Ändring av detaljplan för Freden 7, Blåsbo, ädp 1721

Detaljplanen vann laga kraft den 28 december 2009.

Om detaljplanen

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ge möjlighet att inreda vindsutrymmet med lägenheter. Det sker genom att gällande bestämmelse om förbud mot att inreda vind upphävs.

Detaljplanens handling

Plankarta med illustration för detaljplan ädp 1721 Pdf, 732.8 kB.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se