Visa sökformulär

Godkända ritningar

När du gör din ansökan om bygglov eller skickar in en anmälan ska du oftast bifoga ritningar. Anlita gärna en fackman så att dina ritningar håller hög kvalitet och är gjorda på ett professionellt sätt.

Ritningar ska uppfylla dessa krav

  • Rita endast på vit bakgrund - inte på färgat, rutat eller millimeterpapper.
  • Använd en svart, skarp penna.
  • Använd skala 1:100 eller 1:200, så det som ritats passar in på en ritning i storleken A4 eller A3.
  • Gör ritningen med helt vanlig vy, inte tredimensionell eller i perspektiv.
  • Ange mått på det som ska byggas.
  • Om du bygger till, ska den nya delen markeras tydligt.

Tips! Behöver du hjälp med att ta fram en ritning på din nuvarande byggnad? Du är välkommen att kontakta vårt bygglovsarkiv via Bygglotsen.

Foto: Mostphotos

Om handlingar som bifogas i e-tjänsten

Det bästa är att göra din ansökan eller anmälan via vår e-tjänst. När du bifogar olika sorters handlingar vill vi helst att du använder något av nedanstående filformat.

  • För bilder: pdf, gif, jpeg, jpg, png, tif, tiff.
  • För dokument: föredrar vi pdf men tar även emot filer med dessa format: doc, docx, ods, odr, rtf, txt, xls, xlsx.

Se till att varje handling du ska bifoga med din ansökan är en egen fil. Som exempel, en fil för en situationsplan, en fil för en fasadritning och en fil för en kontrollplan. Varje enskild fil får inte vara större än 20 Megabyte (MB).

Exempelritningar från mittbygge.selänk till annan webbplats

Beskrivning av olika handlingar och ritningar

Här beskriver vi lite kort de vanligaste hand­lingar som du kan behöva lämna in till­sammans med din an­sökan eller an­mälan. Tänk på att undvika tre­dimen­sionell vy och perspektiv när det gäller ritningar.

Fasadritning

En fasadritning visar hur byggnaden ser ut från sidan, det vill säga alla väggar från alla fyra väderstreck. Alla berörda fasader ska redovisas. Ange nya och befintliga mark­nivåer och ange höjder. Ange också val av material och färg­kulörer för dina nya fasader.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som bygg­herre ska göra under bygg­processen. Senast inför start­beskedet lämnar du in ett för­slag på kontroll­plan. Till slut­beskedet ska du lämna in den ifyllda kontroll­planen med under­skrifter från de som kontrollerat punkterna.

Läs mer om vad en kontrollplan är och när den krävs.

Nybyggnadskarta

På nybyggnadskartan står bland annat fastighets­gränser, fastig­hetens mått, be­stämmelser från detalj­planen. Den visar även de byggnader som redan finns på tomten och an­slutnings­punkter till vatten, avlopp, el och liknande. Ny­bygg­nads­kartan ligger till grund för en situations­plan. När din nya byggnad är in­ritad på kartan kallas den för situations­plan.

Planritning

På planritningen visas byggnaden uppi­från, så att alla rum syns. Alla vånings­plan i byggnaden ska redo­visas. Ritningarna ska vara skal­enliga och mått­satta så att area kan räknas ut.

Sektionsritning

Sektionsritningen visar en genom­skärning av byggnaden. Mått­sätt ritningen och visa vånings­höjd, färdiga golv­nivåer, tak­vinkel och mark­nivå vid entréer (vid behov). Ange nya och be­fintliga mark­nivåer och ange höjder i tomt­gräns.

Situationsplan

En situationsplan visar hela din tomt upp­ifrån och var både äldre och den nya byggnaden står. Den nya byggnaden ska vara in­ritad med mått till tomt­gränserna. Situations­plan är ofta baserad på en ny­byggnads­karta.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen redo­visas de tekniska lösningar som används i byggnaden. Det kan till exempel vara be­skrivning av grund­läggning, bärande stomme och tak­konstruktion. Fler exempel är brand­skydd, upp­värmning, ventilation, energi­hus­hållning och säkerhet. En teknisk be­skrivning kan även göras i form av detalj­ritningar. I dessa visas de olika materialen och dimensionerna.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?