Visa sökformulär

Komplementbyggnader

Du behöver söka bygglov om du ska du bygga en så kallad komplementbyggnad i ett detaljplanerat område eller ”samlad bebyggelse”. Ligger din fastighet utanför både detaljplanerat område och ”samlad bebyggelse” behöver du däremot inte söka bygglov för att bygga mindre komplementbyggnader helt nära ditt bostadshus.

Så här gör du

Så här gör du

Ta kon­takt innan du skickar in an­sökan

Det är viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt innan du an­söker om bygg­lov. Det kan handla om vilka regler som gäller och vilka hand­lingar du ska skicka in. Det finns några saker som på­verkar lite extra, det är

 • vilken sorts byggnad du vill göra
 • hur den ska se ut
 • hur stor den ska bli
 • var den är placerad
 • vad detaljplanen för ditt område säger.

Vilka handlingar du ska skicka in är be­roende av svaret på dessa frågor. För att göra det enklare både för dig och för oss, hör av dig i tidigt skede. Du är alltid väl­kommen med dina frågor till vår Bygglots innan du skickar in din an­sökan.

Du når vår Bygglots via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se, på telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller om du vill använda ett e-postformulär längst ner på sidan i kontaktrutan. Du kan också göra ett besök i Stadshusentrén, öppet vardagar 7.30-17.00.

Så här gör du din ansökan

När du an­söker om bygg­lov e-tjänsten för an­sökan om bygg­lov. Den hittar du i den gröna länken. Upp­gifter om material och färg skriver du in på din an­sökan. Till­sammans med din an­­sökan ska du skicka in följande hand­lingar:

 • Situationsplan baserad på för­enklad ny­byggnads­karta. Den för­enklade ny­byggnads­kartan kan du beställa i e-formuläret i länken nere på sidan, eller på telefon 021-39 00 00, val 3.
 • Ritning på fasader. Den befintliga fasaden ska också vara med när det gäller en utbyggnad.
 • Planritning.
 • Ritning med sektioner, genom­skärning av bygg­naden.
 • Förslag till kontrollplan. Du hittar en enkel mall i länk längre ner på sidan.
 • Om det krävs, uppgifter om vem som har kontroll­an­svar. Det skriver du in på an­sökan.
 • Om det krävs, en geo­teknisk under­sökning.

E-formulär för ansökan om nybyggnadskarta.länk till annan webbplats

Läs mer om kontrollplan och kontrollansvarig.

Enkel tom mall för kontrollplan.Word

Exempel på en ifylld kontrollplan.PDF

Boverkets broschyr Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva?PDF

Ritningar

Vi vill att du skickar in ritningar som är av god kvalitet och gjorda på ett professionellt sätt. An­lita helst en fack­man.

Ritningar ska ritas

 • på vitt papper, inte färgat, inte rutat eller milli­meter­papper
 • med svart, skarp penna
 • i skala 1:100 eller 1:200, så det passar in på en rit­ning i stor­leken A4 eller A3
 • med mått på det som ska byggas. Om du bygger till ska den nya delen markeras tydligt.

Samma sak gäller för digitala ritningar. Det ska vara vit bakgrund och svarta linjer, skalenligt och måttsatt. Be­höver du hjälp med att ta fram en för­laga till din ritning är du väl­kommen att kon­takta vårt bygg­lovs­arkiv via Kontakt­center.

Exempelritning för carport.PDF

Läs mer om godkända ritningar här.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.länk till annan webbplats

Du måste få start­besked och ha giltigt bygglov innan du får börja bygga

När du har fått ditt bygg­lov ska du träffa oss i ett tekniskt sam­råd. Där bestäms bland annat och vilka hand­lingar som du ska skicka in för att få start­besked. Beslutet om bygglov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Observera nya regler från 1 juli 2018 om när du får börja bygga: Du får börja bygga tidigast fyra veckor efter att bygg­lovet kun­gjorts på Post- och Inrikes Tidningar. Under denna tid har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om du börjar bygga trots att beslutet har över­klagats, gör du det på egen risk i och med att lovet kan bli upphävt. Du ska också ha fått start­besked innan du börjar bygga.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.länk till annan webbplats

Läs mer om startbesked.

Utstakning

Om det du ska bygga kräver att du ska skicka in en så kallad utstakning, kan du skaffa den på olika sätt. Dels kan du beställa den hos oss i kommunen. Dels kan du göra den själv, om du har den tekniska kompetensen för det och är godkänd av byggnads­nämnden. Utstakning ska göras efter det att du fått ditt bygglov.

Här kan du beställa utstakning via e-formulär.länk till annan webbplats

Du måste få slutbesked innan du får börja använda det du byggt

När du har byggt klart behöver vissa kontroller göras. Det har att göra med säkerhet, brandskydd och tillgänglighet bland annat. Om det behövs ska du också träffa oss i ett slutsamråd. Där bestäms vilka handlingar du ska skicka in för att få ditt slutbesked. Om det inte blir något slutsamråd, ska du ha uppfyllt det som står i bygglovet innan du får slutbesked. När du har fått ditt slutbesked kan du börja använda din nya byggnad.

Här kan du läsa mer om slutbesked.

Om du inte följer reglerna

Vi måste ta ut en avgift om du inte följer de regler som gäller. Till exempel om du börjar bygga utan lov och startbesked, eller flyttar in utan slutbesked. Läs mer om olovligt byggande i länken här nere.

Läs mer på sidan Om du inte följer reglerna.

Vad innebär det?

En kom­ple­ment­bygg­nad är en bygg­nad som inte fungerar som en själv­ständig bostad. Dit räknas fri­stående ut­hus, garage och andra mindre bygg­nader. Viktigt är att en kom­ple­ment­bygg­nad inte får dominera över det ur­sprung­liga huset.

Observera att du kan be­höva andra till­stånd eller dispens trots att det inte krävs bygg­lov och att det kan vara andra myndig­heter än kommunen som an­svarar för dem. Det gäller till exempel om du tänkt bygga

 • inom ett strandskyddsområde (byggnadsnämnden)
 • inom ett område med biotopskydd, naturreservatet, natura 2000-områden (länsstyrelsen)
 • inom ett visst avstånd från allmän väg (trafikverket)
 • en ny utfart mot allmän väg (trafikverket)
 • inom eller nära en fornlämning (länsstyrelsen/Länsmuseet)
 • en egen avloppsanläggning (miljö- och konsumentnämnden).

Inom ett detalj­planerat om­råde kan du behöva skicka in en ny­byggnads­karta, beroende på stor­leken på bygg­naden. För större bygg­nader som kräver bygg­lov även utan­för detalj­planerat om­råde be­hövs ibland både en ny­byggnads­karta och så kallad ut­stakning.

Läs mer om vad som gäller för de bygg­lovs­be­friade komp­lement­bygg­nader­na attefalls­hus.

Läs mer på sidan Attefallsåtgärder.

Innan du gräver, kontrollera led­­ningar eller annat i marken

Det finns mycket som ligger nere i marken, som inte syns. Det är bland annat led­ningar av olika slag. För att du inte ska gräva av en led­ning, ta kontakt med Mälar­energi innan du börjar gräva. På Mälar­energis webb­plats hittar du tjänsten Ledningskollen. I den kan du själv titta om det finns led­ningar i marken där du planerar att gräva.

Mälarenergis webbplats om att gräva i marken.länk till annan webbplats

Du får mer in­formation hos Bo­verket

Du kan också läsa mer på Bo­verkets webb­plats och i Bo­verkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, riv­nings­lov, mark­lov och anmälan.

Boverkets sida om bygglovbefriade komplementbyggnader utanför område med detaljplan.länk till annan webbplats

Bo­verkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, riv­nings­lov, mark­lov och anmälan.PDF

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Byggnadsnämnden tar be­slut om ditt bygg­lov

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ning­en som han­terar alla bygg­lovs­ären­den i Västerås stad. När vi prövar din an­sökan tar vi hänsyn till bygg­­nadens placering, ut­­form­ning och hur den på­verkar sin om­­givning. Vi styrs också av vad som står i plan- och bygg­­lagen, PBL.

Bygg­nads­nämnden är den nämnd som tar beslut. Nämnden har möte 11 gånger per år. Ibland är det tjänste­männen på för­valt­ningen som tar beslut. Nämnden har delegerat till tjänste­männen att ta vissa beslut. Vill du veta mer om hur delega­tions­ordning­en ser ut kan du höra av dig till Kontakt­center.

Så här lång tid tar det ta innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt BPL. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Hur lång tid det tar att hand­­lägga din an­sökan beror på

 • om du har skickat in alla hand­­lingar som krävs
 • kvaliteten på de hand­­lingar du har lämnat in, om de är skal­­enliga samt om de är tydliga och rätt ut­förda
 • om bygg­­nads­­nämn­den behöver ta be­slut om ditt ärende
 • om ärendet strider mot detalj­­planen för om­rådet eller om vi be­höver kon­takta grannar eller andra be­rörda
 • vilken tid på året du an­söker om bygg­lov.

Hand­lägg­nings­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­redas mer.

Så här mycket kostar det

Avgiften för ­lovet bestäms av en taxa. Det finns fasta av­gifter för några av de vanligaste ärendena om bygg­lov. Till exempel för att bygga ett garage eller en car­port. För övriga ärenden räknas av­giften ut efter de för­ut­sätt­ningar som finns i varje en­skilt fall. Läs mer om av­gifter nere i länken.

Läs mer om taxan på sidan om av­gifter och taxor.

För­enklad del­giv­ning av be­slut

När bygg­nads­nämn­den ska över­läm­na ett beslut an­vänder vi oss av för­enk­lad del­giv­ning. Du som är be­rörd kommer att få mer in­forma­tion om vad det inne­bär, om det blir aktuellt.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?