Detaljplan för Väster Hacksta, Hacksta/Lundby, dp 1649

Detaljplanen vann laga kraft den 10 januari 2008.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att anordna ett industriområde i ett bra läge. Där ska verksamheter som kan innebära störningar för omgivningen och med behov av goda transportvägar kunna etableras. Den typen av industriområde och dess placering är en resurs av stort samhällsekonomiskt värde, som bör nyttjas för sitt kvalificerade ändamål. I planen preciseras krav på skyddszoner och skyddsplanteringar. Det är med hänsyn dels till närliggande område av stort kulturhistoriskt värde samt befintlig – Skälby och Bäckby - och planerad – söder om Lundby kyrka - bostadsbebyggelse och dels till kravet att förorenat dag- och ytvatten inte får nå fram till Mälaren.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se