Visa sökformulär

Ändrat användningssätt

Om en byggnad har an­vänts till ett visst ända­mål kan du be­höva söka bygg­lov om du vill göra någon­ting helt annat i den.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som har en fastig­het inom eller utan­för detalj­planerat om­råde. Har du frågor, ta gärna kontakt med Bygglots för råd­givning. Kontakt­upp­gifter hittar du längst ner på denna sida.

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Så här gör du

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

Regler för ändrat användningsområde

Du behöver söka bygglov för alla typer av be­fintliga byggnader, även för ekonomi­byggnader, om ändringen är väsentlig och varaktig. Kravet gäller:

 • oavsett var en byggnad är placerad
 • oavsett om det är hela eller delar av byggnaden som påverkas
 • även i de fall ändringen är säsongsbetonad och avsedd att återkomma årligen
 • även om det inte görs några inredningsåtgärder.

Däremot behöver du inte söka bygg­lov om du vill börja an­vända ett fritids­hus som en vanlig hel­års­bostad. En sådan ändring anses inte vara väsentlig.

Exempel på åtgärder som kräver bygglov

I följande rättsfall har ändringen bedömts vara lovpliktig:

 • från garage till lager
 • från lager och garage till plåtslageri och bilverkstad
 • inrättande av caférörelse i en villabyggnad
 • inrättande av billackeringsverkstad i ett garage
 • från lager till stormarknad
 • från fabrik till detaljhandel
 • från kiosksortiment till för­säljning av livs­medel på bensin­station.

Läs mer om rättsfall och ändrat användningssätt på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats

Tänk på att det finns fler exempel på ändringar där du be­höver söka bygg­lov. Är du osäker på om du om­fattas av bygg­lovs­plikt? Ta kontakt med vår Bygglots för rådgivning.

Du kan behöva ta hänsyn till följande

Så här gör du

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­sökan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar:

Detta kan du i vissa fall behöva komplettera med.

 • Redovisning av tillgänglighet.

Checklista för dig som ska ändra användningssätt för eller ändamål för en lokal eller byggnad.Word

Så här gör du

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­sökan. Du som har Bank-ID kan med för­del an­vända vår e-tjänst. Då kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Du kan även göra din an­sökan med en blankett som du postar till oss, men du får då inte möjlig­heten att följa ditt ärende via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer vissa meddelanden att gå via denna.

Saknar du Bank-ID?

Ladda ner och skriv ut blankett för ansökan om bygglov.Word

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

 • skicka in alla hand­­lingar som krävs
 • dina ritningar är tydliga och rätt ut­förda
 • din åtgärd följer detalj­­planen för om­rådet
 • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Hand­lägg­nings­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­redas mer.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

Har du ansökt via e-tjänsten kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Logga in på www.vasteras.se/etjanstbygg och gå in under rubriken "Mina ärenden".

Så här gör du

Invänta vårt beslut

När du har fått ditt bygg­lov ska du eventuellt träffa oss i ett tekniskt sam­råd. Där be­stäms bland annat vilka hand­lingar som du ska skicka in för att få ett start­besked.

Innan du får börja bygga måste du ha

 • fått bygglov
 • fått startbesked
 • inväntat eventuella över­klagan­den. Det betyder att du tidigast får börja bygga fyra veckor efter det att bygg­lovet har kun­gjorts. Det sker i Post- och Inrikes Tidningar. Under den tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om lovet blir över­klagat får du efter dessa fyra veckor börja bygga. Arbetet sker då på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.länk till annan webbplats

Läs mer om startbesked.

Exempel på handlingar som kan behövas för att få startbesked:

 • Brandskyddsbeskrivning
 • Dimensioneringskontroll
 • Redovisning av markförhållanden
 • Redovisning av ventilationslösning
 • Redovisning av avloppslösning
 • Energiberäkning.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Så här gör du

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Om ett tekniskt sam­råd har skett får du där reda på om ett arbets­plats­besök be­hövs. I så fall ska du, din kontroll­ansvarige och hand­läggare träffas vid bygget.

Så här gör du

Ansök om ett slutbesked

När du har byggt klart behöver du eventuellt träffa oss i ett slut­samråd. Du ska bland annat lämna in en full­ständig och under­tecknad kontroll­plan. Först när du har fått ditt slut­besked kan du börja an­vända ­byggnaden på det nya sättet.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Ansök om slutbesked med den här blanketten.Word

Läs mer om slutbesked.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?