Visa sökformulär

Mur, plank eller staket

Planerar du att bygga en mur, ett plank eller ett staket kan du behöva söka bygglov. Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och om hur du gör för att söka bygglov.

Så här gör du

Så här gör du

Ta kon­takt innan du skickar in an­sökan

Det är viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt innan du an­söker om bygg­lov. Det gör det enklare både för dig och för oss. Där­för är du är alltid väl­kommen med dina frågor till vår Bygglots innan du skickar in din an­sökan.

Du når vår Bygglots via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se, på telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller om du vill använda ett e-postformulär längst ner på sidan i kontaktrutan. Du kan också göra ett besök i Stadshusentrén.

Så här gör du din ansökan

När du an­­söker om bygg­­lov kan du använda e-tjänsten för an­­sökan om bygg­lov. Den hittar du i den gröna länken. Upp­­gifter om material och färg skriver du in på din an­sökan. Till­­sammans med din an­­sökan ska du skicka in följande hand­­lingar

 • situationsplan
 • ritning på fasaden
 • planritning
 • ritning på sektioner, genomskärning av planket eller muren
 • förslag till kontrollplan. Du hittar en enkel mall och ett exempel i länkarna här nere.

Läs mer om kontrollplan och kontrollansvarig.

Enkel tom mall för kontrollplan.Word

Exempel på en kontrollplan.PDF

Läs mer i Boverkets broschyr Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva?PDF

Ritningar

Vi vill att du skickar in ritningar som är av god kvalitet och gjorda på ett professionellt sätt. An­lita helst en fack­man.

Ritningar ska ritas

 • på vitt papper, inte färgat, inte rutat eller milli­meter­papper
 • med svart, skarp penna
 • i skala 1:100 eller 1:200, så det passar in på en rit­ning i stor­leken A4 eller A3
 • med mått på det som ska byggas. Om du bygger till ska den nya delen markeras tydligt.

Samma sak gäller för digitala ritningar. Det ska vara vit bakgrund och svarta linjer, skalenligt och måttsatt. Be­höver du hjälp med att ta fram en för­laga till din ritning är du väl­kommen att kon­takta vårt bygg­lovs­arkiv via Kontakt­center.

Läs mer om godkända ritningar här.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.länk till annan webbplats

Du måste få start­besked och ha giltigt bygglov innan du får börja bygga

När du har fått ditt bygg­lov kan du behöva träffa oss i ett tekniskt sam­råd. Där bestäms bland annat och vilka hand­lingar som du ska skicka in för att få start­besked. Beslutet om bygglov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Observera nya regler från 1 juli 2018 om när du får börja bygga: Du får börja bygga tidigast fyra veckor efter att bygg­lovet kun­gjorts på Post- och Inrikes Tidningar. Under denna tid har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om du börjar bygga trots att beslutet har över­klagats, gör du det på egen risk i och med att lovet kan bli upphävt. Du ska också ha fått start­besked innan du börjar bygga.

Läs mer om startbesked.

Du måste få slutbesked innan du får börja använda det du byggt

När du har byggt klart behöver vissa kontroller göras. Det har att göra med säkerhet, brandskydd och tillgänglighet bland annat. Om det behövs ska du också träffa oss i ett slutsamråd. Där bestäms vilka handlingar du ska skicka in för att få ditt slutbesked. Om det inte blir något slutsamråd, ska du ha uppfyllt det som står i bygglovet innan du får slutbesked. När du har fått ditt slutbesked kan du börja använda din nya byggnad.

Läs mer om slutbesked.

Om du inte följer reglerna

Vi måste ta ut en avgift om du inte följer de regler som gäller. Till exempel om du börjar bygga utan lov och startbesked, eller flyttar in utan slutbesked. Läs mer om olovligt byggande i länken här nere.

Läs mer på sidan Om du inte följer reglerna.

Så här säger reglerna

Murar

Du behöver vanligtvis bygglov för att bygga en mur som är högre än 0,5 meter inom ett detaljplanerat område. Det spelar ingen roll om muren är fristående eller har en jordfylld sida och är en så kallad stödmur.

Har du ett en- eller tvåbostadshus får du bygga en skyddad uteplats med mur inom 3,6 meter från bostadshuset utan bygglov. Det är under förut­sättning att muren inte är högre än 1,8 meter. Om du bygger muren närmare gränsen än 4,5 meter behöver du ett medgivande från de grannar som berörs. Får du inte din grannes medgivande måste du söka bygglov.

Om din fastighet ligger utan­för detalj­plan eller ”samlad be­byggelse” får du bygga murar i omedelbar närhet av bostads­huset utan att söka bygg­lov. Det ska då vara minst 4,5 meter från tomtens gräns. Om grannen ger sitt skriftliga god­kännande får du bygga närmare gränsen utan lov.

Plank

Plank är en inhägnad som är tät eller består av mindre än 50 procent luft. Du behöver söka bygglov för att bygga ett plank som är högre än en meter. Normalt godkänner vi plank endast i områden med mycket buller. I villaområden är växtlighet ett bättre insynsskydd. Du behöver inte bygglov för att sätta upp ett lågt plank (upp till 1,0 meter över marken). Då räknas det som ett staket.

Det krävs inte heller bygglov för att med mur eller plank bygga en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Om grannen ger sitt skriftliga god­kännande får du bygga närmare gränsen utan lov.

Stödmur

Du behöver vanligtvis bygglov för att bygga en mur som är högre än 0,5 meter inom ett detaljplanerat område. Det spelar ingen roll om muren är fristående eller har en jordfylld sida och är en så kallad stödmur.

Har du ett en- eller två­bostads­hus får du bygga en skyddad ute­plats med mur inom 3,6 meter från bostads­huset utan bygg­lov. Det är under förut­sättning att muren inte är högre än 1,8 meter. Om du bygger muren närmare gränsen än 4,5 meter behöver du ett medgivande från de grannar som berörs. Får du inte din grannes medgivande måste du söka bygglov.

Om din fastighet ligger utan­för detalj­plan eller ”samlad be­byggelse” får du bygga murar i omedelbar närhet av bostads­huset utan att söka bygg­lov. Det ska då vara minst 4,5 meter från tomtens gräns. Om grannen ger sitt skriftliga god­kännande får du bygga närmare gränsen utan lov.

Staket

Du behöver söka bygglov om du planerar att bygga ett staket som är högre än 1,0 meter. Då kallas det för plank. För att bygga ett staket vid ett flerbostadshus kan du behöva tillstånd från bostadsrättsföreningen eller hyresvärden. Det krävs inte bygglov för att med mur eller plank bygga en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Om grannen ger sitt skriftliga god­kännande får du bygga närmare gränsen utan lov.

Tänk på trafiksäkerheten vid korsningar och utfarter. Ett staket eller en häck som är högre än 80 centimeter riskerar att skymma sikten.

Läs mer på sidan om regler för hur staket, häckar och buskage kan placeras, i närheten av vägen.

Innan du gräver, kontrollera led­­ningar eller annat i marken

Det finns mycket som ligger nere i marken, som inte syns. Det är bland annat led­ningar av olika slag. För att du inte ska gräva av en led­ning, ta kontakt med Mälar­energi innan du börjar gräva. På Mälar­energis webb­plats hittar du tjänsten Ledningskollen. I den kan du själv titta om det finns led­ningar i marken där du planerar att gräva.

Mälarenergis webbplats om att gräva i marken.länk till annan webbplats

Du får mer in­formation hos Bo­verket

Du kan också läsa mer på Bo­verkets webb­plats och i Bo­verkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, riv­nings­lov, mark­lov och anmälan.

Boverkets webbplats om staket, murar och plank.länk till annan webbplats

Bo­verkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, riv­nings­lov, mark­lov och anmälan.PDF

Stenmur
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Byggnadsnämnden tar be­slut om ditt bygg­lov

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ning­en som han­terar alla bygg­lovs­ären­den i Västerås stad. När vi prövar din an­sökan tar vi hänsyn till bygg­­nadens placering, ut­­form­ning och hur den på­verkar sin om­­givning. Vi styrs också av vad som står i plan- och bygg­­lagen, PBL.

Bygg­nads­nämnden är den nämnd som tar beslut. Nämnden har möte 11 gånger per år. Ibland är det tjänste­männen på för­valt­ningen som tar beslut. Nämnden har delegerat till tjänste­männen att ta vissa beslut. Vill du veta mer om hur delega­tions­ordning­en ser ut kan du höra av dig till Kontakt­center.

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt PBL. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Hur lång tid det tar att hand­­lägga din an­sökan beror på

 • om du har skickat in alla hand­­lingar som krävs
 • kvaliteten på de hand­­lingar du har lämnat in, om de är skal­­enliga samt om de är tydliga och rätt ut­förda
 • om bygg­­nads­­nämn­den behöver ta be­slut om ditt ärende
 • om ärendet strider mot detalj­­planen för om­rådet eller om vi be­höver kon­takta grannar eller andra be­rörda
 • vilken tid på året du an­söker om bygg­lov.

Hand­­lägg­­nings­­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­­redas mer.

Så här mycket kostar det

Avgiften för ­lovet bestäms av en taxa. Det finns fasta av­gifter för några av de vanligaste ärendena om bygg­lov. Till exempel för att bygga en mur eller ett plank. För övriga ärenden räknas avgiften ut efter de för­ut­sättningar som finns i varje enskilt fall. Läs mer om avgifter nere i länken.

Läs mer om taxan på sidan om av­gifter och taxor.

För­enklad del­giv­ning av be­slut

När bygg­nads­nämn­den ska över­läm­na ett beslut an­vänder vi oss av för­enk­lad del­giv­ning. Du som är be­rörd kommer att få mer in­forma­tion om vad det innebär, om det blir aktuellt.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?