Detaljplan för Västerås 1:251, Ångkraftverket, dp 1647

Detaljplanen vann laga kraft den 16 mars 2009.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att utveckla Västerås Ångkraftverk till ett upplevelsecenter. Där kan moderna upplevelseattraktioner blandas med energihistoria och center för intelligent energianvändning, inom de ramar som byggnadsminnesförklaring anvisar. Detaljplanen ska också ge utrymme för att bygga del av Mälarstrandsgatan. Väster om Ångkraftverket kan det byggas en anläggning för parkering samt parkering på mark. Öster om Ångkraftverket föreslås byggrätter för parkeringsanläggning, undervisning, centrumverksamhet med flera liknande verksamheter.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3