Av­gifter och taxa i processen för byggprojekt

För de flesta projekt som kräver bygg­lov är av­giften beroende av åt­gärdens om­fattning. Det vill säga hur stort och komplicerat du ska bygga. Det gäller även för mark­lov och riv­nings­lov. Det är därför inte möjligt att ange en exakt avgift för olika åt­gärder som kräver lov. Däremot har vi några exempel för vissa åt­gärder där du kan se unge­fär vad av­giften blir. För att få hjälp med övriga av­gifter kan du ta kontakt med vår Bygglots.

Avgiften gäller hela vår handläggning av din ansökan eller anmälan. Från att den kommer in och registreras, utreds och beslutas till och med att vi tar emot betalningen på fakturan. Avgiften gäller därför inte enbart för att få beslut om lov. Vi tar ut en avgift även vid avslag eller om du av någon anledning måste ta tillbaka din ansökan.

Exempel på avgifter för bygglov

Om det du vill bygga avviker från detaljplanens regler ökar avgiften med 20 procent. När det krävs att vi skickar ut och frågar grannar om synpunkter tillkommer det en avgift från 2 500 kronor och uppåt beroende på antalet grannar.

Observera att det kan tillkomma kostnader för ditt bygglov. Priserna här är bara vägledande exempel.

För enbostadshus

 • Area 120 kvadrat­meter, inklusive garage. Inom detalj­planerat område. Utan avvikelse från detalj­planen.
  Avgift 20 000 kronor.
 • Area 180 kvadrat­meter, inklusive garage. Inom detalj­planerat område. Utan avvikelse från detalj­planen.
  Avgift 26 500 kronor.
 • Area 180 kvadrat­meter, inklusive garage. Inom detalj­planerat område. Med avvikelse från detalj­planen.
  Avgift mellan 31 500 - 32 700 kronor.
 • Area 240 kvadrat­meter, inklusive garage. Inom detalj­planerat område. Utan avvikelse från detalj­planen.
  Avgift 33 000 kronor.

För garage

 • Fristående garage på högst 35 kvadrat­meter. Utan avvikelse från detaljplanen. Avgift 6 600 kronor.

För eldstad

 • Installation av eldstad och rökkanal 1 575 kronor.

För attefallsåtgärder

 • Attefall komple­ment­byggnad på högst 30 kvadrat­meter.
  Avgift 2 900 kronor.
 • Attefall bostads­hus på högst 30 kvadrat­meter.
  Avgift 4 800 kronor.
 • Attefallstill­byggnad på högst 15 kvadrat­meter.
  Avgift 3 600 kronor.

För uteplatser

 • Nybyggnad av inglasad ute­plats med arean 25 kvadrat­meter. Inom detalj­planerat om­råde. Utan avvikelse från detalj­planen. Avgift 6 650 kronor.
 • Nybyggnad av inglasad ute­plats med arean 25 kvadrat­meter. Inom detalj­planerat om­råde. Med avvikelse från detalj­planen. Avgift 10 000 kronor.
 • Inglasning av befintlig uteplats som har tak (och som har lov). Avgift 2 300 kronor.

För förhandsbesked vid nybyggnad på landet

 • Lokaliseringsprövning på landet. Avgift 12 600 kronor. Utöver den tillkommer avgift för kommunicering.

För strandskyddsdispens

 • Avgiften för dispens för enklare åtgärder är cirka 6 300 kronor.
 • Avgiften för dispens för större åtgärder är cirka 12 600 kronor.

Avgifter för mät- och karttjänster

Här hittar du avgifter för de kartor och mättjänster du kan behöva i ditt byggprojekt.

 • nybyggnadskarta
 • husutstakning och koordinatberäkning
 • lägeskontroll.

Avgifter för nybyggnadskartor

Det är ytan som påverkar hur stor avgiften blir för en nybyggnadskarta. Nere i listan är ytan angiven i kvadratmeter och alla avgifter är angivna i kronor.

För en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus oavsett storlek på tomtytan är avgiften för en

 • fullständig nybyggnadskarta 6 300 kronor
 • förenklad nybyggnadskarta 3 750 kronor

För all annan bebyggelse

I tabellen ser du vad en nybyggnadskarta kostar för alla andra sorters byggnader (än en- och tvåbostadshus). Ytan är angiven i kvadratmeter och avgiften i kronor.

Tomtyta i kvadratmeter

Avgift fullständig nybyggnadskarta

Avgift förenklad nybyggnadskarta

1-1 999

9 450

4 725

2 000-3 499

15 750

9 450

3 500-4 999

18 900

11 025

5 000-7 499

22 050

12 600

7 500-9 999

25 200

14 175

10 000-15 000

28 350

15 750

15 000 och större

31 500

17 325

Vid komplettering av nybyggnadskarta debiterar vi per timme.

Avgifter för mättjänster och beräkningar

I tabellen ser du vilken avgift som gäller för de olika tjänsterna beroende på hur stor byggnadens area är. Byggnadens yta är angiven i kvadratmeter och avgiften är angiven i kronor.

Vid utstakning krävs alltid en koordinatberäkning.

*Det tillkommer mervärdesskatt, så kallad moms, på beräkning, grovutstakning och finutstakning.

Byggnadsyta i kvadratmeter

Koordinatberäkning*

Grovutstakning*

Finutstakning*

Lägeskontroll

15-49

1 260

1 575

1 890

1 890

50-199

2 520

3 150

3 780

3 780

200-349

3 780

4 725

5 670

5 040

350 och större

5 040

6 300

7 560

6 300

Om avgifter och taxan

En taxa styr hur stora av­gifterna blir för olika åt­gärder och tjänster. Det kan till exempel vara för bygglov, anmälan och detaljplaner. Det kan också gälla avgift för olika tjänster. Grun­den för beräk­ning­en anges i taxan och har olika beroenden. Ofta är arean på det du ska bygga avgörande för hur stor avgiften blir. För åtgärder där det inte finns fasta riktvärden för avgiften, räknas avgiften ut efter de förutsättningar som finns i varje enskilt ärende.

Av­gifterna får vara högst så stora att de täcker kommunens kostnad för sitt arbete.

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet (gällande) Pdf, 895 kB.
Ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet för 2024 Pdf, 1.2 MB.

Mer information om avgifter och taxan

Har du frågor om hur stor avgiften blir för det du ska bygga, är du välkommen att hör av dig. Vår Bygglots svarar på dina frågor om avgifter och taxan.

Kontaktuppgifter till Bygglots

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är kommun­fullmäktige som tar beslut om taxan för bygg­nads­nämndens verk­samheter. Taxan är kopplad till pris­bas­beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän för­säkring. Pris­bas­beloppet räknas fram uti­från ändringar­na i det allmänna pris­läget. Den fast­ställs för ett helt kalender­år i taget.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se