Visa sökformulär

Marklov

Du behöver tillstånd för att ändra marknivån mer än 0,5 meter i ett detalj­planerat område. Ett sådant tillstånd kallas marklov. Ibland kan du också behöva marklov för att fälla större träd eller plantera skog.

Vad innebär det?

Du behöver ansöka om marklov när du ska schakta eller fylla ut för att ändra höjden på marken mer än 0,5 meter i ett område som har en detalj­plan. I vissa fall måste du också ansöka om marklov för att få fälla träd eller plantera skog i ett detalj­planerat område.

Marklov är ett skriftligt tillstånd som du får av byggnadsnämnden. Marklovet ger dig lov att ändra på marken på olika sätt.

Innan du gräver, kontrollera led­­ningar eller annat i marken

Det finns mycket som ligger nere i marken, som inte syns. Det är bland annat led­ningar av olika slag. För att du inte ska gräva av en led­ning, ta kontakt med Mälar­energi innan du börjar gräva. På Mälar­energis webb­plats hittar du tjänsten Ledningskollen. I den kan du själv titta om det finns led­ningar i marken där du planerar att gräva.

Länk till Mälarenergis webbplats om att gräva i marken.länk till annan webbplats

Grävmaskin som gräver i marken.

Om du ska gräva i eller schakta på offentlig mark

Det krävs ett särskilt tillstånd om du ska göra arbeten i offentlig mark. Läs mer om det nere i länken.

Länk till Västerås stads sida om tillstånd vid grävning och schaktning.

Du får mer in­formation hos Bo­verket

Du kan också läsa mer på Bo­verkets webb­plats och i Bo­verkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, riv­nings­lov, mark­lov och anmälan. Du hittar den nere i listan med relaterade dokument och bra länkar.

För vem

För vem?

För dig som i ett detaljplanerat område ska

 • schakta eller fylla ut för att ändra höjden på marken mer än 0,5 meter
 • fälla träd (i vissa fall)
 • plantera skog (i vissa fall).
Så här gör du

Så här gör du

Ta kon­takt innan du skickar in an­sökan

Det är viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt innan du an­söker om mark­­­lov. Det gör det enklare både för dig och för oss. Där­för är du är alltid väl­kommen med dina frågor till vår Bygglots innan du skickar in din an­sökan.

Du når vår Bygglots via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se, på telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller om du vill använda ett e-postformulär längst ner på sidan i kontaktrutan. Du kan också göra ett besök i Stadshusentrén, öppet vardagar 7.30-17.00.

Så här gör du din an­sökan

När du an­­söker om mark­­­­lov kan du använda e-tjänsten för ansökan om marklov. Du behöver

 • skicka med de handlingar som behövs
  • ​situationsplan, som visar var på marken du ska ändra eller vilket träd som ska tas ned
  • ritning med sektioner av marken, i genomskärning
  • förslag till kontroll­plan
  • om det krävs, namn och kontaktuppgifter till den som är kontroll­ansvarig.

Länk till e-tjänst för ansökan om marklov.

Länk till blankett för ansökan om marklov.Word

Läs mer om kontrollplan och kontrollansvarig.

Länk till tom mall för kontrollplan.länk till annan webbplats

Ritningar

Vi vill att du skickar in ritningar som är av god kvalitét och gjorda på ett professionellt sätt. Anlita helst en fackman.

Ritningar ska ritas

 • på vitt papper, inte färgat, inte rutat eller milli­meter­papper
 • med svart, skarp penna
 • i skala 1:100 eller 1:200, så det passar in på en rit­ning i stor­leken A4 eller A3
 • med mått på det som ska göras.

Samma sak gäller för digitala ritningar. Det ska vara vit bakgrund och svarta linjer, skalenligt och måttsatt. Be­höver du hjälp med att ta fram en för­laga till din ritning är du väl­kommen att kon­takta vårt bygg­lovs­arkiv via Kontakt­center.

Läs mer om ritningar och handlingar här.

Du måste få start­besked innan du får börja ändra marken

I ditt mark­lov bestäms bland annat och vilka hand­lingar som du ska skicka in för att få start­besked. När du har fått ditt start­besked får du börja med dina markarbeten eller det du fått marklov för. I enstaka fall ska du träffa oss i ett tekniskt sam­råd. Vi meddelar dig om det blir aktuellt.

Du måste få slutbesked innan du får börja använda marken igen

När du har gjort det du ska med marken behöver vissa kontroller göras. Det har till exempel att göra med säkerhet. I enstaka fall ska du också träffa oss i ett slutsamråd. Där bestäms vilka handlingar du ska skicka in för att få ditt slutbesked. Om det inte blir något slutsamråd, ska du ha uppfyllt det som står i marklovet innan du får slutbesked. När du har fått ditt slubesked kan du börja använda marken igen.

Om du inte följer reglerna

Vi måste ta ut en avgift om du inte följer de regler som gäller. Till exempel om du börjar ändra marken utan lov och startbesked, eller börjar använda marken efter det du har gjort utan slutbesked. Läs mer om olovligt byggande i länken här nere.

Länk till sidan om svartbygge, olovligt byggande.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Vem tar be­slut om ditt mark­lov?

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ning­en som han­terar alla mark­lovs­­ären­den i Västerås stad. Vi styrs också av vad som står i plan- och bygg­­lagen, PBL.

Bygg­nads­nämnden är den nämnd som tar beslut. Nämnden har möte 11 gånger per år. Ibland är det tjänste­männen på för­valt­ningen som tar beslut. Nämnden har delegerat till tjänste­männen att ta vissa beslut. Vill du veta mer om hur delega­tions­ordning­en ser ut kan du höra av dig till Kontakt­center.

Vad kostar det?

Avgiften för marklov är 3 310 kronor. Kostnaden för ­marklovet bestäms av en taxa. Det finns fasta av­gifter för några av de vanligaste ärendena om ­lov. För övriga ärenden räknas avgiften ut i respektive fall. Läs mer om avgifter och taxor i länken här nere.

Läs mer om taxan på sidan om av­gifter och taxor.

Hur lång tid kan det ta innan mark­­lovet är klart?

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt BPL. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Hur lång tid det tar att hand­­lägga din an­sökan beror på

 • om du har skickat in alla hand­­lingar som krävs
 • kvalitéten på de hand­­lingar du har lämnat in, om de är skal­­enliga samt om de är tydliga och rätt ut­förda
 • om bygg­­nads­­nämn­den behöver ta be­slut om ditt ärende
 • om ärendet strider mot detalj­­planen för om­rådet eller om vi be­höver kon­takta grannar eller andra be­rörda
 • vilken tid på året du an­söker om ­lov.

Hand­­lägg­­nings­­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­­redas mer.

För­enklad del­giv­ning av be­slut

När bygg­nads­nämn­den ska över­läm­na ett beslut an­vänder vi oss av för­enk­lad del­giv­ning. Du som är be­rörd kommer att få mer in­forma­tion om vad det innebär, om det blir aktuellt.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Ändrade öppettider

  Klämdagsöppet 8-12 fredag 11 maj Torsdagen den 10 maj är det Kristi himmelsfärds dag. Det är en röd dag i almanackan och då är det stängt hos kontaktcenter och i stadshusentrén. Fredagen den 11 maj ä...

Nytt i Västerås

 • Start för asfalteringssäsongen

  På torsdagen inledde årets asfalteringssäsong. Fram till oktober ska många slitna gator asfalteras och många potthål försvinna. Totalt handlar det om en investering i beläggningsunderhåll på 37 miljoner kronor.

 • Fem lekplatser byggs om i år

  Varje år bygger vi om och renoverar gamla och utslitna lekplatser i Västerås. I år bygger vi om fem stycken.

 • Stor sanering vid Oljevägen

  Nu inleds saneringen av två före detta oljedepåer vid Oljevägen. Det handlar om ett område på sammanlagt cirka 15 200 kvadratmeter (drygt två fotbollsplaner).

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?