Visa sökformulär

Servitut och samfälligheter

Flera fastigheter kan ha ett gemensamt behov eller behöva använda en del av en annan fastighet. Här kan du läsa mer om hur det går att lösa.

Det här är en gemensamhetsanläggning

Det händer att flera fastigheter har en anläggning till­sammans som gör att fastig­heterna kan fungera bra på lång sikt. Det kallas för gemen­sam­hets­an­läggning. Det betyder att behovet av till exempel en utfartsväg kan till­godo­ses utan att det sker inom den egna fastig­heten. Andra exempel är an­läggningar för vatten och avlopp. Det är alltså fastig­heterna som är an­slutna till en specifik gemen­sam­hets­an­läggning. Inte de personer som äger fastig­heterna.

Det är vi på den kommunala lantmäterimyndigheten som bildar gemen­sam­hets­an­läggningar. Det görs med stöd av anläggningslagen. En gemen­sam­hets­an­läggning ger fastig­heter med samma behov en be­stående sam­verkan över tid.

Gemen­sam­hets­an­läggningar finns i flera olika former både i tätorten och på lands­bygden. Det kan gälla olika an­läggningar som till exempel lekplatser, garage och skogsbilvägar. Men också an­läggningar för vatten och avlopp eller båtbrygga.

Att bilda och förvalta en gemensamhetsanläggning

När en gemen­sam­hets­an­läggning bildas blir sam­verkan mellan de berörda fastig­heterna, ordnad på ett rättsligt bindande sätt. Det ger delägarna klarhet i

 • vilka behov som ska lösas gemensamt
 • vilka fastigheter som ska delta
 • skyldigheten att bidra till olika kostnader.

Förvaltning av en sådan an­läggning kan ske på två sätt. Antingen gemen­samt av del­ägarna eller av en samfällighetsförening. En sam­fällig­hets­förening är en juridisk person och dess med­lemmar är de del­ta­gande fastig­heterna. Den bildas genom lantmäteri­myndig­hetens försorg.

Träbrygga i aftonsolens sken

Det här är ett servitut

När en fastig­het har rätt att på något sätt an­vända en annan fastig­het, kallas det servitut. Det kan till exempel vara rätt att an­vända väg för in- och utfart, an­lägga enskild ledning eller få till­gång till brunn eller liknande.

Servitut är generellt sett en rättig­het mellan två eller fler fastig­heter som gäller över tid. Det gör att rätten inte ändras om fastig­heten byter ägare.

Det är mycket vanligt att bilda servitut i alla sorts samman­hang. Det ger goda möjlig­heter att lösa olika former av praktiska problem mellan flera fastig­heter.

Det finns två typer av servitut

 • Avtalsservitut
 • Officialservitut

Om avtalsservitut

Ett avtals­servitut bildas på fri­villig basis. När det är an­mält till lant­mäteri­et an­tecknas det i fastig­hets­registret. Servitutet bildas inte med auto­ma­tik vid en lant­mäteri­förrättning. Servitutet gäller tills rättighetshavaren an­söker om att det ska tas bort.

Om Officialservitut

Om ett servitut har stor be­tydelse för en fastig­hets möjlig­het att fungera, bildas det vid en lant­mäteri­förrättning. Då kallas det official­servitut och det kan vara tvingande. Det krävs att ett antal villkor är upp­fyllda innan ett nytt servitut kan bildas. Det krävs en förrättning för att upphäva ett officialservitut. Även då finns vissa krav som ska vara upp­fyllda.

Ledningsrätt för allmännyttiga ledningar

Det finns en speciell typ av rättig­het som liknar servitut, det är lednings­rätt. Det innebär att till exempel en kommun eller ett elbolag får rätt att an­lägga, be­hålla och under­hålla ledningar på annans fastig­het. Det kan vara ledningar för vatten och avlopp, fjärr­värme, stark­ström och liknande.

Ledning­srätt bildas vid så kallad ledningsrättsförrättning.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Undrar du vart Svartån tagit vägen?

  Nu är det är inte mycket vatten kvar i ån mellan Turbinbron och Stora Gatan. Anledningen är att vi ska renovera kajmurarna längs med Fiskartorget och Erik Hahrs gata. Det kommer också byggas en 160 meter lång stödmur som är en del av en faunapassage som planeras i ån.

 • Nytt om hur vi hanterar dina personuppgifter

  Idag den 25 maj börjar Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla. Förordningen innehåller regler om hur personuppgifter får hanteras av företag, myndigheter och andra organisationer.

Hjälpte informationen på denna sida dig?