Detaljplan för Mimer 5, Ottar 5 och 6 med flera, Östermalm, dp 1537

Detaljplanen vann laga kraft den 6 november 2008.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge förutsättningar för en omvandling av industrikvarteret till en stadsdel. Där ska finnas ett blandat innehåll av verksamheter som kontor, undervisning och handel. I planen preciserar vi också hänsyn till riksintresse för kulturminnesvården. Det görs genom att skyddsbestämmelser för väsentliga delar av planområdet införs.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se