Detaljplan för kvarteret Gabriel 5, Kyrkbacken, dp 1548

Detaljplanen vann laga kraft den 28 september 2010.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att Hjul­makare­gården ska kunna inne­hålla bostäder igen. Sam­tidigt ska planen ge möjlig­het för att kunna an­vända byggnaden som kontor eller för­skola. I detalj­planen finns även skydds­bestämmelser. De gäller för be­varande av Blåsbo­gården, Hjul­makare­gården och uthus­längan på gården.

Planillustration som visar kvarteret Gabriel 5 och byggnaderna runt omkring, uppifrån

Planillustration över kvarteret Gabriel 5

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stad­sbygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämnden eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se