Miljöskydd inom lantbruk

Att driva ett lantbruk innebär att du har vissa skyldigheter
att ta hänsyn till. Det är upp till dig att påverka din omgivning och naturen
så lite som möjligt. Västerås stad hjälper dig med frågor som rör din verksamhets
miljöpåverkan.

Gödsel

Hur du hanterar gödsel

Grundläggande för all gödselhantering är att den ska lagras och spridas så att näringen återförs till åkermarken samtidigt som läckaget till yt- och grundvatten blir så litet som möjligt. Det är alltid du som hanterar gödseln som är ansvarig för att tillräckliga skyddsåtgärder används. 

Lagring av stallgödsel

Lagring ska ske i täta utrymmen så att inte yt- eller grundvatten förorenas. Urin- och flytgödselbrunnar ska ha täckning samt påfyllning underifrån.

Även du som inte bedriver ett jordbruksföretag men har exempelvis hästar omfattas av krav på hur gödsel ska lagras och hanteras.

Mer information om lagring av gödsel samt vilka lokala regler som gäller i Västerås finns i vår skrift Lagring av stallgödsel Pdf, 5.4 MB..

Spridning av gödsel

Det är viktigt med en balans mellan antal djur i förhållande till spridningsareal. Jordbruksverkets föreskrifter reglerar bland annat under vilka perioder på året gödseln får spridas, på vilka marker, samt i vissa fall krav på att gödseln ska myllas ned efter spridningen.

Jordbruksverkets föreskrift om miljöhänsyn i jordbruket

Bekämpningsmedel

Det finns särskilda regler hur du ska hantera bekämpningsmedel. Du får exempelvis bara använda bekämpningsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Mer information om godkända bekämpningsmedel finns på Kemikalieinspektionens webbsida. Inom vattenskyddsområde gäller särskilda regler och du kan behöva söka tillstånd hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för hantering av bekämpningsmedel.

Mer information om vilka regler som gäller hantering av bekämpningsmedel finns på Säkert växtskydds.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att kontrollera lantbrukens miljöpåverkan. Verksamheten på ett lantbruk regleras av en mängd regler. Syftet med reglerna är att bevara djurens hälsa, öka livsmedelssäkerheten och minska jordbrukets negativa miljöpåverkan. Exempel på områden som kommunen har tillsyn över är gödselhantering, hantering av kemiska produkter, cisterner och avfall.

Kontakt

Relaterade dokument