Visa sökformulär

Marklov

Innan du börjar gräva är det viktigt att du tar reda på om du behöver ansöka om marklov eller inte. Du behöver också undersöka vad som finns i marken.

Vad innebär det?

Kontrollera ledningar eller annat i marken

För att du inte ska gräva av en ledning, behöver du kontrollera med Mälarenergi innan du börjar gräva. På Mälarenergis webbplats hittar du tjänsten Ledningskollen. I den kan du själv titta om det finns ledningar i marken där du planerar att gräva.

Mälarenergis webbplats om att gräva i marken.länk till annan webbplats

Foto: Mostphotos

Ansluta avlopp, vatten, el, fiber eller fjärrvärme

Läs mer på Mälarenergis sida om du har frågor om anslutning av kommunalt vatten och avlopp, el, fiber eller fjärrvärme. Det gäller både före, under och efter byggtiden.

Mälarenergis sida med Guide för dig som bygger nytt.länk till annan webbplats

Ska du gräva eget avlopp?

Om du äger en fastighet med ett eget avlopp är du ansvarig för att avloppsanläggningen har tillräcklig rening. Lagkraven för avlopp är till för att skydda sjöar och vattendrag från övergödning.

Mälarenergis webbplats om att gräva i marken.länk till annan webbplats

För vem

För vem?

För dig som i ett detaljplanerat område ska

 • schakta eller fylla ut för att ändra höjden på marken mer än 0,5 meter
 • fälla träd (i vissa fall)
 • plantera skog (i vissa fall).
Så här gör du

Så här gör du

Ta kon­takt innan du skickar in an­sökan

Det är viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt innan du an­söker om mark­­­lov. Det gör det enklare både för dig och för oss. Där­för är du är alltid väl­kommen med dina frågor till vår Bygglots innan du skickar in din an­sökan.

Du når vår Bygglots via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se, på telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller om du vill använda ett e-postformulär längst ner på sidan i kontaktrutan. Du kan också göra ett besök i Stadshusentrén, öppet vardagar 7.30-17.00.

Så här gör du din an­sökan

När du an­­söker om mark­­­­lov kan du använda e-tjänsten för ansökan om marklov. Du behöver skicka med de handlingar som behövs

 • ​situationsplan, som visar var på marken du ska ändra eller vilket träd som ska tas ned
 • ritning med sektioner av marken, i genomskärning
 • förslag till kontroll­plan
 • om det krävs, namn och kontaktuppgifter till den som är kontroll­ansvarig.

E-tjänst för ansökan om marklov.

Blankett för ansökan om marklov.Word

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.länk till annan webbplats

Läs mer om kontrollplan och kontrollansvarig.

Tom enkel mall för kontrollplan.Word

Ritningar

Vi vill att du skickar in ritningar som är av god kvalitet och gjorda på ett professionellt sätt. Anlita helst en fackman.

Ritningar ska ritas

 • på vitt papper, inte färgat, inte rutat eller milli­meter­papper
 • med svart, skarp penna
 • i skala 1:100 eller 1:200, så det passar in på en rit­ning i stor­leken A4 eller A3
 • med mått på det som ska göras.

Samma sak gäller för digitala ritningar. Det ska vara vit bakgrund och svarta linjer, skalenligt och måttsatt. Be­höver du hjälp med att ta fram en för­laga till din ritning är du väl­kommen att kon­takta vårt bygg­lovs­arkiv via Kontakt­center.

Läs mer om ritningar och handlingar här.

Du måste få start­besked innan du får börja ändra marken

I ditt mark­lov bestäms bland annat och vilka hand­lingar som du ska skicka in för att få start­besked. När du har fått ditt start­besked får du börja med dina markarbeten eller det du fått marklov för. I enstaka fall ska du träffa oss i ett tekniskt sam­råd. Vi meddelar dig om det blir aktuellt.

Läs mer som startbesked.

Du måste få slutbesked innan du får börja använda marken igen

När du har gjort det du ska med marken behöver vissa kontroller göras. Det har till exempel att göra med säkerhet. I enstaka fall ska du också träffa oss i ett slutsamråd. Där bestäms vilka handlingar du ska skicka in för att få ditt slutbesked. Om det inte blir något slutsamråd, ska du ha uppfyllt det som står i marklovet innan du får slutbesked. När du har fått ditt slubesked kan du börja använda marken igen.

Läs mer om slutbesked.

Om du inte följer reglerna

Vi måste ta ut en avgift om du inte följer de regler som gäller. Till exempel om du börjar ändra marken utan lov och startbesked, eller börjar använda marken efter det du har gjort utan slutbesked. Läs mer om olovligt byggande i länken här nere.

Läs mer på sidan Om du inte följer reglerna.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Vem tar be­slut om ditt mark­lov?

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ning­en som han­terar alla mark­lovs­­ären­den i Västerås stad. Vi styrs också av vad som står i plan- och bygg­­lagen, PBL.

Bygg­nads­nämnden är den nämnd som tar beslut. Nämnden har möte 11 gånger per år. Ibland är det tjänste­männen på för­valt­ningen som tar beslut. Nämnden har delegerat till tjänste­männen att ta vissa beslut. Vill du veta mer om hur delega­tions­ordning­en ser ut kan du höra av dig till Kontakt­center.

Vad kostar det?

Avgiften för marklov är 3 310 kronor. Kostnaden för ­marklovet bestäms av en taxa. Det finns fasta av­gifter för några av de vanligaste ärendena om ­lov. För övriga ärenden räknas avgiften ut i respektive fall. Läs mer om avgifter och taxor i länken här nere.

Läs mer om taxan på sidan om av­gifter och taxor.

Hur lång tid kan det ta innan mark­­lovet är klart?

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Hur lång tid det tar att hand­­lägga din an­sökan beror på

 • om du har skickat in alla hand­­lingar som krävs
 • kvaliteten på de hand­­lingar du har lämnat in, om de är skal­­enliga samt om de är tydliga och rätt ut­förda
 • om bygg­­nads­­nämn­den behöver ta be­slut om ditt ärende
 • om ärendet strider mot detalj­­planen för om­rådet eller om vi be­höver kon­takta grannar eller andra be­rörda
 • vilken tid på året du an­söker om ­lov.

Hand­­lägg­­nings­­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­­redas mer.

För­enklad del­giv­ning av be­slut

När bygg­nads­nämn­den ska över­läm­na ett beslut an­vänder vi oss av för­enk­lad del­giv­ning. Du som är be­rörd kommer att få mer in­forma­tion om vad det innebär, om det blir aktuellt.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?