Logotyp
Visa sökformulär

Servitut och samfälligheter

Flera fastigheter kan ha ett gemensamt behov eller behöva använda en del av en annan fastighet. Här kan du läsa mer om hur det går att lösa.

Det här är en gemensamhetsanläggning

Det händer att flera fastigheter har en anläggning till­sammans som gör att fastig­heterna kan fungera bra på lång sikt. Det kallas för gemen­sam­hets­an­läggning. Det betyder att behovet av till exempel en utfartsväg kan till­godo­ses utan att det sker inom den egna fastig­heten. Andra exempel är an­läggningar för vatten och avlopp. Det är alltså fastig­heterna som är an­slutna till en specifik gemen­sam­hets­an­läggning. Inte de personer som äger fastig­heterna.

Det är vi på den kommunala lantmäterimyndigheten som bildar gemen­sam­hets­an­läggningar. Det görs med stöd av anläggningslagen. En gemen­sam­hets­an­läggning ger fastig­heter med samma behov en be­stående sam­verkan över tid.

Gemen­sam­hets­an­läggningar finns i flera olika former både i tätorten och på lands­bygden. Det kan gälla olika an­läggningar som till exempel lekplatser, garage och skogsbilvägar. Men också an­läggningar för vatten och avlopp eller båtbrygga.

Att bilda och förvalta en gemensamhetsanläggning

När en gemen­sam­hets­an­läggning bildas blir sam­verkan mellan de berörda fastig­heterna, ordnad på ett rättsligt bindande sätt. Det ger delägarna klarhet i

 • vilka behov som ska lösas gemensamt
 • vilka fastigheter som ska delta
 • skyldigheten att bidra till olika kostnader.

Förvaltning av en sådan an­läggning kan ske på två sätt. Antingen gemen­samt av del­ägarna eller av en samfällighetsförening. En sam­fällig­hets­förening är en juridisk person och dess med­lemmar är de del­ta­gande fastig­heterna. Den bildas genom lantmäteri­myndig­hetens försorg.

Träbrygga i aftonsolens sken

Det här är ett servitut

När en fastig­het har rätt att på något sätt an­vända en annan fastig­het, kallas det servitut. Det kan till exempel vara rätt att an­vända väg för in- och utfart, an­lägga enskild ledning eller få till­gång till brunn eller liknande.

Servitut är generellt sett en rättig­het mellan två eller fler fastig­heter som gäller över tid. Det gör att rätten inte ändras om fastig­heten byter ägare.

Det är mycket vanligt att bilda servitut i alla sorts samman­hang. Det ger goda möjlig­heter att lösa olika former av praktiska problem mellan flera fastig­heter.

Det finns två typer av servitut

 • Avtalsservitut
 • Officialservitut

Om avtalsservitut

Ett avtals­servitut bildas på fri­villig basis. När det är an­mält till lant­mäteri­et an­tecknas det i fastig­hets­registret. Servitutet bildas inte med auto­ma­tik vid en lant­mäteri­förrättning. Servitutet gäller tills rättighetshavaren an­söker om att det ska tas bort.

Om Officialservitut

Om ett servitut har stor be­tydelse för en fastig­hets möjlig­het att fungera, bildas det vid en lant­mäteri­förrättning. Då kallas det official­servitut och det kan vara tvingande. Det krävs att ett antal villkor är upp­fyllda innan ett nytt servitut kan bildas. Det krävs en förrättning för att upphäva ett officialservitut. Även då finns vissa krav som ska vara upp­fyllda.

Ledningsrätt för allmännyttiga ledningar

Det finns en speciell typ av rättig­het som liknar servitut, det är lednings­rätt. Det innebär att till exempel en kommun eller ett elbolag får rätt att an­lägga, be­hålla och under­hålla ledningar på annans fastig­het. Det kan vara ledningar för vatten och avlopp, fjärr­värme, stark­ström och liknande.

Ledning­srätt bildas vid så kallad ledningsrättsförrättning.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Inspirationsdag och workshop om framtidens moderna äldreboenden

  Västerås stad bjuder in andra kommuner och fastighetsägare till två heldagar om framtidens äldreboenden 18-19 april. Vi har ett preliminärt program men vill gärna veta vad just du som jobbar med modernisering av äldreboenden tycker att vi ska diskutera. 

 • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

  Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

 • Första halvan av 50-talskajens renovering är klar

  Den första delen av 50-talskajens renovering i Västerås hamn är klar enligt uppsatt plan. Vecka 50 pausades arbetet med att förstärka och renovera 50-talskajen i Västerås hamn. Arbetet planeras att återupptas igen i mars 2018.

Hjälpte informationen på denna sida dig?