Visa sökformulär

Servitut och samfälligheter

Flera fastigheter kan ha ett gemensamt behov eller behöva använda en del av en annan fastighet. Här kan du läsa mer om hur det går att lösa.

Det här är en gemensamhetsanläggning

Det händer att flera fastigheter har en anläggning till­sammans som gör att fastig­heterna kan fungera bra på lång sikt. Det kallas för gemen­sam­hets­an­läggning. Det betyder att behovet av till exempel en utfartsväg kan till­godo­ses utan att det sker inom den egna fastig­heten. Andra exempel är an­läggningar för vatten och avlopp. Det är alltså fastig­heterna som är an­slutna till en specifik gemen­sam­hets­an­läggning. Inte de personer som äger fastig­heterna.

Det är vi på den kommunala lantmäterimyndigheten som bildar gemen­sam­hets­an­läggningar. Det görs med stöd av anläggningslagen. En gemen­sam­hets­an­läggning ger fastig­heter med samma behov en be­stående sam­verkan över tid.

Gemen­sam­hets­an­läggningar finns i flera olika former både i tätorten och på lands­bygden. Det kan gälla olika an­läggningar som till exempel lekplatser, garage och skogsbilvägar. Men också an­läggningar för vatten och avlopp eller båtbrygga.

Att bilda och förvalta en gemensamhetsanläggning

När en gemen­sam­hets­an­läggning bildas blir sam­verkan mellan de berörda fastig­heterna, ordnad på ett rättsligt bindande sätt. Det ger delägarna klarhet i

  • vilka behov som ska lösas gemensamt
  • vilka fastigheter som ska delta
  • skyldigheten att bidra till olika kostnader.

Förvaltning av en sådan an­läggning kan ske på två sätt. Antingen gemen­samt av del­ägarna eller av en samfällighetsförening. En sam­fällig­hets­förening är en juridisk person och dess med­lemmar är de del­ta­gande fastig­heterna. Den bildas genom lantmäteri­myndig­hetens försorg.

Träbrygga i aftonsolens sken

Blankett för överenskommelse om andel i gemensamhetsanläggning Pdf, 1.3 MB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Du ska skicka in blanketten med vanlig post till

Västerås stad
Kommunala lantmäterimyndigheten
Stadsbyggnadsförvaltningen
721 87 Västerås

Laddplatser för elfordon på gemensam parkeringsplats

En fråga som är väldigt aktuell är om det är möjligt att installera laddstolpar för el-bilar i befintliga anläggningar som ingår i en gemensamhetsanläggning, till exempel garage eller parkeringsplatser. Lantmäteriet har sammanställt information om detta som kan vara bra att börja med att läsa.

Lantmäteriets information om laddningsplatser för elfordon på gemensam parkeringsplats Länk till annan webbplats.

En ansökan om att ompröva eller bilda en ny gemensamhetsanläggning inom Västerås kommun ska skickas till oss på lantmäterimyndigheten i Västerås kommun.

Ansökan om lantmäteriförrättning för anläggning

Lantmäteriförrättning för anläggning 
(och gemensamhetsanläggningar)

Illustration av elbilar som laddas vid laddstolpar

Det här är ett servitut

När en fastig­het har rätt att på något sätt an­vända en annan fastig­het, kallas det servitut. Det kan till exempel vara rätt att an­vända väg för in- och utfart, an­lägga enskild ledning eller få till­gång till brunn eller liknande.

Servitut är generellt sett en rättig­het mellan två eller fler fastig­heter som gäller över tid. Det gör att rätten inte ändras om fastig­heten byter ägare. Rätten är inte heller tidsbegränsad.

Det är mycket vanligt att bilda servitut i alla sorts samman­hang. Det ger goda möjlig­heter att lösa olika former av praktiska problem mellan flera fastig­heter.

En fastighet som har ett servitut till förmån kallas härskande fastighet. Fastighet som belastas av servitutet kallas den tjänande fastigheten.

Det finns två typer av servitut

  • Avtalsservitut
  • Officialservitut

Om avtalsservitut

Ett avtals­servitut bildas på fri­villig basis. När det är an­mält till lant­mäteri­et an­tecknas det i fastig­hets­registret. Servitutet bildas inte med auto­ma­tik vid en lant­mäteri­förrättning. Servitutet gäller tills rättighetshavaren an­söker om att det ska tas bort.

Om att få hjälp med att skapa och skriva ut ett servitutsavtal, statliga Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Om Officialservitut

Om ett servitut har stor be­tydelse för en fastig­hets möjlig­het att fungera, bildas det vid en lant­mäteri­förrättning. Då kallas det official­servitut och det kan vara tvingande. Det krävs att ett antal villkor är upp­fyllda innan ett nytt servitut kan bildas. Det krävs en förrättning för att upphäva ett officialservitut. Även då finns vissa krav som ska vara upp­fyllda.

Ledningsrätt för allmännyttiga ledningar

Det finns en speciell typ av rättig­het som liknar servitut, det är lednings­rätt. Det innebär att till exempel en kommun eller ett elbolag får rätt att an­lägga, be­hålla och under­hålla ledningar på annans fastig­het. Det kan vara ledningar för vatten och avlopp, fjärr­värme, stark­ström och liknande.

Ledning­srätt bildas vid så kallad ledningsrättsförrättning.

Ledningsrättsförrätning

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.