Detaljplan för Nordanby Äng, dp 1553

Detaljplanen vann laga kraft den 10 november 2011.

Om detaljplan

Syftet med detaljplanen är att tillskapa nya attraktiva familjebostäder och studentbostäder i flerbostadshus och radhus inom ett tidigare i huvudsak inte planlagt område. Även kontor och andra ändamål tillåts. Huvudinfart är mot Norrleden. En mindre tillfart finns även mot Ängsögatan.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se