Visa sökformulär

Strand­skydd

Syftet med strand­skyddet är att stränderna ska vara till­gängliga för alla enligt allemans­rätten. Men syftet är också att bevara goda livs­villkor för djur- och växt­livet på land och i vatten.

Så här gör du

Gör din ansökan

Ta kon­takt innan du skickar in an­sökan

Det är viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt innan du an­söker om strand­skydds­dispens. Det gör det enklare både för dig och för oss. Längre ner på sidan finns grund­läggande in­formation om strand­skydd. Vill du veta mer kan du ta kontakt med vår Bygglots. Gör det innan du skickar in din an­sökan.

Du når vår Bygglots via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se, på telefon 021-39 00 00, knappval 3 eller om du vill använda ett e-postformulär längst ner på sidan i kontaktrutan. Du kan också göra ett besök i Stadshusentrén, öppet vardagar 7.30-17.00.

Så här gör du din ansökan

Använd blanketten för bygg­lov när du gör din an­sökan. Ange på blanketten om din an­sökan bara gäller strand­skydds­dispens eller även bygg­lov.

Bifoga följande till din ansökan:

En karta där platsen är markerad.

De ritningar som behövs för att redo­visa vad åt­gärden gäller.
Läs mer om ritningar och handlingar här.

Motivera din an­sökan och be­skriv vad du ska göra för att be­gränsa skadorna på natur­miljön.

Vad innebär det?

Enligt lagen har alla sjöar och vatten­drag ett generellt strand­skydd 100 meter från stranden. Det gäller på både land- och vatten­sidan. Det kan finnas olika regler i olika kommuner. Det är läns­styrelsen som tar beslut om det. Strand­skyddet kan ut­ökas. Men också be­gränsas eller tas bort. Om det ut­ökas, kan det blir 300 meter som mest.

Så här ser strandskyddet ut i vår kommun

Det är

  • vid Mälaren och dess öar, 300 meter
  • vid åar och vissa större vatten­drag, 100 meter
  • vid mindre vatten­drag, 25 meter
  • de allra minsta vatten­dragen är undan­tagna från strand­skyddet.

Om det finns sär­skilda skäl kan du få dispens från strand­skyddet. 

Inom den strand­skyddande zonen är fler olika åt­gärder för­bjudna

Det här får du inte göra.

  • Bygga nya byggnader.
  • Göra större till­byggnader.
  • Ändra befintliga bygg­nader så att de kan an­vändas för något annat ända­mål.
  • Skapa andra an­lägg­ningar eller anord­ningar som strider mot strand­skyddets syfte. Det vill säga att de in­kräktar på till­gänglig­heten enligt alle­mans­rätten eller ger växter och djur väsent­ligt för­ändrade livs­villkor. Några exempel på det är båt­hamnar, bryggor, parkerings­platser och golf­banor.
  • Göra andra åt­gärder som väsent­ligt för­ändrar livs­villkoren för växt- och djurlivet. (Som inte är byggnader, anlägg­ningar eller anord­ningar). Det kan till exempel vara att muddra, gräva eller schakta.

Mer informa­tion hos andra myndig­heter

Du kan hitta allmän in­formation om strand­skydd på läns­styrelsens och Natur­vårds­verkets webb­platser. Även Bo­verket har in­formation om strand­skydd. Du hittar en broschyr och länkar här nere.

Boverkets och Naturvårdsverkets broschyr om strandskydd.PDF

Boverkets webbplats om strandskydd.länk till annan webbplats

Länsstyrelsens webbplats om strandskydd.länk till annan webbplats

Naturvårdsverkets webbplats om strandskydd.länk till annan webbplats

Hus vid vattnet
För vem

För vem?

För dig som vill bygga eller upp­föra något i när­heten av ett vatten­drag.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är miljö­balken som är den lag som be­handlar strand­skydd.

Vem tar beslut om din strand­skydds­dispens?

Det är främst byggnads­nämnden som tar beslut om strand­skydds­dispens. I vissa fall tar läns­styrelsen beslut om dispens, till exempel i de flesta av våra natur­reservat. Du kan få besked om en viss plats berörs av strand­skydd från stads­byggnads­förvalt­ningens tjänste­män eller läns­styrelsen. Du kan också få veta till vilken instans du ska skicka din ansökan.

Så här mycket kostar det

Avgiften för strand­skydds­dispens be­stäms av en taxa. Vi räknar ut av­giften i varje en­skilt ärende.

Läs mer om taxan på sidan om av­gifter och taxor.

För­enklad del­giv­ning av be­slut

När bygg­nads­nämn­den ska över­läm­na ett beslut an­vänder vi oss av för­enk­lad del­giv­ning. Du som är be­rörd kommer att få mer in­forma­tion om vad det inne­bär, om det blir aktuellt.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?