Uteservering

En enkel uteservering utan fasta väggar eller tak kräver inte bygglov. Däremot krävs det lov för tak samt väggar eller plank som är över en meter höga. Läs mer om stadens riktlinjer för uteplats och när det krävs lov.

Söker du efter regler för uteserveringar?

På den här sidan hittar du information om när det krävs bygglov och inte. På sidan Offentliga platser hittar du information om regler för uteplatser. Där hittar du bland annat information om ansökan hos polisen och regler för hur uteserveringen får se ut.

Om uteserveringar på Offentliga platser

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut om fastigheten ligger inom detalj­planerat om­råde och ännu inte har ut­nyttjat hela bygg­rätten för fastig­heten. Om den ligger utanför detalj­planerat om­råde, ta kontakt med vår Bygglots för att få veta vad som gäller.

Kontakt­upp­gifter till bygglots

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Så här gör du. Steg 1

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

Uteservering enligt stadens riktlinjer kräver inte bygglov

En uteservering som är utformad enligt stadens riktlinjer, utan fasta väggar eller tak, kräver inte bygglov.

Information om uteserveringar i Västerås Pdf, 522.1 kB.

Ibland är det motiverat att frångå riktlinjerna. Läs mer i nästa stycke när det krävs lov.

Du behöver söka bygglov för dessa åtgärder

 • Uppföra väggar eller plank som är över en meter höga om det inte rör sig om höj- och sänkbara glasräcken.
 • Uppföra en tillfällig byggnad, exempelvis ett tak eller tält.
 • Sätta upp fasta eller tillfälliga konstruktioner med syfte att hålla upp tak eller markis
 • Sätta upp fasta, icke enkelt hopfällbara parasoller eller markiser.

Om när­liggande byggnad är av kultur­historisk be­tydelse ska du alltid ta kontakt med Bygglots. Du hittar kontakt­upp­gifter längst ner på sidan.

Du kan behöva ta hänsyn till följande

Så här gör du. Steg 2

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­sökan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar:

Du kan ofta utgå från äldre ritningar som finns i vårt bygglovsarkiv när du ska ta fram eller göra ritningar till ditt projekt.
Bygglovsarkivet

Checklista för dig som ska bygga uteservering utan tak Word, 47.8 kB.

Checklista för dig som ska bygga större uteservering med tak (checklista för tillbyggnad) Word, 48.6 kB.

Så här gör du. Steg 3

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din ansökan. Använd vår e‑tjänst om du har en e-legitimation, såsom Bank-ID. Om du saknar e‑legitimation kan du fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Så här väljer du rätt väg i e‑tjänsten

Om du gör ansökan i e‑tjänsten välj först

 1. Bygga nytt
 2. på nästa sida välj: Annan byggnad
 3. Vid "Vid val av annan byggnad/åtgärd, ange vilken:" bläddra fram till
  "Uteservering".

Fortsätt sedan att svara på de frågor du får i tjänsten.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för ansökan om bygglov Word, 234 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss och ditt ärende är komplett.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

 • från början skicka in kompletta handlingar
 • dina ritningar är tydliga och rätt ut­förda
 • din åtgärd följer detalj­­planen för om­rådet
 • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Om ditt ärende skickas ut på remiss kan handläggningstiden förlängas med motsvarande tid. Den brukar vara tre veckor. Hand­lägg­nings­tiden kan också för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­redas mer.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Behöver du komplettera din ansökan?

Har du fått ett meddelande om att det saknas handlingar för att vi ska kunna fortsätta arbeta med din ansökan? Här kan du skicka in de handlingar vi behöver ha.

Så här gör du. Steg 4

Invänta vårt beslut innan du börjar bygga

Innan du får börja bygga måste du ha

 • fått bygglov
 • fått startbesked
 • inväntat eventuella över­klagan­den. Det betyder att du tidigast får börja bygga fyra veckor efter det att bygg­lovet har kun­gjorts. Det sker i Post- och Inrikes Tidningar. Under den tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om lovet blir över­klagat får du efter dessa fyra veckor börja bygga. Arbetet sker då på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Se när ditt bygglov har kungjorts, Post- och inrikes tidningar

Startbesked

När vi beviljar bygglov utfärdar vi ofta även ett startbesked. Om du har fått ditt bygglov men inte startbesked beror det på att du ska skicka in vissa handlingar. Du kan läsa i ditt bygglov vilka handlingar som ska skickas in.

Information om startbesked

Så här gör du. Steg 5

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du. Steg 6

Ansök om ett slutbesked

När du har byggt klart behöver du eventuellt träffa oss i ett slut­samråd. Du ska bland annat lämna in en full­ständig och under­tecknad kontroll­plan. Först när du har fått ditt slut­besked kan du börja an­vända din uteservering.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska få ett slut­besked.

Information om slutbesked

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021‑39 00 00, knappval 3

kontaktcenterbygg@vasteras.se