Detaljplan för kvarteret Marinan, Lillåudden, dp 1575

Detaljplanen vann laga kraft den 29 februari 2008.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att full­följa inten­tionerna i den för­djupade över­sikts­planen för Centrala Mälar­stranden. Det görs genom att

  • skapa ett ända­måls­enligt område för båt­service, båt­upp­läggning och annan båt­anknuten verk­samhet på Lillåudden
  • göra strand­stråket längs Lillå­uddens strand till­gängligt för allmän­heten
  • ge förut­sättningar för en miljö­riktig hantering av för­oreningar
  • ge förut­sättningar för att genom­föra en del av Mälar­strands­gatan.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stad­sbygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämnden eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se