Visa sökformulär

Bygg­lovs­processen - bygga nytt, ändra eller riva

Bygglov söker du genom att använda vår e-tjänst för bygglov samt bifoga de handlingar som krävs i ditt fall. Vilka handlingar som krävs är olika beroende på vad du ska bygga eller installera.

Så här får du bygglov

Om du tänkt bygga nytt, bygga om, göra till­bygg­nader eller sätta upp skyltar be­höver du nästan alltid söka bygg­lov för det. Det gäller också om du tänker an­vända en bygg­nad till något annat än det den ur­sprung­ligen bygg­des för. Till exempel om du vill göra om en bo­stad till för­skola. Du får börja bygga först när du fått både bygg­lov och start­besked.

Innan du gör din ansökan

Det är viktigt att tar reda på så mycket som möjligt innan du ansöker om bygg­lov. Det gör det enklare både för dig och för oss. Det kan till exempel vara vilka handlingar du ska skicka med din ansökan. Därför är du är alltid väl­kommen med dina frågor till vår Bygglots innan du skickar in din an­sökan. Om dina frågor behöver svar från en hand­läggare, för­medlar Bygglotsen dig vidare till rätt person.

Du når vår Bygglots på e-post kontaktcenter[a]vasteras.se, på telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller i Stadshusentrén.

Ansökan

För att vi ska kunna hand­lägga ditt ärende så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in alla hand­lingar vi behöver för att kunna ta ställ­ning i ditt ärende. Vilka hand­lingar du be­höver skicka in beror på vad det är du planerar att bygga eller ändra.

Använd e-tjänsten för ansökan om bygglov eller skicka in blan­ketten och de hand­lingar som behövs till byggnadsnämnden.

Bygglov och startbesked

Bygg­lovet är tids­be­gränsat. Du måste börja bygga inom två år från att du har fått ditt bygg­lov be­viljat och du måste vara klar senast inom fem år från det att du fått ditt bygg­lov.

Du får inte börja bygga förrän du fått ett start­besked. I ditt bygg­lov står det vilka hand­lingar du be­höver lämna in för att få ett start­besked. I enklare fall får du start­beskedet till­sammans med ditt be­viljade bygg­lov.

Byggnation

För större byggna­tioner blir det minst ett arbets­plats­besök under tiden bygget pågår.

Slutbesked

Du får inte börja använda din byggna­tion innan du har fått ett slut­besked. Slut­beskedet får du när du har visat att alla krav som ställts i sam­band med bygg­lovet är upp­fyllda. Om du flyttar in eller an­vänder bygg­naden innan du har fått ditt slut­besked kan du få betala en sanktions­avgift.

Be­handla slut­beskedet som en värde­handling. Det är viktigt att det finns kvar den dag du ska sälja ditt hus.

För vem

När behövs bygglov?

Du som planerar att bygga till, bygga ut eller bygga om ditt hus behöver i vissa fall söka bygglov. Det finns undan­tag, du hittar dessa på sidan om Bygga utan bygglov. 

Länk till sidan Bygga utan bygglov.länk till annan webbplats

Så här gör du

Hur går det till?

Så här länge är ett lovbeslut giltigt

Ett beslut om lov, (bygglov, marklov eller rivningslov) gäller i fem år. Du ska ha påbörjat själva åtgärden (byggandet, markarbetet eller rivningen), inom två år. Kom ihåg att du ska ha ett beslut om startbesked innan du får börja göra det du sökt lov för.

Kostnader

Bygg­lovets avgift bestäms av en taxa. Det finns fasta av­gifter för några av de vanligaste ärendena om bygg­lov. Till exempel ny- eller till­byggnad av en­bostads­hus. Garage eller carport, in­glasad ute­plats eller bal­kong, upp­förande av mur eller plank har också fast av­gift. För övriga åtgärder räknar vi ut avgiften i varje enskilt fall.

Läs mer om taxan på sidan om avgifter och taxor.

Ett bygg­lov tar högst 10 veckor

Det tar som mest 10 veckor att hand­lägga din bygg­lovs­ansökan. Tiden räknas från det att alla hand­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Hand­läggnings­tiden beror på

  • om du har skickat in alla hand­lingar som krävs
  • kvalitéten på de hand­lingar du har lämnat in, om de är skal­enliga samt om de är tyd­liga och rätt ut­förda
  • om bygg­nads­nämnden behöver ta be­slut om ditt ärende
  • om ärendet strider mot detalj­planen för området eller om vi behöver kontakta grannar eller andra berörda
  • vilken tid på året du an­söker om bygg­lov.

Om ditt ärende behöver ut­redas mer kan hand­läggnings­tiden för­längas med 10 veckor till.

Vad betyder orden?

Tekniskt samråd

När du fått ditt bygg­lov beviljat kommer en bygg­nads­inspektör kalla till tekniskt sam­råd i de fall det be­hövs. Vid sam­rådet ska du redo­visa hur bygg­projektets organi­sation ser ut och hur de tekniska kraven enligt Boverkets bygg­regler ska upp­fyllas.

Kontrollplan

En kontroll­plan är det samlade dokument som be­skriver entre­prenörens egna dokumen­terade kon­troller i ett bygg­projekt. I kon­troll­planen ska du ange vilka an­mäl­ningar du ska göra och vilka in­tyg och övriga hand­lingar som du ska lämna för att in­tyga att alla kon­troller är ut­förda.

Startbesked

Ett start­besked är ett beslut på att du får börja bygga. Du får inte börja bygga innan du har fått ett så kallat start­besked från bygg­nads­nämnden. För att få ett start­besked ska du visa att din åt­gärd upp­fyller kraven i plan- och bygg­lagen. Det gör du genom att lämna in de hand­lingar som blivit be­stämda i lovet eller vid det tekniska sam­rådet. För vissa mindre åt­gärder lämnas start­beskedet i bygg­lovet. Om du börjar bygga innan du fått ett start­besked kan bygg­nads­nämnden be­sluta om att ta ut en sanktions­avgift.

Arbetsplats­besök

En bygg­nads­inspek­tör från bygg­nads­nämnden ska göra minst ett arbets­plats­besök vid ditt bygge om tekniskt sam­råd har hållits. Hen ska då kon­trollera att kon­troll­planen och bygg­lovet följs, att den kon­troll­ansvarige är när­varande i till­räcklig ut­sträck­ning och att inget uppen­bart strider mot bygg­reglerna.

Slutsamråd

Ett slut­samråd ska hållas om ett tekniskt sam­råd tidigare har hållits. Slut­samrådet hålls normalt på bygg­arbets­platsen. Om det är uppen­bart onödigt att hålla ett slut­samråd kan kommunen be­sluta att avstå från det.

Så här jobbar vi

Om du inte är nöjd med ditt besked

Överklaga bygglov

Om du vill över­klaga ett beslut om lov eller för­hands­besked måste du göra det inom tre veckor från det att du har del­givits be­slutet, det vill säga fått infor­mation om det. I din över­klagan ska du be­skriva varför du tycker att be­slutet ska ändras. Du ska lämna in din över­klagan till bygg­nads­nämnden. Om du är sak­ägare, men ändå inte del­givits be­slutet, har du fyra veckor på dig att över­klaga från det att be­slutets har publi­cerats i Post- och Inrikes Tidningar.

Bygglovet vinner laga kraft

När ett bygg­lovs­beslut vunnit laga kraft inne­bär det att det inte längre går att över­klaga. Bygg­lovs­beslutet vinner laga kraft om vi inte fått in någon över­klagan inom lag­stad­gad tid. Den lag­stad­gade tiden är tre veckor efter del­givning eller fyra veckor efter kun­görelse.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 7.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

  • Ändrade öppettider

    Klämdagsöppet 8-12 fredag 11 maj Torsdagen den 10 maj är det Kristi himmelsfärds dag. Det är en röd dag i almanackan och då är det stängt hos kontaktcenter och i stadshusentrén. Fredagen den 11 maj ä...

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?