Visa sökformulär

Nytt hus - villa eller fritidshus

Du behöver söka bygglov när du vill bygga ett nytt enbostadshus. Här kan du läsa mer om vad du behöver tänka på före, under och efter byggtiden. Likaså hur du gör för att söka lov och vilka dokument du ska bifoga.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som bor inom detaljplanerat område och ännu inte utnyttjat hela din byggrätt för fastigheten. Bor du utanför detaljplanerat område, vänligen ta kontakt med vår Bygglots för gällande regler. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun.

Så här gör du

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs därför igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din budget och tidplan samt förstå ditt ansvar under processen.

Du kan behöva ta hänsyn till följande:

Så här gör du

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din ansökan behöver du förbereda eller beställa följande hand­­lingar:

Samtliga länkar öppnas i nytt fönster.

Så här gör du

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din ansökan.

Saknar du Bank-ID?

Ladda ner och skriv ut blanketten för ansökan om bygglov.Word

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.länk till annan webbplats

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Hur lång tid det tar att hand­­lägga din an­sökan beror på

 • om du har skickat in alla hand­­lingar som krävs
 • kvalitéten på de hand­­lingar du har lämnat in, om de är skal­­enliga samt om de är tydliga och rätt ut­förda
 • om bygg­­nads­­nämn­den behöver ta be­slut om ditt ärende
 • om ärendet strider mot detalj­­planen för om­rådet eller om vi be­höver kon­takta grannar eller andra be­rörda
 • vilken tid på året du an­söker om bygg­lov.   

Hand­­lägg­­nings­­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­­redas mer.

Så här gör du

Invänta vårt beslut

När du har fått ditt bygg­lov ska du träffa oss i ett tekniskt sam­råd. Där be­stäms bland annat vilka hand­lingar som du ska skicka in för att få ett start­besked. Sen när du har lämnat in alla dessa handlingar får du vårt start­besked. Ditt beslut om bygglov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

Observera nya regler från 1 juli 2018 om när du får börja bygga: Du får börja bygga tidigast fyra veckor efter att bygg­lovet kun­gjorts på Post- och Inrikes Tidningar. Under denna tid har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om du börjar bygga trots att beslutet har över­klagats, gör du det på egen risk i och med att lovet kan bli upphävt.

Läs mer om startbesked.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.länk till annan webbplats

Exempel på handlingar som behövs:

 • Energiberäkning
 • Kontrollplan
 • Färdigställandeskydd
 • Konstruktionshandlingar
 • Redovisning av markförhållanden
 • Redovisning av ventilationslösning
 • Redovisning av dagvatten och dränering

Efter att du fått ditt startbesked

Beställ utstakning av din byggnad.länk till annan webbplats

I ditt startbesked framgår vilka handlingar som krävs för att du ska få ett slutbesked.

Så här gör du

Att tänka på under byggtiden

Under byggtiden är det viktigt att du följer de handlingar och ritningar som du har lämnat in. Ifall du behöver göra avsteg från dessa måste du kontakta din handläggare.

Ett arbetsplatsbesök ska genomföras. Då deltar din kontrollansvarig och byggnadsnämnden/din handläggare.

Så här gör du

Ansök om ett slutbesked

När du har byggt klart behöver kontroller göras innan du får börja använda ditt hus. Du ska också träffa oss i ett slutsamråd. Först när du har fått ditt slutbesked kan du börja använda din nya byggnad.

I ditt startbesked står det vilka handlingar som krävs för att du ska få ett slutbesked.

Läs mer om slutbesked.

Beställ lägeskontroll av din byggnad.länk till annan webbplats

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?