera attefalls­hus, men den samman­lagda arean för alla bygg­nader får inte vara på mer än 25 kvadrat­meter. Till skillnad från frigge­boden får attefalls­huset in­redas som själv­ständig bostad. Det får an­vändas både som fritids­bostad och permanent ­bostad. Attefalls­huset får vara högst 4,0 meter från mark till tak­nock och ska placeras minst 4,5 meter från tomt­gräns. Du får placera det närmare gränsen om de grannar det berör tillåter det. Med­givandet från dina grannar bör vara skriftligt. Blankett hittar du här nere.

Länk till blankett för medgivande från granne vid attefallsåtgärd.Word

Uteplats och skärmtak på attefallshus

Om attefalls­huset är ett kom­ple­ment­bostads­hus får du göra en skyddad ute­plats utan bygg­lov eller an­mälan. På den skyddade ute­platsen får du bygga ett skärm­tak på totalt 15 kvadrat­meter. Du får bygga skärm­tak över altan, balkong eller entré på attefalls­hus, både om det är ett kom­ple­ment­bostads­hus och en kom­ple­ment­byggnad. Dock får den samman­lagda arean av alla skärm­tak som byggs på tomten inte vara mer än 15 kvadrat­meter.

Friggebod

En frigge­bod får inte an­vändas som bostad. Den ska fungera som ett komp­lement till ditt bostads­hus. Den kan an­vändas som till exempel garage, förråd, växt­hus, bastu eller lek­stuga. Du får bygga så många frigge­bodar du vill, bara arean samman­lagt är max 15 kvadrat­meter. Frigge­boden får vara högst 3,0 meter från mark till tak­nock och ska placeras minst 4,5 meter från tomt­gränsen. Du får placera den närmare gränsen om de grannar som är be­rörda tillåter det. Med­givandet från dina grannar bör vara skriftligt.

Bygger du enligt det som står här ovan, krävs varken bygg­lov eller att du gör en an­mälan.

Liten till­byggnad

Om din fastig­het ligger utan­för detalj­plan och samlad be­byggelse får du göra en liten till­byggnad utan bygg­lov. Den får vara max 50 procent av byggnads­arean på den be­fintliga huvud­byggnaden, dock max 50 kvadrat­meter. Observera att du bara får göra detta en gång och att din till­byggnad inte får dominera över det ur­sprung­liga huset.

Om till­byggnaden har våt­utrymmen eller bärande konstruktion, ska du göra en an­mälan.

Pergola och spaljé

Du behöver normalt sett inte bygg­lov för att bygga en smäcker konstruktion som är helt genom­siktlig, oavsett höjd. Det gäller till exempel för pergola, spaljé eller stängsel. En sådan kon­struk­tion ska vara luftig. Om den är bygg­lovs­pliktig eller inte beror på hur den ser ut. Ingen an­mälan krävs.

Staket

Du behöver inte bygg­lov för att sätta upp ett staket som är högst 1 meter högt. För att bygga ett staket vid ett fler­bostads­hus kan du behöva till­stånd från bostads­rätts­föreningen eller hyres­värden. Ingen an­mälan krävs.

Altan

För det mesta krävs inte bygg­lov för att bygga en altan utan tak, ett enkelt däck, om den är lägre än en meter över mark­nivån. Är du det minsta osäker ska du ta kontakt, så du får vet vad som gäller hos dig. Du behöver inte heller bygg­lov för att bygga en altan som inte kommer på­verka din byggnads ut­seende avse­värt.

Skärmtak och uteplats

Bor du i ett en- eller två­bostads­hus behöver du inte bygg­lov för att bygga skärm­tak över en ute­plats. Det gäller också för altan, balkong eller entré. Dock får den samman­lagda arean på de skärm­tak som byggts på tomten, utan krav på bygg­lov, inte vara mer än 15 kvadrat­meter. Och du får inte bygga skärm­tak närmare din tomt­gräns än 4,5 meter utan ett med­givande från dina grannar. Med­givandet från dina grannar bör vara skriftligt. Ingen anmälan krävs.

Murar

Om din fastighet ligger utan­för detalj­plan och samlad be­byggelse får du bygga murar i omedelbar närhet av bostads­huset utan att söka bygg­lov eller göra an­mälan. Det ska då vara minst 4,5 meter från tomtens gräns. Om grannen ger sitt skriftliga god­kännande får du bygga närmare gränsen utan lov. Dock måste reglerna i 2 kapitlet i plan- och bygg­lagen följas.

Har du ett en- eller två­bostads­hus får du bygga en skyddad ute­plats med mur inom 3,6 meter från bostads­huset utan bygg­lov. Det är under förut­sättning att muren inte är högre än 1,8 meter. Om du bygger muren närmare gränsen än 4,5 meter behöver du ett med­givande från de grannar som berörs. Får du inte din grannes med­givande måste du söka bygg­lov.

Mur eller plank kring uteplats

Du behöver inte heller bygg­lov för att med mur eller plank an­ordna en skyddad ute­plats inom 3,6 meter från bostads­huset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Om grannen ger sitt skriftliga god­kännande får du bygga närmare gränsen utan lov. Ingen an­mälan krävs.

Sök alltid lov när kommunen är din granne

Om du har kommunal mark, väg eller allmänning som granne och du vill bygga något närmare än 4,5 meter till den tomtgränsen, då ska du alltid söka bygglov.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­byggnads­förvaltningen som hanterar alla an­mälnings- och bygg­lovs­ärenden i Västerås stad. Bygg­nads­nämnden är den nämnd som tar beslut. Det sker antingen direkt eller genom delegation till tjänste­männen på för­valtningen. Vill du veta mer om hur delegations­ordningen ser ut kan du höra av dig till Kontakt­center.

Vad kostar det?

Avgiften för en an­mälan bestäms av en taxa. Det finns fasta av­gifter för några av de vanligaste ärendena. Till exempel in­stallation av eld­stad eller ventilation.

Läs mer om taxan på sidan om av­gifter och taxor.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 7.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Ändrade öppettider

  Klämdagsöppet 8-12 fredag 11 maj Torsdagen den 10 maj är det Kristi himmelsfärds dag. Det är en röd dag i almanackan och då är det stängt hos kontaktcenter och i stadshusentrén. Fredagen den 11 maj ä...

Nytt i Västerås

 • Start för asfalteringssäsongen

  På torsdagen inledde årets asfalteringssäsong. Fram till oktober ska många slitna gator asfalteras och många potthål försvinna. Totalt handlar det om en investering i beläggningsunderhåll på 37 miljoner kronor.

 • Fem lekplatser byggs om i år

  Varje år bygger vi om och renoverar gamla och utslitna lekplatser i Västerås. I år bygger vi om fem stycken.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?