Visa sökformulär

Marklov

Du behöver söka marklov om du vill höja eller sänka marknivån med mer än 0,5 meter. I vissa fall behöver du söka marklov för att fälla träd eller plantera skog.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som bor inom detalj­planerat om­råde. Om du bor utanför detalj­planerat om­råde, ta kontakt med vår Bygglots för att få veta vad som gäller. Kontakt­upp­gifter hittar du längst ner på denna sida.

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Så här gör du. Steg 1.

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

Regler vid ändring av marknivå

 • Du behöver söka marklov ifall du vill ändra markens höjd med mer än 0,5 meter. Det gäller oavsett om du höjer eller sänker marknivån.
 • Ska du bygga mur som är högre än 0,5 meter behöver du söka bygglov.

Information om stödmur

Regler vid trädfällning eller plantering av skog

 • Du måste söka mark­lov om du vill fälla eller plantera träd inom detalj­planerat om­råde, om detalj­planen eller områdes­bestämmelsen kräver det.
 • Du kan behöva söka strand­skydds­dispens för att fälla träd inom strand­skyddat om­råde. Ta kontakt med Bygglots för råd­givning.
 • Det krävs även mark­lov för att fälla träd och plantera skogs utanför detalj­planerat område. Det är om åt­gärden genom­förs i ett om­råde som är avsett för be­byggelse. Ta kontakt med Bygglots för råd­givning.

Regler vid bygge av pool eller trädgårdsdamm

 • Du behöver inget bygg- eller marklov om du vill bygga en pool eller damm som blir helt ned­grävd i marken.
 • Du kan behöva bygg­lov om poolen eller dammen byggs in i ett upp­höjt däck som är högre än 1 meter ovan mark. Det gäller både på plan mark och i en sluttning. Ta gärna kontakt med Bygglots för en bedömning.
 • Om poolen placeras på mark som i detalj­planen är prickad gäller särskilda regler. Ta kontakt med Bygglots för rådgivning.
 • Även om det inte krävs bygg­lov ska pool och damm som är djupare än 20 centi­meter ha skydd mot olycks­fall. Det kan vara i form av staket eller skydds­täckning. Läs mer på Boverkets webbplats.

Pool och skydd mot olycksfall, Boverketlänk till annan webbplats

Kontrollera ledningar eller annat i marken

För att du inte ska gräva av en ledning, behöver du kontrollera marken innan du börjar gräva. På Mälarenergis webbplats kan du själv titta om det finns ledningar i marken där du planerar att gräva.

Ledningskollen, Mälarenergilänk till annan webbplats

Ansluta avlopp, vatten, el, fiber eller fjärrvärme

Läs mer på Mälarenergis sida om du har frågor om anslutning av kommunalt vatten och avlopp, el, fiber eller fjärrvärme. Det gäller både före, under och efter byggtiden.

Guide för dig som bygger nytt, Mälarenergilänk till annan webbplats

Ska du gräva eget avlopp?

Om du äger en fastig­het med ett eget av­lopp är du an­svarig för att avlopps­anläggningen har till­räcklig rening. Lag­kraven för avlopp är till för att skydda sjöar och vatten­drag från över­gödning.

Ledningskollen, Mälarenergilänk till annan webbplats

Information om att gräva eget, enskilt avlopp

Du kan även behöva ta hänsyn till följande

Så här gör du. Steg 2.

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­sökan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar:

Checklista för dig som ska ändra marken på något sätt eller fälla trädWord

Så här gör du. Steg 3.

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­sökan. Du som har e‑legitimation kan med för­del an­vända vår e-tjänst. Om du saknar e‑legitimation kan du göra din an­sökan med en blankett som du postar till oss.

Du kan sedan följa ditt ärende och se hur långt det har kommit via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer all vår kommunikation med dig att ske via den.

Saknar du e‑legitimation?

Blankett för ansökan om bygglovWord

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Så här lång tid tar det innan marklovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

 • skicka in alla hand­­lingar som krävs
 • dina ritningar är tydliga och rätt ut­förda
 • din åtgärd följer detalj­­planen för om­rådet
 • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Hand­­lägg­­nings­­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­­redas mer.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

I tjänsten Mina byggärenden kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Mina byggärendenlänk till annan webbplats

Så här gör du. Steg 4.

Invänta vårt beslut

Innan du får börja arbeta med marken måste du ha

 • fått marklov
 • fått startbesked
 • inväntat eventuella över­klagan­den. Det betyder att du tidigast får börja arbeta med marken fyra veckor efter det att mark­lovet har kun­gjorts. Det sker i Post- och Inrikes Tidningar. Under den tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om lovet blir över­klagat får du efter dessa fyra veckor börja arbeta med marken. Arbetet sker då på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Se när ditt bygglov har kungjorts, Post- och inrikes tidningarlänk till annan webbplats

Information om startbesked

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Så här gör du. Steg 5.

Att tänka på under arbetet

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Så här gör du. Steg 6.

Ansök om ett slutbesked

När arbetet är klart be­höver du bland annat skicka in under­tecknad kontroll­plan. Först när du har fått ditt slutbesked kan du börja använda marken på det nya sättet.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska få ett slut­besked.

Begär slutbeskedlänk till annan webbplats

Information om slutbesked

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?