Detaljplan för småbåtshamn och badplats, Gäddeholm, dp 1625 

Detaljplanen vann laga kraft den 14 juli 2010.

Om detaljplanen

Planens syfte är att pröva möjligheten att anlägga en småbåtshamn samt friluftsbad vid det gamla tegelbruket söder om herrgården i Gäddeholm. Kulturreservatet Gäddeholms herrgård har satt ramarna för planförslaget. Det beskriver hur föreslagen markanvändning ska anpassas till syftet med kulturreservatsbestämmelserna och de reservatsföreskrifter som finns.

Ett genomförande av planen har bedömts kunna ge upphov till sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 11 paragrafen miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning enligt kraven i plan- och bygglagen 5 kapitlet 18 paragrafen har därför upprättats.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se