Detaljplan för del av Herrgårdsängen, Gäddeholm, dp 1623

Detaljplanen vann laga kraft den 6 mars 2008.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det går att bygga cirka 150 bo­städer söder om Gäddeholms herrgård. Det ska ske i form av stycke­byggda små­hus, grupp­byggda små­hus och stads­villor. Stadsvillor är en form av små fler­bostads­hus.

Planområdet är den första etappen vid ut­byggnad av Gäddeholms­området. Det har kontakt med kultur­landskapet runt herr­gården samt har närhet till Mälaren med bad- och båt­platser. Det pågår plan­läggning för bad och marina strax syd­väst om den före­slag­na ­gruppen med bostäder. Dessutom pågår ett åter­skapande av de öppna, betade markerna mot Mälaren omedel­bart väster om plan­området. Planområdet är 19 hektar.

Mer information om Gäddeholm

Det finns mer information om vad som planeras och sker i Gäddeholm. Du kan även läsa mer i den fördjupade översiktsplanen för området.

Gäddeholm

Fördjupad översiktsplan för Gäddeholm, föp 60

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se