Visa sökformulär

Svartbygge, olovligt byggande

Om du bygger något utan att ha till­stånd till det är ditt bygge ett så kallat svart­bygge. Det kan bli dyrt att bygga utan till­stånd eller på­börja ett bygg­nads­arbete innan du har fått ett start­besked. Det kan också bli dyrt att börja an­vända en bygg­nad, och till exempel flytta in, innan du fått ditt så kallade slut­besked.

Vi som kommun ska ta ut en så kallad byggsanktionsavgift om du inte har följt de regler som gäller. Du får inte på­börja en åtgärd som kräver bygg­lov, mark­lov, rivnings­lov eller an­mälan innan du har fått ditt start­besked. Du får inte heller börja använda det du har byggt eller för­ändrat innan du fått ett slut­besked.

Byggsanktionsavgifter tas ut när du

 • bygger nytt, bygger till, ändrar använd­ningen av en bygg­nad eller utför andra lov­pliktiga åt­gärder utan att ha bygg­lov och startbesked
 • uppför bygg­lovs­pliktiga anlägg­ningar, till exempel murar och plank, utan att ha bygg­lov och startbesked
 • börjar använda en byggnad eller an­läggning innan du har fått ett slut­besked
 • river en byggnad utan att ha rivnings­lov och startbesked
 • utför en åtgärd utan att ha mark­lov (schakt­ning, fyllning eller träd­fällning) och startbesked
 • påbörjar en an­mälnings­pliktig åtgärd, till exempel att in­stallera eller ändra an­läggning för eld­stad, vatten- och avlopp eller ventila­tion, utan att ha fått startbesked.

Exempel på byggsanktionsavgifter

Vid ny­byggnad eller till­byggnad

Även om du har fått bygglov får bygget inte på­börjas innan du fått ett start­besked. Du får inte heller börja använda byggnaden eller till­bygg­naden innan du har fått ett slut­besked.

 • Att påbörja bygget av ett en­bostads­hus med brutto­arean 160 kvadrat­meter utan att ha fått varken bygglov eller startbesked. Avgift 99 680 kronor.
 • Att påbörja bygget av en 60 kvadratmeter stor till­byggnad av en­bostads­hus utan att ha fått varken bygglov eller startbesked. Avgift 32 480 kronor.

Om du har fått bygglov men påbörjar bygget utan start­besked blir sanktions­avgiften hälften så stor.

 • Att börja använda ett bostads­hus med brutto­arean 160 kvadratmeter utan att ha fått ett slutbesked. Avgift 19 936 kronor.
 • Att börja använda en 60 kvadratmeter stor till­byggnad av ett en­bostads­hus utan att ha fått ett slutbesked. Avgift 6 496 kronor.

Vid rivning

 • Att påbörja rivning av ett en­bostads­hus med brutto­arean 160 kvadrat­meter utan att ha fått ett startbesked. Avgift 57 792 kronor.

Vid anmälan

 • Att påbörja installation av en eldstad, till exempel braskamin, utan anmälan eller startbesked. Avgift 4 480 kronor.

Om du har gjort en anmälan men på­börjat installationen utan start­besked blir sanktions­avgiften hälften så stor.

 • Att börja använda en eldstad utan att ha fått en slutbesked. Avgift 896 kronor.

Observera att bygg­sanktions­avgifterna alltid beräknas för ditt enskilda fall. I exemplen ovan har endast några typfall räknats fram.

Vi måste ta ut bygg­sanktions­avgifter

Bygg­sanktions­avgifterna är reglerade i plan- och bygg­förord­ningen (Lag 2011:338). Vi i staden får bara i undantagsfall sänka eller låta bli att ta ut av­giften. Hur stor av­giften blir beror på vilket fel du har gjort och baseras på pris­bas­beloppet. Det är för år 2017, 44 800 kronor. Du kan som mest tvingas betala 2 240 000 kronor vilket mot­svarar 50 pris­basbelopp. Vi tar ut bygg­sank­tions­av­giften även om du inte har gjort fel av­siktligt, utan på grund av slarv eller för att du inte känt till vilka regler som gäller.

Du får mer information av vår Bygglots

Du är alltid väl­kommen att ta kontakt med oss om du vill ha mera in­formation eller är osäker på om du behöver bygg­lov.

Du når vår Bygglots på e-post kontaktcenter[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 00 00, knappval 3.

Länk till mer information om bygglovsprocessen.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 7.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?