Detaljplan för del av Dingtuna Prästgård 1:1, Dingtuna, dp 1634

Detaljplanen vann laga kraft den 10 december 2009.

Om detaljplanen

Planens syfte är att ge möjlighet till nya tomter för byggnation av bostäder. Det blir cirka nio villatomter i anslutning till Lospånga by. Den föreslagna bebyggelsen kommer försörjas med enskilt vatten- och avlopp. Angöring till området föreslås ske från väg 529 via ny gemensam infart till bland annat Bullsta gård.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se