Visa sökformulär

Tillbyggnad av villa eller fritidshus

Vill du göra en tillbyggnad behöver du vanligtvis söka bygglov.

Så här gör du

Så här gör du

Så här ser processen ut för dig som bor inom detalj­planerat om­råde och ännu inte ut­nyttjat hela din bygg­rätt för fastig­heten. Om du bor utanför detalj­planerat om­råde, ta kontakt med vår Bygglots för att få veta vad som gäller. Kontakt­upp­gifter hittar du längst ner på denna sida.

Är du osäker på vad som gäller för ditt område?

Hitta detaljplaner inom Västerås kommun

Så här gör du

Samla in fakta och planera

Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt. Läs där­för igenom hela sidan innan du börjar. Då har du också lättare att planera din bud­get och tid­plan samt förstå ditt an­svar under processen.

Vad är en tillbyggnad?

Som tillbyggnad räknas alla åt­gärder, oavsett riktning, som gör att nu­varande byggnad ökar i volym. Det kan bland annat vara källar­ut­grävningar, på­byggnader eller ett isolerat uterum. Även tak­kupor räknas, om de gör att byggnadens volym ökar. För alla dessa åt­gärder behöver du söka bygg­lov.

Vill du göra en till­byggnad som är maxi­malt 15 kvadrat­meter kan du ha rätt att bygga enligt attefalls­reglerna. Då behöver du bara göra en an­mälan.

Läs mer om olika attefallsåtgärder.

Balkong eller burspråk

Du får bygga en mindre balkong, burspråk eller upp­stickande byggnads­del på din bostad utan att söka bygg­lov. Förut­sättningen är att du bor i ett en- eller två­bostads­hus, inom detalj­planerat om­råde. Till­bygg­naden får inte placeras närmare tomt­gräns än 4,5 meter. Om den ändå gör det be­höver be­rörda grannar ge sitt med­givande.

Det finns dock undan­tag. Bor du i en byggnad eller ett om­råde som är särskilt värde­fullt från historisk, kultur­historisk, miljö­mässig eller konstnärlig syn­punkt be­höver du söka bygg­lov. Detsamma gäller om detalj­planen för ditt om­råde kräver bygglov för dessa åt­gärder.

Läs mer om balkong, burspråk eller uppåtstickande byggnadsdel på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats

Vilka krav ställs på en tillbyggnad?

I grunden gäller samma krav på ut­formning och tekniska egen­skaper som vid upp­förande av nya byggnader. Vanligtvis ställs kraven endast på själva till­byggnaden. Men gör du samtidigt andra ändringar i den befintliga byggnaden, till exempel en ny dörr­öppning, så kan krav även ställas på dessa.

Gör du stora för­ändringar i den be­fintliga byggnadens plan­lösning kan du behöva göra en an­mälan. Ta kontakt med Bygglots för rådgivning.

Du kan behöva ta hänsyn till följande

Så här gör du

Förbered dina handlingar

Innan du kan skicka in din an­sökan be­höver du för­bereda eller be­ställa följande hand­lingar:

(Samtliga öppnas i nytt fönster)

 • Förenklad nybyggnadskartaöppnas i nytt fönster om till­byggnaden är större än 25 kvadrat­meter eller placeras närmare tomt­gräns än en meter
 • Situationsplanöppnas i nytt fönster där den nya tillbyggnaden är inritad
 • Ritningaröppnas i nytt fönster på fasader och planritning, samt ritning med sektioner, som även visar be­fintliga och nya mark­linjer
 • Kontrollplanöppnas i nytt fönster
 • Kontrollansvarigöppnas i nytt fönster behövs eventuellt beroende på till­byggnadens om­fattning. I så fall skriv in namn och kontakt­upp­gifter till den som är kontroll­ansvarig för bygget, i ansökan.
Så här gör du

Skicka in din ansökan

När du är klar med alla dina handlingar är det dags att skicka in din an­sökan. Du som har Bank-ID kan med för­del an­vända vår e-tjänst. Då kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Du kan även göra din an­sökan med en blankett som du postar till oss, men du får då inte möjlig­heten att följa ditt ärende via webben. Har du angivit en e‑post­adress kommer vissa meddelanden att gå via denna.

Saknar du Bank-ID?

Ladda ner och skriv ut blankett för ansökan om bygglov.Word

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.länk till annan webbplats

Så här lång tid tar det innan bygg­lovet är klart

Det får som längst ta tio veckor att hand­­lägga ditt ärende enligt plan- och bygglagen. Tiden räknas från det att alla hand­­lingar, som behövs för att pröva ditt ärende, har kommit in till oss.

Du kan påverka handläggningstiden genom att

 • skicka in alla hand­­lingar som krävs
 • dina ritningar är tydliga och rätt ut­förda
 • din åtgärd följer detalj­­planen för om­rådet
 • vara snabb om vi begär att du ska skicka in kompletteringar.

Hand­­lägg­­nings­­tiden kan för­längas med tio veckor om ditt ärende behöver ut­­redas mer.

Vill du veta hur det går med ditt ärende?

Har du ansökt via e-tjänsten kan du enkelt följa var i processen ditt ärende befinner sig.

Logga in på www.vasteras.se/etjanstbygg och gå in under rubriken "Mina ärenden".

Så här gör du

Invänta vårt beslut

När du har fått ditt bygg­lov ska du eventuellt träffa oss i ett tekniskt sam­råd. Där be­stäms bland annat vilka hand­lingar som du ska skicka in för att få ett start­besked.

Innan du får börja bygga måste du ha

 • fått bygglov
 • fått startbesked
 • inväntat eventuella över­klagan­den. Det betyder att du tidigast får börja bygga fyra veckor efter det att bygg­lovet har kun­gjorts. Det sker i Post- och Inrikes Tidningar. Under den tiden har allmän­heten möjlig­het att över­klaga lovet. Om lovet blir över­klagat får du efter dessa fyra veckor börja bygga. Arbetet sker då på egen risk i och med att lovet kan bli upp­hävt.

Här ser du när ditt bygglov har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplats.länk till annan webbplats

Läs mer om startbesked.

Exempel på handlingar som behövs:

 • Energiberäkning
 • Färdigställandeskydd
 • Dimensioneringskontroll
 • Redovisning av markförhållanden
 • Redovisning av ventilationslösning
 • Redovisning av dagvatten och dränering.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Så här gör du

Att tänka på under byggtiden

Under bygg­tiden är det viktigt att du följer de hand­lingar och ritningar som du har lämnat in. Om du be­höver göra av­steg från dessa måste du kontakta din hand­läggare.

Om ett tekniskt sam­råd har skett får du där reda på om ett arbets­plats­besök be­hövs. I så fall ska du, din kontroll­ansvarige och hand­läggare träffas vid bygget.

Så här gör du

Ansök om ett slutbesked

När du har byggt klart behöver du eventuellt träffa oss i ett slut­samråd. Du ska bland annat lämna in en full­ständig och under­tecknad kontroll­plan. Först när du har fått ditt slut­besked kan du börja an­vända din nya till­byggnad.

I ditt start­besked står det vilka handlingar du ska skicka in för att du ska kunna få ett slut­besked.

Ansök om slutbesked med den här blanketten.Word

Läs mer om slutbesked.

Om du gjort till­byggnader större än 25 kvadrat­meter be­höver du även be­ställa en läges­kontroll.

Här beställer du lägeskontroll av din tillbyggnad.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?