Attefallshus

Om du vill bygga ett fristående attefalls­hus som är maximalt 30 kvadrat­meter stort behöver du skicka in en an­mälan. Tänk på att du måste invänta vårt startbesked innan du börjar bygga.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som bor inom detalj­planerat om­råde och ännu inte ut­nyttjat hela din bygg­rätt för fastigheten. Om du bor utanför detalj­planerat om­råde, ta kontakt med vår Bygglots för att få veta vad som gäller.

Kontakt­uppgifter till Bygglots

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun.

Så här gör du.Steg  1

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din budget och tid­plan samt förstå ditt ansvar under processen.

Regler för fristående attefallshus

Ett attefallshus får bara byggas på tomter till en- och tvåbyggnadshus. Det ska placeras i närhet av den byggnad som redan står där och vara fristående.

Till skillnad från en frigge­bod, får ett attefalls­hus in­redas som en själv­ständig bostad. De kallas då även för komplement­bostads­hus. För attefallshus som används till bostad får byggnadsarean vara högst 30 kvadratmeter. Du får använda attefallshuset både som fritids­bostad och som permanent ­bostad. Byggnaden kan även användas som till exempel förråd, växthus, carport eller garage. I de fallen får byggnadens area också vara högst 30 kvadrat­meter. Då kallas det för en komplementbyggnad. Du får bygga flera attefalls­hus, men den samman­lagda byggnadsarean för alla attefallsbygg­nader får inte vara på mer än 30 kvadrat­meter.

Attefalls­huset får vara högst 4,0 meter från mark till tak­nock och ska placeras minst 4,5 meter från tomt­gräns. Du får placera det närmare tomtens gräns om berörda grannar tillåter det.

Blankett för medgivande från granne vid attefallsåtgärd Word, 210 kB.

Du kan även behöva ta hänsyn till följande

Information om attefallshus, Boverket

Områden där det krävs bygglov för attefallsåtgärder

Be­frielsen från lov gäller dock inte på vissa bygg­nader eller inom vissa bygg­nads­om­råden. Det är när bygg­nader är särskilt värde­fulla ur historisk, kultur­historisk, miljö­mässig eller konst­närlig syn­punkt. Eller när de ligger inom sådana om­råden. Den gäller inte heller när byggnaden placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för total­för­svaret. Samt i område där detaljplanen kräver lov för dessa byggnader. I alla dessa om­råden ska du söka bygg­lov som vanligt.

Ta reda på om din tomt ligger i ett skyddat område på sidan K-märkta hus och byggnadsvård

Områden med järnväg och allmänna vägar kan ha särskilda regler.

Så här gör du. Steg 2

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din anmälan behöver du förbereda eller beställa följande hand­lingar:

  • Förenklad nybyggnadskarta
  • Situationsplan där den nya byggnaden är inritad
  • Ritningar, fasad- och planritning, samt ritning med sektioner, som även visar be­fintliga och nya mark­linjer
  • Information om material och färg på tak och fasad (lämnas i ansökan)
  • Förslag till kontrollplan samt om byggnaden ska användas som bostad behöver du även skicka in uppgifter om kontrollansvarig
  • Vid byggnation som hamnar närmare än 4,5 meter från tomtgräns krävs även grannens medgivande.

Du kan ofta utgå från äldre ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv när du ska ta fram eller göra ritningar till ditt projekt.
Bygglovsarkivet

Checklista för dig som ska bygga fristående attefallshus Word, 48.1 kB.

Så här gör du. Steg 3

Skicka in din anmälan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­mälan. Använd vår e‑tjänst om du har en e-legitimation, såsom Bank-ID. Om du saknar e‑legitimation kan du fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för anmälan om attefallsåtgärd Word, 234 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Behöver du komplettera din anmälan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din anmälan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Så här gör du. Steg 4

Invänta ett startbesked

Först när du har fått vårt start­besked får du börja bygga.

Information om startbesked

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Så här gör du. Steg 5

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du. Steg 6

Ansök om ett slutbesked

När du har byggt klart behöver kontroller göras innan du får börja an­vända byggnationen. Först när du har fått ditt slut­besked kan du börja använda din nya byggnad.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska få ett slut­besked.

Information om slutbesked

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se