Ändring av detaljplan för del av Frösåker 1:3, Frösåker, ädp 1782

Detaljplanen vann laga kraft den 10 juli 2013.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge förut­sättningar för att göra en kort­håls­golf­bana på del av fastig­heten Frösåker 1:3. Det är möjligt genom att ändra markens sätt att användas från jord­bruk till idrott (golf). Platsen för kort­håls­banan ligger mellan väg 543 och den be­fintliga golf­banan.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se