Detaljplan för kvarteret Snaran, Nordanby, dp 1646

Detaljplanen vann laga kraft den 15 juli 2009.

Om detaljplanen

Detaljplanen syftar till att bilda ett nytt kvarter för uppförande av bensintapp, restaurang med mera. Planområdet ligger i den norra delen av stadsdelen Nordanby, söder om Grytamotet och har en areal på cirka 9 000 kvadratmeter.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se