Visa sökformulär

Nytt flerbostadshus

Du behöver söka bygglov när du vill bygga ett nytt fler­bostads­hus. Här kan du läsa mer om vad du behöver tänka på före, under och efter bygg­tiden, hur du gör för att söka om lov och vilka dokument du ska bifoga.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som vill bygga inom detalj­planerat om­råde och ännu inte ut­nyttjat hela din bygg­rätt för fastig­heten. Om du bor utanför detalj­planerat om­råde, ta kontakt med vår Bygglots för att få veta vad som gäller. Kontakt­upp­gifter hittar du längst ner på denna sida.

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Så här gör du steg 1

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

Du kan behöva ta hänsyn till följande:

Så här gör du Steg 2

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­sökan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar.

 • Nybyggnadskarta, som är grund till situationsplanen
 • Situationsplan, där alla byggnaderna är inritade samt redovisar antal och placering av parkeringsplatser
 • Ritningar på fasadritningar och planritningar, samt ritning med sektioner som även visar befintliga och nya marklinjer
 • Information om material och färg på tak och fasad, skrivs in i ansökan
 • Kontrollansvarig - namn och kontaktuppgifter till den som är kontrollansvarig för bygget, skrivs på ansökan
 • Teknisk beskrivning på konstruktionen
 • Arkitektonisk idé

Detta kan du i vissa fall behöva komplettera med.

 • Tillgänglighetsutlåtande av sakkunnig
 • Förteckning över lägenheternas storlek och yta
 • Redovisning av taksäkerhet
 • Mark­plan som redo­visar utemiljö
 • Namn på arkitekten.

Checklista för dig som ska bygga nytt flerbostadshushusWord

Så här gör du Steg 3

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­sökan. Du som har e‑legitimation kan med för­del an­vända vår e-tjänst. Om du saknar e‑legitimation kan du göra din an­sökan med en blankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för ansökan om bygglovWord

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­lägga ditt ärende enligt plan- och bygg­lagen. Tiden räknas från det att alla hand­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

 • skicka in alla hand­­lingar som krävs
 • dina ritningar är tydliga och rätt ut­förda
 • din åtgärd följer detalj­­planen för om­rådet
 • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Hand­lägg­nings­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­redas mer.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Mina byggärendenlänk till annan webbplats

Så här gör du Steg 4

Invänta vårt beslut

När du har fått ditt bygg­lov ska du träffa oss i ett tekniskt sam­råd. Där be­stäms bland annat vilka hand­lingar som du ska skicka in för att få ett start­besked. När du har lämnat in alla dessa handlingar får du sedan ditt start­besked.

Innan du får börja bygga måste du ha

 • fått bygglov
 • deltagit på ett tekniskt samråd
 • fått startbesked
 • inväntat eventuella över­klagan­den. Det betyder att du tidigast får börja bygga fyra veckor efter det att bygg­lovet har kun­gjorts. Det sker i Post- och Inrikes Tidningar. Under den tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om lovet blir över­klagat får du efter dessa fyra veckor börja bygga. Arbetet sker då på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Se när ditt bygglov har kungjorts, Post- och inrikes tidningarlänk till annan webbplats

Information om startbesked

Exempel på handlingar som kan behövas för att få startbesked:

 • Brandskydds­beskrivning
 • Energiberäkning
 • Dimensioneringskontroll
 • Redovisning av markförhållanden
 • Redovisning av ventilationslösning
 • Redovisning av dagvatten och dränering
 • Tillgänglighets­utredning
 • Namn på sak­kunnig för till­gänglig­het.

För att snabba på processen

Tänk på att Mälardalens Brand- och Räddnings­förbund be­höver minst tre veckor på sig vid sina yttranden. För att inte start­be­skedet ska bli för­dröjt, skicka därför in brand­skydds­beskrivningen så snart den är fram­tagen.

Efter att du fått ditt startbesked

Beställ utstakning av din byggnad

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Så här gör du Steg 5

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Ett arbetsplatsbesök ska genom­föras. Där ska du, din kon­troll­ansvarige och hand­läggare träffas vid bygget.

Så här gör du Steg 6

Ansök om ett slutbesked

När ni har byggt klart behöver kontroller göras innan byggnaden får börja an­vändas. Ni ska också träffa oss i ett slut­sam­råd. Först när ni har fått ert slut­besked kan ni börja an­vända den nya byggnaden.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska få ett slut­besked.

Begär slutbeskedlänk till annan webbplats

Information om slutbesked

Beställ lägeskontroll av din byggnad

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Tack för din återkoppling!