Ändrad detaljplan för del av Backa-Högåsen, Kvicksund, ädp 1633

Detaljplanen vann laga kraft 31 den januari 2008.

Om detaljplanen

Planens syfte är att göra det möjligt för sommar­stuge­ägarna att få större bygg­rätt. Det är så att de kan bosätta sig permanent. Vilket i sin tur överens­stämmer med intentionerna i över­sikts­planen för Kvicksund. Minsta storlek på tomt ska vara 1500 kvadrat­meter mot tidigare 2000 kvadrat­meter. Samtidigt ändras del av fastig­heten Nyckelön 1:396, så att det blir tillåtet att bygga bostäder och för­skola.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se