Visa sökformulär

Startbesked och slutbesked för byggprojekt

Start- och slutbesked gäller för alla byggprojekt som kräver anmälan eller något slags lov. Du får inte påbörja en åtgärd eller använda en byggnation förrän respektive dokument finns på plats.

Vad är ett startbesked?

Startbeskedet innebär att du fått vårt godkännande på att påbörja ett byggprojekt eller en åtgärd. Ett startbesked behövs för alla projekt som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. För att få ett startbesked, ska du som är byggherre, kunna visa att ditt byggprojekt antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen, med tillhörande föreskrifter.

Har du ansökt om bygglov får du ibland ditt bygglov och startbesked på samma beslut. I vissa fall krävs det att vi träffas för ett tekniskt samråd. Det innebär att du får ditt startbeskedet efter ditt bygglov. När vi ses under det tekniska samrådet får du veta vilka handlingar som du behöver komma in med för att vi ska kunna utfärda ett startbesked.

På startbeskedet finns det sedan information om vilka handlingar som behövs för att vi ska kunna utfärda ett slutbesked.

När får jag börja bygga?

Om du fått lov efter 1 juli 2018 ska det gå åtminstone fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts till att du får börja bygga. Under denna tid har allmänheten möjlighet att överklaga lovet. Om du börjar åtgärden trots att beslutet har överklagats, gör du det på egen risk i och med att lovet kan bli upphävt.

Se när ditt bygglov har kungjorts, Post- och inrikes tidningar Länk till annan webbplats.

Det finns undantag från när ett beslut behöver vara kungjort i fyra veckor innan det verkställs. Det är när det är "akut fara för någons liv eller hälsa." Det kan till exempel gälla åtgärder som att

  • fälla stormskadade träd
  • riva en brandskadad vägg eller
  • hindra att skador uppstår på grund av en översvämning.

Vad är ett slutbesked?

Slutbeskedet innebär att din åtgärd är godkänd. Har du till exempelvis byggt en tillbyggnad eller ett garage innebär slutbeskedet att byggnaden är godkänd så du får börja använda den.

För att vi ska kunna ge dig ett slutbesked behöver du lämna in de handlingar som finns uppräknade i startbeskedet. Du lämnar in handlingarna i e-tjänsten här nere. När vi har fått in de handlingar som krävs skriver vi ut ett slutbesked och skickar det till dig med vanlig post. Först när du har fått ditt slutbesked kan du börja använda din nya byggnad.

Begär slutbesked Länk till annan webbplats.

Om du inte har e-legitimation kan du göra din begäran via en vanlig blankett.

Blankett för begäran om slutbesked Word, 211.5 kB.

Vad händer om jag börjar före lov och besked?

Om du inte följer reglerna

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30 Under vecka 30 kommer Bygglotsen tyvärr inte kunna ta emot besök i stadshuset men ring oss gärna.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3